Så jobbar vi med hållbarhet

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit bedriver vi arbete inom följande områden: forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Vi driver på för att dag för dag komma närmare vårt mål att fler kan botas eller leva ett långt liv med god livskvalitet. Vår målsättning är att dela ut en miljard kronor årligen till cancerforskning i Sverige och på så sätt skynda på framstegen.

Att besegra cancer 

Forskningen och vården utvecklas snabbt och vi vill att framstegen ska nå fram till alla som drabbas. Därför arbetar vi för att Sverige ska ha en så god, effektiv och jämlik cancervård som möjligt. Vi vill också vända den negativa utvecklingen med ökande antal cancerfall varje år genom att öka kunskapen om att minst en tredjedel av all cancer kan förebyggas och därmed bidra till att fler förändrar sina levnadsvanor.

Vårt hållbarhetsarbete 

Vårt arbete utgår ifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och tar sitt avstamp i Agenda 2030, FN:s 17 globala mål för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen till år 2030.

Det interna hållbarhetsarbetet fokuserar kring områdena miljö, sociala förhållanden, personalfrågor, mångfald, mänskliga rättigheter, antikorruption, exempelvis oredlighet inom forskning, samt säkerhet och ekonomi.

Vi har satt upp mätbara mål för hållbarhetsarbetet och arbetar med kontinuerlig uppföljning av dessa. För rapportering och uppföljning av hållbarhetsarbetet har vi tagit hjälp av extern kompetens. Tillsammans med en av våra samarbetspartners har vi även utvecklat ett externt hållbarhetssamarbete på området hållbara medarbetare som kommer att testas som pilotprojekt under 2020.

Social hållbarhet 

Rätten till sjukvård på lika villkor är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna, och en rättighet som är fastslagen i hälso- och sjukvårdslagen och i diskrimineringslagen. Att cancervården på många sätt är så ojämlik, är något vi arbetar med genom såväl kunskapsspridande som påverkansarbete.

Kvinna sitter på sjukhussäng och pratar med en sjuksköterska
Foto: Olle Nordell

Sedan grundandet 1951 har vi delat ut 11 miljarder kronor till den främsta cancerforskningen i Sverige. Under årens lopp har forskningen tagit stora steg framåt och resultatet är nya behandlingar som gör att två av tre som får cancer numera överlever.

Jämlik cancervård 

Under 2019 gav vi för första gången ut Cancerfondsrapporten i tre editioner med skilda teman. I Cancerfondsrapporten 19 cancervård, pekar vi på de stora regionala ojämlikheterna i cancervården. Rapporten innehöll bland annat en bilaga för varje sjukvårdsområde där vi gjorde jämförelser inom fyra diagnoser – bröstcancertjocktarmscancerprostatacancerlungcancer.

Rapporten visar att socioekonomisk tillhörighet påverkar hälsa, medellivslängd och risken för dödlighet i cancer. Därför driver vi frågan om jämlik cancervård. Ingen ska diskrimineras på grund av exempelvis kön, etnicitet, sexuell läggning eller socioekonomiska förhållanden.

Levnadsvanor och cancer 

Vi sprider också kunskap om förhållandet mellan levnadsvanor och cancer. Genom att inte röka, undvika alkohol, äta hälsosamt, vara fysiskt aktiv i vardagen och njuta av solen med förnuft, så minskar risken att drabbas av cancer.

I Cancerfondsrapporten 19 prevention riktades fokus på den ökande trenden av övervikt/fetma i befolkningen och dess påverkan på cancerutvecklingen.

Svensk forskning på efterkälken 

Cancerfondsrapporten 19 forskning visar att intensiteten sjunker inom den medicinska forskningen i Sverige och att tillväxttakten för cancerforskningen är betydligt lägre än i många andra länder. Rapporten pekar på ett antal nödvändiga åtgärder för att vända trenden och åter föra upp Sverige i forskningens elitskikt.

Vi finns på plats för alla dem som är oroliga eller vill veta mer om cancer och cancerbehandlingar.

Varje år tar vi emot mer än 8000 samtal och mejl till Cancerlinjen – och vi är därmed ett stort stöd både för dem som fått en cancerdiagnos och deras närstående, och för personer som känner oro och rädsla över att kanske vara drabbad.

I vårt uppdrag som kunskapsspridare har vi ett stort ansvar för hur vi sprider information och i vilka kanaler vi gör det. Vi är en respekterad och trovärdig organisation.

Hur vi väljer att uttrycka oss påverkar vårt varumärke och det påverkar också möjligheten att behålla vår trovärdighet och därmed lyckas sprida kunskap om cancer.

Ekonomisk hållbarhet 

Under många år har givandet i Sverige ökat. Cancerfonden är en av de insamlingsorganisationer som givarna har störst förtroende för och vi är också en av de organisationer som samlar in mest pengar.

Den allra största delen av det vi samlar in finansierar svensk cancerforskning, men en del har vi placerat i olika typer av värdepapper.

Våra placeringstillgångar är ett buffertkapital vars främsta uppgift är att säkerställa bindande åtaganden för forskningsfinansiering. Vidare ska avkastningen från kapitalet bidra till att vi kan nå uppsatta mål, och utgör därmed ett komplement till insamlade medel.

Även vid en mycket kraftig nedgång av givandet i Sverige kommer vi att kunna fullfölja alla våra löften under lång tid. Vår investeringsportfölj är balanserad och innehåller räntebärande papper och aktier med hög likviditet. Vi har inga lån.

Anti-korruption och säkerhet

Den som vill bidra med pengar till cancerforskning ska se Cancerfonden som det bästa alternativet.

Därför är det viktigt att vår process för utdelning av insamlade medel har ett högt förtroende bland allmänheten och i forskarsamhället, och att vi kan visa givarna att de bidrar till forskningens framsteg.

Vår forskningsnämnd ansvarar för utdelningen av forskningsanslag. Nämnden beviljar anslag enligt våra stadgar och med styrelsens godkännande.

Anslagen stödjer och utvecklar svensk cancerforskning och angränsande forskningsområden av hög vetenskaplig kvalitet.

Kvinna bakifrån sitter med hörlurar
Foto: Mats Lundqvist

Forskningsnämnden har fastställt beslutsprocesser som säkerställer att dess uppgifter och instruktioner efterlevs, samt att det sker enligt gällande rätt och god forskningssed.

Forskningsnämnden har även regler som förhindrar jäv och som säkerställer oberoende när nämnden bereder och beslutar om anslag eller hanterar ärenden om misstänkt oredlighet.

Det är viktigt för kvaliteten i processen att vi har hög kompetens i bedömningsgrupperna och tidsbestämda mandatperioder.

Oredlighet inom forskning

Forskningsnämndens policy om oredlighet i forskning omfattar forskare som har, eller söker, forskningsanslag eller anslag för tjänst från Cancerfonden.

Forskningsnämnden har tillsatt en oredlighetsgrupp som kontinuerligt arbetar med frågan.

Under 2019 har forskningsnämnden handlagt två ärenden där forskare utreds av sina universitet på grund av misstänkt oredlighet inom forskning.

Under utredningen har utbetalningarna av anslagen stoppats.

Visselblåsarsystem

Vi vill att medarbetare, förtroendevalda och andra som berörs av vår verksamhet enkelt och anonymt ska kunna anmäla missförhållanden i organisationen och har därför ett visselblåsarsystem som Lantero AB ansvarar för.

Visselblåsarna kan anmäla via systemet om de misstänker att medarbetare eller ledande befattningshavare bryter mot gällande uppförandekod eller andra regler och lagar.

Systemet är ett komplement som gör att den som inte är bekväm med att anmäla till chef kan man välja visselblåsarsystemet istället. Information om systemet finns på intranätet CellNet.

Arbetsmiljöpolicy

Vi har en arbetsmiljöpolicy som syftar till att skapa en säker arbetsmiljö som ger medarbetarna förutsättningar för att trivas, prestera och utvecklas under ett helt arbetsliv.

Därför vill vi att ledarskapet ska präglas av en god dialog med medarbetarna, tidiga insatser med fokus på att förebygga ohälsa och ett aktivt arbete med friskfaktorer i organisationen.

Vår arbetsmiljöpolicy innebär bland annat att:

  • Det råder nolltolerans mot mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering eller kränkande särbehandling samt alkohol och droger på arbetsplatsen.
  • Chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.
  • Alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert.
  • Att vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.
  • Vi lever upp till den lagstiftning som finns inom arbetsmiljöområdet. Våra anställda omfattas av kollektivavtal och Unionen finns representerad i en lokal fackklubb.

Policy för personuppgiftshantering

Vi behandlar personuppgifter i egenskap av arbetsgivare, gåvomottagare och forskningsfinansiär.

Vårt mål är att alla ska känna sig trygga i förvissningen om att vi behandlar personuppgifter på ett säkert sätt och att vi endast använder personuppgifterna för det ändamål som de samlades in.

Vi har därför uppdaterat vår personuppgiftspolicy under 2019 och håller den alltid tillgänglig för alla att läsa på vår webb.

Vi följer kontinuerligt upp personuppgiftshanteringen och eventuella personuppgiftsincidenter, bland annat i vår målstyrning.

Vi ingår personuppgiftsbiträdesavtal med alla leverantörer som behandlar personuppgifter åt oss, och vi håller en dialog med Datainspektionen i fall där vi upptäcker en situation hos en leverantör som inte uppfyller våra säkerhetskrav.

Rutin för penningtvätt

Vi har under 2019 upprättat en rutin för att undvika penningtvätt, som syftar till att minska risken för att vi som organisation används eller utsätts för incidenter kopplade till penningtvätt.

Rutinen innehåller preventiva åtgärder, som till exempel att vi inte bedriver kontant insamling och att vi ingår avtal i alla samarbeten, men också operativa åtgärder som att vi granskar alla pågående externa insamlingar i vårt namn och förbehåller oss rätten att återföra insamlade medel om de kan antas komma från olagligheter eller på annat vis kan vara skadliga för vår trovärdighet.

Målstyrning

Vi planerar och följer upp vår verksamhet löpande enligt en väl beprövad styrmodell. Styrmodellen utgår ifrån våra strategier och inriktningsmål som leder oss mot vår vision.

Varje höst engageras hela organisationen i att sätta ett övergripande mål för kommande år som sedan kopplas till mål för respektive avdelning, enhet och individ.

Målen tillsammans med budgeten sammanfattas i en verksamhetsplan och fastställs av styrelsen i december.

Under året utgör verksamhetsplanen grunden för vårt arbete och vi följer upp våra mål månadsvis på samtliga nivåer i organisationen.

Miljömässig hållbarhet 

Vår målsättning är att minimera verksamhetens negativa påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv så långt det är möjligt.

Då vi inte har någon produktion eller annan verksamhet med väsentlig miljöpåverkan, blir vår viktigaste insats att sätta hållbarhetskrav vid inköp och företagssamarbeten.

Solen lyser mellan gula löv på träd

Vid varje inköp ska eventuella personliga anknytningar till potentiell leverantör redovisas.

För inköp där värdet övergår 200 000 kronor ställer vi såväl miljökrav som etiska krav på leverantörerna och vi samarbetar i första hand med företag som stödjer internationella konventioner om mänskliga rättigheter och miljöfrågor samt står för samma eller liknande värderingar som Cancerfonden.

Rekordår i kampen mot cancer

Tack vare våra givare kunde vi under 2022 fortsätta stötta drabbade, sprida kunskap om cancer, bedriva påverkansarbete för en jämlik vård i världsklass.

Läs vår årsberättelse

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.