Cancerfondsrapporten 2017

Vi presenterar årets rapport

I Cancerfondsrapporten 2017 belyser vi bland annat den akuta underbemanningen på landets onkologkliniker och att forskningen behöver integreras tätare med den dagliga verksamheten i landstingskorridorerna. Vi riktar även ljuset på prevention, rehabilitering, lungcancer och strålbehandling.

Akut personalbrist inom cancervården

Dags att uppdatera cancerstrategin

Svensk cancervård är liksom resten av sjukvården satt under stor press. Stängda avdelningar, indragna vårdplatser och uppskjutna behandlingar är några konsekvenser av det dystra personalläget. Cancerfonden anser att systemet med 21 självstyrande landsting står i vägen för en effektiv cancervård, därför behövs en starkare nationell styrning.

Cancerfallen ökar

Sedan 1970-talet har antalet cancerfall mer än fördubblats, men fler överlever.

Samtidigt finns det cancerformer som minskar i omfattning. Totalt sett minskar risken att dö i cancer, men det är stora variationer mellan diagnoserna. Lungcancer tar flest liv.

Lungcancer tar flest liv

Trots forskningsframsteg och flera nya behandlingar de senaste åren är överlevnaden i lungcancer låg. Fortfarande dör åtta av tio patienter av sin sjukdom. Den största anledningen är att sjukdomen oftast är i obotligt skede när den upptäcks. Lungcancervården brottas bland annat med långa väntetider.

Forskning behövs för bästa möjliga vård

Klinisk forskning står högt på dagordningen, men nu måste den integreras tätare med den dagliga verksamheten i landstingskorridorerna. Skräddarsydd diagnostik och behandling är på väg in i cancersjukvården och strukturerna måste anpassas utifrån den snabba kunskapsutveckling som äger rum.

"När vården sviktar, drabbas den kliniska forskningen i ännu högre grad. Vad kan göras? Cancerfonden har återkommande i sina rapporter pekat på att forskningens ställning i sjukvården ytterst är en fråga om kultur och ledning."

Klas Kärre

Ordförande Cancerfondens forskningsnämnd

Strålbehandling

Varannan cancerpatient får strålbehandling av något slag – antingen för att bota, minska risken för återfall eller för att lindra sjukdomen. Området utvecklas snabbt och de ekonomiska utmaningarna inom sjukvården gör denna kostnadseffektiva behandlingsform allt mer aktuell.

Preventionsarbetet famlar i mörkret

Enskilda individer kan inte lastas för att de drabbas av cancer. Däremot har samhället ett enormt ansvar för att skapa förutsättningar för människor att leva på ett sådant sätt att risken för att insjukna i cancer, och andra icke smittsamma sjukdomar, är så liten som möjligt.

Rehabilitering

Allt fler kommer att få cancer. Allt fler kommer att överleva cancer.

Att fler överlever cancer är naturligtvis positivt i grunden, men ställer samtidigt stora krav på uppföljning och rehabilitering under lång tid. Är sjukvården redo för följderna?

Vad är Cancerfondsrapporten?

I Cancerfondsrapporten påtalar vi brister och förbättringsområden inom svensk cancervård, forskning och prevention.

Under de tolv år som vi publicerat rapporten har framsteg gjorts, men samtidigt står det klart att antalet cancerfall blir fler och fler för varje år. Prognosen från förra årets rapport pekar på 100 000 nya cancerfall per år redan 2040. Är cancervården och resten av samhället redo att möta den utvecklingen? Finns de strategiska verktygen för att både försöka hejda den explosiva ökningen av cancer och att vårda dem som drabbas? Dessvärre ser det mörkt ut. I årets rapport belyser vi några av de frågor som är avgörande för samhällets förmåga att hantera vår tids allvarligaste folksjukdom.

Läs hela Cancerfondsrapporten 2017

Ladda ner rapporten som pdf eller beställ ett exemplar.

Dela Cancerfondsrapporten

Hjälp oss att berätta om årets rapport genom att dela den här sidan i sociala medier.