Vi driver cancerfrågan

Vårt mål är att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer, och att de som inte botas ska kunna leva ett liv med god livskvalitet trots sjukdom. Därför driver vi cancerfrågan mot beslutsfattare och förvaltning genom påverkan, nätverkande och opinionsbildning. 

Här berättar vi om några av de viktiga frågor vi driver och har arbetat med under de senaste åren.

Utrota livmoderhalscancer 

Varje år dör 150 kvinnor av livmoderhalscancer i Sverige. Så behöver det inte vara. Ett virus, HPV, ligger bakom i stort sett alla fall av denna cancer och WHO samlar nu världens länder kring ett gemensamt mål att utrota livmoderhalscancer.

De viktigaste åtgärderna som har identifierats är vaccination mot HPV och screening med gynekologisk cellprovskontroll. Sverige ligger långt framme och med rätt insatser skulle vi kunna utrota det virus som ligger bakom livmoderhalscancer inom fem år.

Se hur här

HPV-vaccin även för pojkar

I september 2019 kom det glädjande beskedet att vaccin mot HPV kommer att ingå i barnvaccinationsprogrammet även för pojkar. Vaccination mot HPV minskar risken för livmoderhalscancer med cirka 70 procent, men skyddar också för flera cancerformer som drabbar män.

Ny tobakslag på plats

Ytterligare en politisk framgång var den nya tobakslagen som trädde i kraft den 1 juli 2019. Lagen innebär att många miljöer, som till exempel uteserveringar, busshållplatser och lekplatser, blir rökfria. För handeln innebär lagen ett krav på tillstånd för de butiker som vill sälja tobak.

En åtgärd som dessvärre inte omfattas av den nya lagen är exponeringsförbud, vilket gör att barn och unga kommer att fortsätta att exponeras för tobak i butiker.

Cancerfondsrapporten i ny form

Cancerfondsrapporten är vårt viktigaste verktyg för att driva på i politiska frågor. Inför 2019 valde vi att förnya rapporten genom att dela upp den i tre delar. I februari släppte vi en rapport om cancervård, i juni en om prevention och slutligen i november en om forskning.

De tre rapporterna har gett oss bättre möjlighet att nå ut med fler och mer målgruppsanpassade budskap, samtidigt som vi har gjort oss relevanta under en längre tid. Av den utvärdering som har genomförts ser vi att vi kunnat fokusera bättre och blivit bättre på att sätta agendan.

En ojämlik cancervård

I vårdfrågan har vi visat hur stora skillnader det fortfarande är mellan den cancervård som erbjuds i olika regioner. "Cancerfondsrapporten – Cancervård" kompletterades med regionala delrapporter som också de fick god medial uppmärksamhet. Med dessa rapporter som bas, uppvaktade vi politiker och tjänstemän runt om i landet med krav på kortare väntetider och en trygg och jämlik cancervård.

En tredjedel kan förebyggas

"Cancerfondsrapporten – Prevention" handlade om att minst en tredjedel av alla cancerfall skulle kunna förebyggas med hälsosamma levnadsvanor. Vi lyfte särskilt frågan om övervikt, med krav på att våra politiker agerar. Med nuvarande utveckling har snart sex av tio vuxna i Sverige förhöjd risk för att insjukna i cancer på grund av sin vikt.

Under Almedalsveckan lyfte vi rapporten när vi deltog i seminarier, och det var många som också refererade till den. I oktober arrangerade vi ett välbesökt riksdagsseminarium om kopplingen mellan övervikt och fetma och cancer, där vi ytterligare fördjupade våra relationer med beslutsfattare och andra aktörer inom området.

Forskningen får mindre resurser

I "Cancerfondsrapporten – Forskning" konstaterar vi att forskningen i Sverige får allt mindre resurser och att Sverige sjunker i ranking jämfört med andra länder. Forskningen håller fortfarande hög nivå i internationella jämförelser, men antalet påbörjade kliniska läkemedelsprövningar mer än halverades mellan 2004 och 2018.

Dessutom är tillväxttakten för cancerforskning i Sverige betydligt lägre än i många andra länder. Utvecklingen oroar oss och motiverar oss att fortsätta driva på i forskningsfrågan.

Läs mer om Cancerfondsrapporten 

Internationell samverkan 

Vi deltar i en rad internationella nätverk, inte minst för att driva på och stödja aktörer i preventionsfrågorna. Vi samverkar till exempel med våra nordiska systerorganisationer inom ramen för Nordic Cancer Union, bland annat finansierar vi gemensamt nordisk forskning.

Vi har också deltagit i olika FN-sammanhang. I september 2019 var generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström på plats i New York för att uppmärksamma cancer som en av de icke smittsamma sjukdomarna. Ulrika Årehed Kågström sitter också i styrelsen för UICC, The Union for International Cancer Control. Genom UICC kan vi stödja och skärpa det globala påverkansarbetet.

Läs mer i Effektrapporten

Här finns Cancerfondens Effektrapport 2019 att ladda ner i sin helhet som pdf-format. 

Ladda ner och läs online