Vår kultur

Ett flexibelt och mer modernt sätt att arbeta

Sedan hösten 2016 befinner vi oss på en förändringsresa mot ett mer modernt arbetssätt. I juni 2017 införde vi en ny organisationsstruktur för att effektivisera organisationen. 

Våra interna undersökningar visar att vi är på rätt väg inom de utvecklingsområden vi har identifierat. I den tidigare organisationen hade avdelningscheferna för stora grupper, vilket gjorde det svårt för dem att vara tillgängliga för medarbetarna. Det var också svårt att hitta tid att arbeta både strategiskt och operativt.

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden, står och håller i en presentation.
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden. 

Ökat antalet anställda 

Genom att vi under 2018 rekryterade åtta nya enhetschefer med sakkunskaper vi saknade, har vi kunnat skapa mindre team med högre effektivitet och ett närmare ledarskap.

Cancerfonden har i dag bättre ledarskapskompetens, vi ser förbättringar inom samtliga indexområden, men framför allt har vi högre värden för teameffektivitet. Vi har också under senare år ökat antalet anställda för att nå våra mål.

Vår kulturvision

Vår gemensamma kulturvision omfattar våra värderingar, beteenden och strategier och ska fungera som en ledstjärna för den kultur vi vill skapa tillsammans för att kunna nå våra mål och ytterst vår vision – att besegra cancer.

Kulturvisionen lyder: “På Cancerfonden visar vi respekt och förtroende för varandra. Vi är engagerade, nytänkande och tar tillsammans ansvar för att snabbare nå vår vision – att besegra cancer”.

Viktigt att skapa delaktighet 

Den nya varumärkesstrategin och vår kulturvision hänger ihop. Varumärket byggs inifrån, därför behöver också vår varumärkesstrategi gå hand i hand med kulturvisionen. Det har varit viktigt att skapa delaktighet och förankring i organisationen under hela processen.

Det är var och ens ansvar att följa och efterleva kulturvisionen.

Vi fastställde nya, långsiktiga mål under 2017 och arbetade fram strategier under återstoden av 2017 och 2018 för hur vi ska nå dessa mål. Ett initiativ var det kulturarbete vi lanserade för att utveckla vad våra värderingar betyder – och hur vi lever dem i vardagen.. 

Fantastiskt att få jobba med ett så starkt varumärke med en så viktig fråga. Bra balans mellan arbete och privatliv. Kompetenta medarbetare.

– Medarbetarundersökning, oktober 2018

Vår fysiska och sociala arbetsmiljö

I november 2017 bjöds samtliga medarbetare in att delta i en så kallad Leesman-undersökning för att mäta upplevd produktivitet och hur väl kontoret stödjer de aktiviteter som medarbetarna behöver utföra för att vi ska nå våra mål.

Vi behöver en fysisk arbetsmiljö som utgår från den aktivitet som våra medarbetare ska utföra och vi behöver ett sätt att arbeta som bättre tillvaratar de möjligheter som finns för internt samarbete.

Arbeta aktivitetsbaserat 

Cancerfondens tillväxt har gjort att vi behöver bli bättre på att utnyttja arbetsplatser, mötesytor och tysta ytor.

Vi saknar exempelvis utrymmen där grupper kan samarbeta, hålla möten och vara kreativa i. Men vi saknar också ytor för individuella telefonsamtal och tysta arbetsplatser för arbete som kräver stort fokus.

Planering, projektering och förberedelse av en ombyggnation till ett aktivitetsbaserat kontor har genomförts under 2018.

Vi kommer arbeta aktivitetsbaserat, för att skapa utrymme för fler medarbetare, samtidigt som det möjliggör flexibilitet och dynamik vilket medarbetare efterfrågat i en Leesman-undersökning.

Resan mot en digital arbetsplats

Under året har våra medarbetare genom utveckling av de digitala miljöerna fått möjlighet att arbeta var som helst på kontoret eller på distans via mobil eller dator. Målsättningen har varit att alla lätt ska kunna dela information och vara oberoende av fysisk plats. Vår digitala resa innebär också att vi arbetar i Office 365.

Cancerfondens medarbetare står och vinkar mot kameran utomhus.

Var med oss och besegra cancer!

Välkommen att söka våra lediga tjänster

Bli en av oss