Vi finansierar svensk cancerforskning

Tack vare forskningens framsteg, och alla som bidragit på vägen, överlever i dag två av tre som får cancer. Framstegen är många men skillnaderna stora mellan olika cancerformer. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än.

Hit går pengarna

Cancerfonden har stor betydelse för cancerforskningen i Sverige. Den rollen har vi enbart tack vare våra givares engagemang. När de insamlade medlen ökar, ökar också vår möjlighet att finansiera forskning.

Sedan 1951 har Cancerfonden delat ut 13 miljarder kronor till svensk cancerforskning. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid. Under 2020 avsattes 801 miljoner kronor vilket är den största satsningen hittills.

Om vi jämför med åren 2009–2014 då forskningsanslagen ökade med 14 procent, har anslagen under de senaste fem åren ökat med hela 79 procent. Vi närmar oss målet att kunna bidra med en miljard kronor årligen till cancerforskning.

Högsta projektanslaget hittills 

Ungefär 85 procent av de pengar vi delar ut går till projektanslag. Dessa delas ut till projekt under tre år och kan förlängas ytterligare om de visar goda resultat.

Vi stödjer forskare i alla faser av karriären och vi kan vara väldigt uthålliga och lojala. Forskargrupper som levererar intressanta och kreativa förslag kan vi stödja länge. Det finns exempel på forskningsgrupper som vi har finansierat i upp till trettio år.

Vi har länge strävat efter att kunna ge bättre förutsättningar för forskning och har därför successivt ökat anslagsnivåerna. 2020 låg minimi- och maxnivå på 600 000 respektive 2 500 000 kronor per år. År 2020 var andra året då genomsnittsanslaget översteg en miljon kronor.

Ökat antal forskartjänster 

I takt med att projektanslagens storlek har ökat, har vi också kunnat ökat antalet forskartjänster som vi finansierar. Vi försöker avsätta 15 procent av våra totala medel till att finansiera lön till både yngre och etablerade forskare under sex år.

Målet är att stötta cancerforskare under karriären till dess hen har får en sluttjänst på ett universitet. Vi har tidigare finansierat ett tiotal tjänster om året, men de senaste åren har vi kunnat dubblera detta och finansierade 21 tjänster under 2020.

Extra skjuts för vissa projekt  

2020 var tredje året som vi erbjöd ett utökat forskningsanslag åt forskare med en distinkt men kostnadskrävande ansats för att ge projektet en extra skjuts eller fördjupning.

Vi fick in 69 ansökningar varav 10 beviljades med i genomsnitt två miljoner kronor extra om året, utöver vad de fick i ordinarie projektanslag. Det innebär att vissa forskare har ett totalt stöd med mer än fem miljoner kronor årligen under en treårsperiod.

Totalt omfattar satsningen 60 miljoner kronor, fördelat på tre år. Det här är ett nytt sätt för oss att försöka ge full finansiering till vissa särskilt utvalda projekt under en kort period.

Stor bredd i forskningen 

Vi har en bred och öppen utlysning av forskningsfinansieringen och tar varje år emot ungefär 500 ansökningar. Under 2020 fick vi in rekordmånga ansökningar och fick in ca 550 projektansökningar. Varje ansökan gås igenom av vår forskningsnämnd och granskas av någon av våra nio prioriteringskommittéer.

De projekt som bedöms vara allra bäst väljs ut av kommittéerna och får finansiering. 2020 beviljades 40 procent av ansökningarna, vilket är en hög siffra.

Det innebär att vi har möjlighet att skapa en stor bredd i forskningen och att vi kan finansiera forskning i många olika cancersjukdomar, inom olika forskningsformer och på universitet i hela landet, och ändå lägga ribban högt för att garantera hög kvalitet.

Det är viktigt att betona att inga insamlade medel till Cancerfonden öronmärks utan att de delas ut till den främsta svenska cancerforskningen.

Internationell forskning 

Forskning är i hög grad internationell och det präglar också de projekt som vi finansierar. Vi kan se på de forskningsrapporter vi får in att många av projekten bygger på internationellt samarbete.

Inom klinisk forskning är det ofta en förutsättning för att få fram tillräckligt stora patientmaterial. Forskningsprojekten samverkar framför allt med forskare från USA, Italien, Finland och Kina.

Vill utveckla preventionsforskning 

På olika sätt stimulerar vi områden som är underbeforskade. Efter särskilda satsningar på lungcancer och bukspottkörtelcancer samt vårdvetenskap finansierade vi under 2020 två fellowships för forskning kring äggstockscancer. Vi undersökte också utvecklingsmöjligheterna inom forskning om strålbehandling.

Då minst en tredjedel av all cancer är livsstilsrelaterad är forskningen kring prevention och folkhälsa ett område som vi över tid kommer lägga mer resurser på. Vi upplever att många forskare som vi skulle kunna stödja inte ser sig själva som cancerforskare, specifikt.

Därför ser vi på möjligheterna att aktivt söka upp forskare på universitet och högskolor för att uppmana dem att ansöka om projektmedel. Vi vill hitta dem som arbetar med intressanta metoder inom cancerpreventionsforskning.

Färre ärenden om oredlighet 

Det har under 2020 varit få ärenden som handlar om oredlighet. I tre fall har forskare med anslag från oss utretts för oegentlighet inom forskning. Under utredningen har vi stoppat utbetalningen av anslagen.

Prislappen för framgångsrik forskning

Vi samlar in pengar för att finansiera Sveriges främsta cancerforskning. Men vad är det som kostar och hur mycket pengar behövs? 

Så mycket kostar det att forska

Rekordår i kampen mot cancer

Tack vare våra givare kunde vi under 2022 fortsätta stötta drabbade, sprida kunskap om cancer, bedriva påverkansarbete för en jämlik vård i världsklass.

Läs vår årsberättelse

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.