0

Aktiviteter i sociala medier

Screening – vad är det?

Screening innebär undersökning av ett större antal människor för att finna förstadier till en sjukdom eller en sjukdom innan den har gett symtom. Många röster höjs för männens rätt att bli screenade för prostatacancer. Det är då viktigt att känna till att alla som vill har rätt att kontrollera sitt PSA-värde.

Världshälsoorganisationen WHO anser att följande kriterier ska vara uppfyllda för att screening för sjukdom ska vara meningsfull:

  • Sjukdomen ska vara vanlig, allvarlig och utgöra en samhällelig belastning.
  • Diagnostik av symtomfria individer ska vara möjlig.
  • Diagnostiskt test ska med hög sannolikhet klassificera sant sjuka individer som sjuka och sant friska som friska.
  • Effektiv behandling ska finnas och vara tillgänglig.
  • Tidig upptäckt och behandling ska innebära en förbättrad prognos.
  • Verksamheten ska vara allmänt accepterad i den befolkning som omfattas av screening, och vara kostnadseffektiv.

Med anledning av dessa kriterier har Socialstyrelsen inte funnit skäl nog att kalla män i Sverige till screening för prostatacancer med PSA-test. Alla män kan dock själva gå och ta ett PSA-prov på sin vårdcentral eller genom hälsokontroll inom företagshälsovården. Innan testet utförs ska man då ha fått information om testet och vad det kan föra med sig för konsekvenser. Läs mer om PSA-testet

I Sverige finns i dag nationella screeningprogram för bröstcancer och livmoderhalscancer. Alla kvinnor i åldern 40-74 år inbjuds till mammografiundersökning minst vartannat år och till gynekologisk cellprovskontroll i åldern 23-50 vart tredje år och därefter vart femte år till och med 59 års ålder.

Inom Stockholms läns landsting och på Gotland bjuds både män och kvinnor i åldern 60-69 år in att delta i screening för tjock- och ändtarmscancer vartannat år.

Har du frågor om screening i cancervården? Hör av dig till Cancerfondens Informations- och stödlinje på mejl infostodlinjen@cancerfonden.se eller telefon 020-59 59 59 (helgfri måndag-fredag 9-13), samtalen är kostnadsfria.