Så påverkas cancervården

När sjukvården tvingats ställa om för att möta utmaningarna med covid-19 påverkas även cancervården. Regionerna runtom i landet behöver göra tillfälliga omprioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Pandemin innebär stora utmaningar för vården i och med att ett stort antal patienter har behov av slutenvård och i vissa fall intensivvård.

Exakt hur vården påverkas ser olika ut vid olika tidpunkter och i olika delar av landet, beroende på regionernas situation och organisation. Vissa förändringar görs också för att minska risken för smittspridning.

Cancerpatienterna är fortsatt prioriterade i den här situationen och hittills har förändringarna i cancervården nästan uteslutande handlat om att begränsa risken för smitta och inte medfört försämrad behandling.

Exempel på förändringar i arbetssättet är att närstående ombeds att inte följa med vid läkarbesök, mottagningsbesök bokas om till telefonkontakter och att antalet blodprovskontroller har minskat.    

Det finns en nationell samsyn för prioritering av onkologiska behandlingar under pågående covid-19-pandemi mellan verksamhetscheferna inom onkologin. Hur cancervården ska bedrivas på bästa sätt diskuteras fortlöpande i nationella Onkologichefsrådet. 

Regionala cancercentrum i samverkan publicerar viss information om hur covid-19-pandemin påverkar cancervården på cancercentrum.se. Där finns bland annat information om tillfälliga avvikelser från gällande rekommendationer i nationella vårdprogram.

Pågående cancerbehandling

Du som genomgår en cancerbehandling och känner oro inför, eller på grund av förändringar, ska i första hand söka kontakt med din kontaktsjuksköterska eller annan vårdkontakt. Att du som patient är trygg och kan vara delaktig i beslut kring din behandling är viktigt.

Du är också alltid välkommen att kontakta vår Cancerlinje där vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård svarar på dina frågor. Du når oss på 010-199 10 10 eller via mejl.

Det är en speciell tid vi lever i och det är svårt att veta varken in eller ut. Som cancerpatient är jag rädd för att bli bortprioriterad i en redan överbelastad sjukvård.

– Ricard 

Om screening

En del screeningprogram i landet har pausats tillfälligt. Om din kallelse till en mammografi eller annan screening har förändrats och du är orolig, eller har symtom, bör du ta kontakt med din husläkare, RCC i din region eller den mottagning där besöket skulle ske. 

Följer situationen noga

Cancerfonden följer noga sjukvårdens kapacitet till följd av covid-19. En del cancerbehandlingar har behövts flyttas fram och vissa screeningprogram har pausats.

Om du har symtom eller är orolig är det dock viktigt att du vänder dig till vården - hos 1177 hittar du kontaktuppgifter till mottagningar.

– Det finns en risk att operationer kan behöva skjutas upp och att behandlingsprogram läggs om för att sjukvården ska kunna hantera det stora antalet patienter som behöver vård till följd av covid-19, säger Ulrica Sundholm, enhetschef vård och stöd på Cancerfonden.  

– Vi på Cancerfonden är måna om att kommande förändringar sker utan risker för cancerpatienter och kommer att bevaka vårdläget. 

Personal i korridor