Vi finansierar svensk cancerforskning

Tillsammans besegrar vi cancer

En av tre får cancer. Men alla drabbas. Ditt bidrag hjälper till att föra forskningen framåt så att färre drabbas och fler överlever cancer.

Hit gick pengarna

Cancerfonden har stor betydelse för cancerforskningen i Sverige. Den rollen har vi enbart tack vare våra givares engagemang. När de insamlade medlen ökar, ökar också vår möjlighet att finansiera forskning.

Sedan 1951 har Cancerfonden delat ut 11 miljarder kronor till svensk cancerforskning. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid. Under 2019 avsattes 770 miljoner kronor vilket är den största satsningen hittills.

Om vi jämför med åren 2009–2014 då forskningsanslagen ökade med 14 procent, har anslagen under de senaste fem åren ökat med hela 79 procent. Vi närmar oss målet att kunna bidra med en miljard kronor årligen till cancerforskning.

Högsta projektanslaget hittills 

Ungefär 90 procent av de pengar vi delar ut går till projektanslag. Dessa delas ut till projekt under tre år och kan förlängas ytterligare om de visar goda resultat.

Vi stödjer forskare i alla faser av karriären och vi kan vara väldigt uthålliga och lojala. Forskargrupper som levererar intressanta och kreativa förslag kan vi stödja länge. Det finns exempel på forskningsgrupper som vi har finansierat i upp till trettio år.

Vi har länge strävat efter att kunna ge bättre förutsättningar för forskning och har därför successivt ökat anslagsnivåerna. 2019 låg minimi- och maxnivå på 600 000 respektive 2 500 000 kronor per år. År 2019 var första året då genomsnittsanslaget översteg en miljon kronor.

Ökat antalet forskartjänster 

I takt med att projektanslagens storlek har ökat, har vi också kunnat ökat antalet forskartjänster som vi finansierar. Vi försöker avsätta tio procent av våra totala medel till att finansiera lön till både yngre och etablerade forskare under sex år.

Målet är att stötta cancerforskare under karriären till dess han eller hon får en sluttjänst på ett universitet. Vi har tidigare finansierat ett tiotal tjänster om året, men de senaste åren har vi kunnat dubblera detta och finansierade 22 tjänster under 2019.

Extra skjuts för vissa projekt  

2019 var andra året som vi erbjöd ett utökat forskningsanslag åt forskare med en distinkt men kostnadskrävande ansats för att ge projektet en extra skjuts eller fördjupning.

Vi fick in 77 ansökningar varav 16 beviljades med i genomsnitt två miljoner kronor extra om året, utöver vad de fick i ordinarie projektanslag. Det innebär att vissa forskare har ett totalt stöd med mer än fem miljoner kronor årligen under en treårsperiod.

Totalt omfattar satsningen 90 miljoner kronor, fördelat på tre år. Det här är ett nytt sätt för oss att försöka ge full finansiering till vissa särskilt utvalda projekt under en kort period.

Stor bredd i forskningen 

Vi har en bred och öppen utlysning av forskningsfinansieringen och tar varje år emot ungefär 500 ansökningar. Varje ansökan gås igenom av vår forskningsnämnd och granskas av någon av våra nio prioriteringskommittéer.

De projekt som bedöms vara allra bäst väljs ut av kommittéerna och får finansiering. 2019 beviljades 42 procent av ansökningarna, vilket är en hög siffra.

Det innebär att vi har möjlighet att skapa en stor bredd i forskningen och att vi kan finansiera forskning i många olika cancersjukdomar, inom olika forskningsformer och på universitet i hela landet, och ändå lägga ribban högt för att garantera hög kvalitet.

Translationell forskning 

Forskning är i hög grad internationell och det präglar också de projekt som vi finansierar. Vi kan se på de forskningsrapporter vi får in att många av projekten bygger på internationellt samarbete.

Inom klinisk forskning är det ofta en förutsättning för att få fram tillräckligt stora patientmaterial. Forskningsprojekten samverkar framför allt med forskare från USA, Italien, Finland och Kina.

Vill utveckla preventionsforskning 

På olika sätt stimulerar vi områden som är underbeforskade. Efter särskilda satsningar på lungcancer och bukspottkörtelcancer samt vårdvetenskap finansierade vi under 2019 tre fellowships för forskning kring äggstockscancer. Vi undersökte också utvecklingsmöjligheterna inom forskning om strålbehandling.

Då minst en tredjedel av all cancer är livsstilsrelaterad är forskningen kring prevention och folkhälsa ett område som vi över tid kommer lägga mer resurser på. Vi upplever att många forskare som vi skulle kunna stödja inte ser sig själva som cancerforskare, specifikt.

Därför ser vi på möjligheterna att aktivt söka upp forskare på universitet och högskolor för att uppmana dem att ansöka om projektmedel. Vi vill hitta dem som arbetar med intressanta metoder inom cancerpreventionsforskning.

Färre ärenden om oredlighet 

Det har under 2019 varit få ärenden som handlar om oredlighet. I två fall har forskare med anslag från oss utretts för oegentlighet inom forskning. Under utredningen har vi stoppat utbetalningen av anslagen.

Läs mer i Effektrapporten

Här finns Cancerfondens Effektrapport 2019 att ladda ner i sin helhet som pdf-format. 

Ladda ner och läs online