Vi finansierar svensk cancerforskning

Tillsammans besegrar vi cancer

En av tre får cancer. Men alla drabbas. Ditt bidrag hjälper till att föra forskningen framåt så att färre drabbas och fler överlever cancer.

Hit gick pengarna

Cancerfondens forskningsnämnd stödjer högkvalitativa forskningsprojekt som initierats av individuella forskare eller forskargrupper.

Avgörande för beviljning av ansökan är projektets originalitet, genomförbarhet och betydelse för Cancerfondens övergripande syften.

2018 beslutade Cancerfonden att dela ut 606 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Här kan du läsa om vad pengarna gick till.

500+ forskningsprojekt

Alla projektansökningar bedöms i nationell konkurrens av en av forskningsnämndens nio prioriteringskommittéer. De är sammansatta för att täcka in olika ämnesområden inom grundforskning och klinisk forskning. I varje kommitté sitter cirka åtta framstående cancerforskare.

Prioriteringskommittéerna lämnar förslag om anslagsfördelning till arbetsutskottet som ytterligare granskar och prioriterar projekten så att det slutgiltiga förslaget överensstämmer med styrelsens budget.

Forskningsnämnden beslutar därefter hur medlen ska fördelas. Av de 606 miljoner kronor som beslutats att gå (delades ut) till forskning gick 490 miljoner till 500+ forskningsprojekt. Årets medelanslagsnivå uppgick till 990 000 kronor.

56 forskartjänster

Ansökningar om finansiering av tidsbegränsade tjänster för forskare behandlas av särskilda sakkunnig-grupper. Förslaget lämnas till arbetsutskottet och därefter till forskningsnämnden för beslut.

År 2018 finansierades 56 forskartjänster med närmare 59 miljoner kronor.

102 stipendier

Ansökningar om stipendier för vårdpersonal granskas av Cancerfondens vetenskapliga sekretariat, som lägger ett förslag till forskningsnämndens ordförande som i sin tur beslutar om anslag.

Avsikten med stipendierna är att öka vårdpersonalens kompetens för att höja kvaliteten inom cancervården och förbättra omhändertagandet av cancerpatienterna.

År 2018 beviljades drygt 880 000 för 102 stipendier.

Höjda anslagsnivåer

I forskningsnämndens strategi för finansiering av projekt finns en målsättning att varje år öka anslagsnivåerna. Det här är för att ge de högst prioriterade projekten bäst förutsättningar att effektivt kunna genomföras i en omvärld med ökande kostnader.

Då medelanslagsnivån i stället minskade år 2013, till förmån för finansiering av ett högt antal nya projekt, fördes diskussioner i arbetsutskott och forskningsnämnd om strategin att öka nivåerna skulle ligga fast, och vilka åtgärder som i så fall behövs.

Forskningsnämnden fastställde den gällande strategin då högre anslagsnivåer bedömdes betydelsefullt för viktiga framsteg inom cancerforskningen.

Forskningsnämnden gav riktlinjerna att ingångsnivån för nya projekt tillsvidare ska vara 600 000 kronor och att högsta möjliga anslagsnivå höjs till 2 250 000 kronor.

Cancerfondens forskningsnämnd

Forskningsnämnden ansvarar för anslagsutdelningen och har under 2018 haft två sammanträden. De nio prioriteringskommittéerna har haft var sitt sammanträde då man bedömt ansökningar om forskningsprojekt och forskarmånader för kliniskt verksamma.

Forskningsnämndens arbetsutskott har berett ansökningar om planeringsgrupp och forskarskola.

Ansökningarna inom de här kategorierna har beretts av forskningsnämndens bedömningsgrupper:

  • Senior Investigator Award
  • Junior Investigator Award
  • Senior Clinical Investigator Award
  • Junior Clinical Investigator Award
  • Postdoktortjänst
  • Fellowship för ovarialcancer
  • Utökat stöd

Dessutom har fem ansökningar beviljats för att anordna kongresser om 630 000 kronor och 57 resor (tre månader eller kortare) om 723 800 kronor. Sammanlagt behandlades 86 ansökningar under året.