Banbrytande forskning kräver mycket slit i labbet. Här odlas specialpreparerade celler fram.
Om oss
Publicerad
19 maj 2016

Vi finansierar cancerforskning

Cancerfondens forskningsnämnd stödjer högkvalitativa forskningsprojekt som initierats av individuella forskare eller forskargrupper. Avgörande för beviljning av ansökan är projektets originalitet, genomförbarhet och betydelse för Cancerfondens övergripande syften.

2015 delade Cancerfonden ut 449 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Det är den hittills största summan som Cancerfonden kunnat dela ut till forskning under ett år. Här kan du läsa om vad pengarna gick till.

481 forskningsprojekt

Alla projektansökningar bedöms i nationell konkurrens av en av forskningsnämndens nio prioriteringskommittéer. Dessa är sammansatta så att de täcker in olika ämnesområden inom grundforskning och klinisk forskning. I varje kommitté sitter cirka åtta framstående cancerforskare.

Prioriteringskommittéerna lämnar förslag om anslagsfördelning till arbetsutskottet som ytterligare granskar och prioriterar projekten så att det slutgiltiga förslaget överensstämmer med styrelsens budget. Forskningsnämnden beslutar därefter hur medlen ska fördelas. Av de 449 miljoner kronor som avsattes till forskning 2015 gick 385 miljoner till 481 projekt. För första gången beviljades anslag på den nya, maximala anslagsnivån 2,25 miljoner kronor. Årets medelanslagsnivå ökade till 847 000 kronor, vilket är den högsta nivån någonsin.

45 forskartjänster

Ansökningar om finansiering av tidsbegränsade tjänster för forskare behandlas av särskilda sakkunniggrupper. Förslaget lämnas till arbetsutskottet och därefter till forskningsnämnden för beslut. År 2015 finansierades 45 forskartjänster med drygt 33 miljoner kronor.

186 stipendier

Ansökningar om stipendier för vårdpersonal granskas av Cancerfondens vetenskapliga sekretariat, som lägger ett förslag till forskningsnämndens ordförande som i sin tur beslutar om anslag. Avsikten med stipendierna är att öka vårdpersonalens kompetens för att höja kvaliteten inom cancervården och förbättra omhändertagandet av cancerpatienterna. År 2015 beviljades cirka en miljon kronor för 186 stipendier.


Så funkar Cancerfondens arbete.

Höjda anslagsnivåer

I forskningsnämndens strategi för finansiering av projekt finns en målsättning att varje år öka anslagsnivåerna. Detta för att ge de högst prioriterade projekten bäst förutsättningar att effektivt kunna genomföras i en omvärld med ökande kostnader. Då medelanslagsnivån i stället minskade år 2013, till förmån för finansiering av ett högt antal nya projekt, fördes diskussioner i arbetsutskott och forskningsnämnd om strategin att öka nivåerna skulle ligga fast, och vilka åtgärder som i så fall behövs. Forskningsnämnden fastställde den gällande strategin då högre anslagsnivåer bedömdes betydelsefullt för viktiga framsteg inom cancerforskningen.

Forskningsnämnden gav riktlinjerna att ingångsnivån för nya projekt tillsvidare ska vara 600 000 kronor samt att högsta möjliga anslagsnivå höjs till 2 250 000 kronor.

Cancerfondens forskningsnämnd

Forskningsnämnden ansvarar för anslagsutdelningen och har under 2015 haft två sammanträden. De nio prioriteringskommittéerna har haft var sitt sammanträde då man bedömt ansökningar om forskningsprojekt och forskarmånader för kliniskt verksamma. Forskningsnämndens arbetsutskott har berett ansökningar om planeringsgrupp och forskarskola.

Ansökningarna inom kategorierna Senior Investigator Award, Junior Investigator Award, Klinisk cancerforskartjänst (50 %) och Postdoktortjänst har beretts av forskningsnämndens arbetsgrupper. Dessutom har ansökningar om anordnande av kongress, resa (3 månader eller kortare) samt stipendier för vårdpersonal behandlats.

Drygt 1 000 ansökningar behandlades under året. Forskningsnämnden beslutade att kategorin Klinisk cancerforskartjänst ska delas upp i Junior Clinical Investigator Award (50 % tjänst) samt Senior Clinical Investigator Award (50-70 % tjänst).

Projektanslagen 2015 fördelades enligt följande:

  • 47 procent till grundforskning, det vill säga forskning som har betydelse för cancerns grundläggande mekanismer och därmed bärighet för samtliga kliniska forskningsinriktningar.
  • 33 procent till translationell forskning, vilket är benämning för forskning som överbryggar grundforskning och klinisk forskning.
  • 11 procent till klinisk forskning, det vill säga forskning genom studier på patienter.
  • 7 procent till epidemiologisk forskning, det vill säga forskning kring sjukdomsorsaker och riskfaktorer.
  • 2 procent till vårdforskning. Aktuella forskningsprojekt med anslag från Cancerfonden finns att hitta här.
Läs mer om Cancerfonden
Vi driver cancerfrågan-Politiken spelar en viktig roll i kampen mot cancer. Det är politikerna som bestämmer förutsättningarna för prevention, vård och forskning. Därför är vårt intressepolitiska arbete en viktig del i vår verksamhet.
Vi samlar in för att rädda liv-Tack vare ett rekordstort engagemang från såväl privatpersoner och företag samlade Cancerfonden under 2015 in 609 miljoner kronor. Det enorma engagemanget och givarviljan har gjort det möjligt för Cancerfonden att avsätta 449 miljoner kronor till svensk cancerforskning.
Vi sprider kunskap om cancer-Kunskap ger trygghet. Det gäller i många sammahang i livet, men det blir särskilt tydligt i svåra och utsatta situationer. Att sprida kunskap om cancer är därför ett viktigt uppdrag för Cancerfonden.