Om oss
Publicerad
26 sep 2018

Vi finansierar cancerforskning

Cancerfondens forskningsnämnd stödjer högkvalitativa forskningsprojekt som initierats av individuella forskare eller forskargrupper. Avgörande för beviljning av ansökan är projektets originalitet, genomförbarhet och betydelse för Cancerfondens övergripande syften.

2017 delade Cancerfonden ut 493 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Här kan du läsa om vad pengarna gick till.

505 forskningsprojekt

Alla projektansökningar bedöms i nationell konkurrens av en av forskningsnämndens nio prioriteringskommittéer. Dessa är sammansatta så att de täcker in olika ämnesområden inom grundforskning och klinisk forskning. I varje kommitté sitter cirka åtta framstående cancerforskare.

Prioriteringskommittéerna lämnar förslag om anslagsfördelning till arbetsutskottet som ytterligare granskar och prioriterar projekten så att det slutgiltiga förslaget överensstämmer med styrelsens budget. Forskningsnämnden beslutar därefter hur medlen ska fördelas. Av de 493 miljoner kronor som delades ut till forskning gick 446 miljoner till 505 forskningsprojekt. Årets medelanslagsnivå uppgick till 880 000 kronor.

43 forskartjänster

Ansökningar om finansiering av tidsbegränsade tjänster för forskare behandlas av särskilda sakkunniggrupper. Förslaget lämnas till arbetsutskottet och därefter till forskningsnämnden för beslut. År 2017 finansierades 43 forskartjänster med närmare 34 miljoner kronor.

86 stipendier

Ansökningar om stipendier för vårdpersonal granskas av Cancerfondens vetenskapliga sekretariat, som lägger ett förslag till forskningsnämndens ordförande som i sin tur beslutar om anslag. Avsikten med stipendierna är att öka vårdpersonalens kompetens för att höja kvaliteten inom cancervården och förbättra omhändertagandet av cancerpatienterna. År 2017 beviljades drygt 745 000 för 86 stipendier.


Så funkar Cancerfondens arbete.

Höjda anslagsnivåer

I forskningsnämndens strategi för finansiering av projekt finns en målsättning att varje år öka anslagsnivåerna. Detta för att ge de högst prioriterade projekten bäst förutsättningar att effektivt kunna genomföras i en omvärld med ökande kostnader. Då medelanslagsnivån i stället minskade år 2013, till förmån för finansiering av ett högt antal nya projekt, fördes diskussioner i arbetsutskott och forskningsnämnd om strategin att öka nivåerna skulle ligga fast, och vilka åtgärder som i så fall behövs. Forskningsnämnden fastställde den gällande strategin då högre anslagsnivåer bedömdes betydelsefullt för viktiga framsteg inom cancerforskningen.

Forskningsnämnden gav riktlinjerna att ingångsnivån för nya projekt tillsvidare ska vara 600 000 kronor samt att högsta möjliga anslagsnivå höjs till 2 250 000 kronor.

Cancerfondens forskningsnämnd

Forskningsnämnden ansvarar för anslagsutdelningen och har under 2017 haft två sammanträden. De nio prioriteringskommittéerna har haft var sitt sammanträde då man bedömt ansökningar om forskningsprojekt och forskarmånader för kliniskt verksamma. Forskningsnämndens arbetsutskott har berett ansökningar om planeringsgrupp och forskarskola.

Ansökningarna inom kategorierna Senior Investigator Award, Junior Investigator Award, Senior Clinical Investigator Award, Junior Clinical Investigator Award och Postdoktortjänst har beretts av forskningsnämndens arbetsgrupper. Dessutom har ansökningar om anordnande av kongress, resa (3 månader eller kortare) samt stipendier för vårdpersonal behandlats. Sammanlagt behandlades 824 ansökningar under året.

 

Projektanslagen 2017 fördelades enligt följande:

  • 45 procent till grundforskning, det vill säga forskning som har betydelse för cancerns grundläggande mekanismer och därmed bärighet för samtliga kliniska forskningsinriktningar.
  • 34 procent till translationell forskning, vilket är benämning för forskning som överbryggar grundforskning och klinisk forskning.
  • 12 procent till klinisk forskning, det vill säga forskning genom studier på patienter.
  • 7 procent till epidemiologisk forskning, det vill säga forskning kring sjukdomsorsaker och riskfaktorer.
  • 2 procent till vårdforskning. Aktuella forskningsprojekt med anslag från Cancerfonden finns att hitta här.
Läs mer om Cancerfonden
Vi samlar in för att rädda liv-Tack vare ett rekordstort engagemang från såväl privatpersoner och företag samlade Cancerfonden under 2017 in 811 miljoner kronor. Det enorma engagemanget och givarviljan gör att Cancerfonden kan dela ut 600 miljoner kronor till svensk cancerforskning under 2018.
Vi driver cancerfrågan-Politiken spelar en viktig roll i kampen mot cancer. Det är politikerna som bestämmer förutsättningarna för prevention, vård och forskning. Därför är vårt intressepolitiska arbete en viktig del i vår verksamhet.
Vi sprider kunskap om cancer-Kunskap ger trygghet. Det gäller i många sammahang i livet, men det blir särskilt tydligt i svåra och utsatta situationer. Att sprida kunskap om cancer är därför ett viktigt uppdrag för Cancerfonden.