Hit går pengarna i Rosa Bandet

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj genomförs under oktober varje år med syfte att finansiera cancerforskning, sprida kunskap och bedriva påverkansarbete.

Insamlat och utdelat 

Sedan starten 2003 har Rosa Bandet-kampanjen samlat in drygt 759 miljoner kronor till cancerforskningen (redovisning 2003-2017). Pengarna som samlas in under kampanjen utgör en betydande del av de drygt 400 miljoner kronor som Cancerfonden delar ut varje år till svensk cancerforskning. Under 2017 samlade Rosa Bandet-kampanjen in 84 miljoner kronor.

Finansiering av bröstcancerrelaterad forskning 2003-2017

 • 2003: 24 miljoner kronor
 • 2004: 31 miljoner kronor
 • 2005: 32 miljoner kronor
 • 2006: 36 miljoner kronor
 • 2007: 48 miljoner kronor
 • 2008: 47 miljoner kronor
 • 2009: 56 miljoner kronor
 • 2010: 57 miljoner kronor
 • 2011: 58 miljoner kronor
 • 2012: 59 miljoner kronor
 • 2013: 61 miljoner kronor
 • 2014: 65 miljoner kronor
 • 2015: 66 miljoner kronor
 • 2016: 66 miljoner kronor
 • 2017: 66 miljoner kronor

Totalt: 772 miljoner kronor 

Vi stödjer den främsta forskningen

2017 delade Cancerfonden ut rekordsumman 499 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Forskare och vårdpersonal över hela landet har under året möjlighet att ansöka om anslag från dessa miljoner. Cancerfondens forskningsnämnd beslutar vilka ansökningar som ska få anslag, och forskningsmedlen betalas i huvudsak ut under 2017.

Cancerfondens forskningsnämnd beslutar vilka ansökningar som ska få anslag och låter alla ansökningar, oavsett cancerform, konkurrera med varandra i nationell konkurrens. På så sätt säkerställs att den främsta forskningen – den med bäst förutsättning att göra framsteg – får stöd

Cancerfondens kostnader

Under 2017 användes endast 13 procent av Cancerfondens totala intäkter till insamling och administration, resten används till forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Svensk insamlingskontroll, SI, accepterar upp till 25 procent i insamlings- och administrationskostnader för att dela ut 90-konton.

Kampanjen har bidragit till ökad finansiering av bröstcancerforskning

Med hjälp av Rosa Bandet-kampanjen har vi satt fokus på bröstcancer och ökat forskningsfinansieringen, vilket starkt har bidragit till att vi nu har en bred och internationellt framgångsrik bröstcancerforskning i Sverige. Att upprätthålla finansieringen av denna verksamhet är en stor och viktig uppgift för Cancerfonden. Rosa Bandet är en betydelsefull del i detta arbete.

Det är viktigt att betona att inga insamlade medel till Cancerfonden öronmärks utan att de delas ut till den främsta svenska cancerforskningen. Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj har tre tydliga syften: att finansiera cancerforskning, sprida kunskap om cancer och bedriva påverkansarbete.

Genombrott tack vare forskningen

Svenska bröstcancerforskare är mycket framgångsrika både i Sverige och internationellt. Det är vanligt att forskargrupper från olika delar av världen samarbetar och nya upptäckter görs därför ofta av flera forskargrupper tillsammans. Tack vare forskningens framsteg har andelen som överlever bröstcancer i minst tio år ökat från drygt 60 procent på 1980-talet till över 80 procent i dag. 

De senaste decennierna har forskningen lett till:

 • Införandet av allmän mammografiscreening för tidig upptäckt av bröstcancer.
 • Införandet av hormonell behandling vid bröstcancer som stimuleras av kvinnligt könshormon östrogen och progesteron.
 • Kunskap om att långvarig hormonell behandling leder till minskad risk för återfall. Behandlingar med en kombination av olika typer av cytostatika, vilket ökar överlevnaden.
 • Kunskap om att bröstbevarande kirurgi kombinerat med strålning ger lika bra effekt för överlevnaden som att ta bort hela bröstet.
 • Kunskap om att långvarigt bruk av hormonpreparat vid klimakteriet ökar risken för vissa typer av bröstcancer.
 • Att orsaken till cirka hälften av all ärftlig bröstcancer kan hittas.
 • Att kombinationer av flera nya läkemedel förbättrar prognosen ytterligare för kvinnor med aggressivare bröstcancer.
 • Ett ökande antal kvinnor får medicinsk behandling före operationen, dels för att minska tumören för mer skonsam kirurgi, men även för att tidigt se vilken behandling som är mest effektiv.
 • Upptäckter att det, på molekylär nivå, finns flera olika typer av bröstcancer vilket ökat kunskapen om sjukdomens komplexitet och därmed berett vägen för individualiserad behandling.
 • Känsligare och mer skonsamma undersökningar av lymfkörtlarna i armhålan.
 • Att rekonstruktion av bröstet för många kvinnor leder till ökad livskvalitet, utan ökad risk för återfall.

Här finns det största behovet av forskning i dag

Antalet kvinnor som insjuknar i bröstcancer ökar sakta, samtidigt som antalet som faktiskt botas också ökar. Fortfarande avlider dock cirka 1 400 kvinnor årligen i Sverige i spridd sjukdom. Därför finns fortfarande många viktiga forskningsområden där mer kunskap om bröstcancer behövs:

 • Grundforskning ger ökad kunskap om mekanismer som orsakar cancer och som påverkar dess tillväxt och spridning. Grundforskning behövs också för att utveckla nya läkemedel och behandlingsstrategier.
 • Forskning kring skräddarsydda behandlingsmetoder vid bröstcancer, det vill säga rätt behandling till rätt patient, dels för att öka chansen till bot, men också för att minska sidoeffekterna av olika behandlingar.

Framgång via påverkansarbete

 • Varje år får cirka 60 000 personer i Sverige cancer. För att ge dem bättre villkor – och öka deras chanser att överleva – bedriver Cancerfonden påverkansarbete. Genom att peka på brister och föra fram förbättringsförslag vill vi påverka samhällsutvecklingen så att alla som drabbas av cancer får den bästa vården utifrån sina förutsättningar. Andra viktiga områden för vårt påverkansarbete är frågor som rör prevention, det vill säga hur cancer kan förebyggas.
 • Här är några exempel på insatser vi gjort i tidigare års Rosa Bandet-kampanjer:
 • 2014 lyfte vi vårt krav om att antalet idrottstimmar i skolan behöver utökas till minst tre per vecka. Bakgrunden är att fysisk aktivitet i vardagen har många goda effekter både kortsiktigt och långsiktigt vilket gör skolidrotten extra viktig. Goda levnadsvanor som minskar risken för att få cancer etableras enklast i tidiga barn- och ungdomsår. Frågan fick uppmärksamhet via sociala medier, seminarium med såväl experter som beslutsfattare samt debattartikel i Aftonbladet.
 • En undersökning som vi genomförde tillsammans med Demoskop under hösten 2015 visade att patienterna oftast har en mycket positiv bild av att delta i kliniska studier. Tyvärr får alltför få patienter möjlighet till att delta. Intervjuerna spreds via sociala medier samt möten med utvalda beslutsfattare. Via rikstäckande medier som radio och tv fick patienter möjlighet att till en stor publik tala om hur deras deltagande i forskningsstudier också blev en möjlighet att överleva. Cancerfonden arrangerade även ett frukostseminarium där ledande företrädare från vården och politiken medverkade
 • Inför 2016 genomförde vi en undersökning med samtliga mammografiverksamheter i Sverige som visar på den akuta personalbristen inom mammografivården. Alltför få utbildas och stora pensionsavgångar väntar. Flera landsting lyckas inte hålla screeningintervallerna och väntetiderna förlängs vilket leder till att färre fall av bröstcancer upptäcks i ett tidigt stadium. För att värna den välfungerande mammografiverksamhet som byggts upp under många år, och som räddar liv, krävs ett batteri av åtgärder vilket vi uppmärksammade i rikstäckande medier som SVT, TV4, SvD och sociala medier.