Hit går pengarna i Rosa Bandet

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige. Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj pågår under oktober varje år med syftet att samla in pengar till forskning, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor. 

Sedan starten 2003 har Rosa Bandet-kampanjen samlat in drygt 843 miljoner kronor till cancerforskningen (redovisning 2003-2018). 

Pengarna som samlas in under kampanjen utgör en betydande del av de pengar som Cancerfonden delar ut varje år till svensk cancerforskning. Under 2018 samlade Rosa Bandet-kampanjen in 84 miljoner kronor.

Vi stödjer den främsta forskningen

För Cancerfonden var 2018 ett fantastiskt år. Då avsatte vi 606 miljoner till svensk cancerforskning, vilket är den största summan hittills. 

Cancerfondens forskningsnämnd beslutar vilka ansökningar som ska få anslag och låter alla ansökningar, oavsett cancerform, konkurrera med varandra i nationell konkurrens.

På så sätt säkerställs att den främsta forskningen – den med bäst förutsättning att göra framsteg – får stöd.

Så väljer vi ut den främsta forskningen

Bröstcancerforskning 

Hur långt har vi kommit? Grundforskning har lett till en fördjupad kunskap om tumörer på molekylär nivå. Det är kunskap som visat att det finns flera olika typer av bröstcancer och som har möjliggjort en mer effektiv och individualiserad behandling.

Forskningen har också gett oss flera nya läkemedel baserade på monoklonala antikroppar som lett till att även vissa aggressivare former av bröstcancer kan behandlas framgångsrikt. 

Forskare tittar i mikroskop
Svenska bröstcancerforskare är mycket framgångsrika både i Sverige och internationellt. Foto: Melker Dahlstrand

Tack vare dessa framsteg har överlevnaden ökat. De kirurgiska metoderna har också utvecklats så att det ofta räcker att ta bort en del av bröstet och att bröstet kan rekonstrueras vilket ökar livskvaliteten för många kvinnor.

Det är viktigt att betona att inga insamlade medel till Cancerfonden öronmärks utan att de delas ut till den främsta svenska cancerforskningen.

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj har tre tydliga syften: att finansiera cancerforskning, sprida kunskap om cancer och bedriva påverkansarbete.

Allt mer pengar till bröstcancerforskning
Sedan starten av Rosa Bandet 2003 har Cancerfonden delat ut 855 miljoner kronor till bröstcancerrelaterad forskning. 

 • 2003: 24 miljoner kronor
 • 2004: 31 miljoner kronor
 • 2005: 32 miljoner kronor
 • 2006: 36 miljoner kronor
 • 2007: 48 miljoner kronor
 • 2008: 47 miljoner kronor
 • 2009: 56 miljoner kronor
 • 2010: 57 miljoner kronor
 • 2011: 58 miljoner kronor
 • 2012: 59 miljoner kronor
 • 2013: 61 miljoner kronor
 • 2014: 65 miljoner kronor
 • 2015: 66 miljoner kronor
 • 2016: 66 miljoner kronor
 • 2017: 66 miljoner kronor
 • 2018: 83 miljoner kronor 
 • 2019 94 miljoner kronor
 • Totalt: 949 miljoner kronor 

Genombrott tack vare forskningen

Svenska bröstcancerforskare är mycket framgångsrika både i Sverige och internationellt. Det är vanligt att forskargrupper från olika delar av världen samarbetar och nya upptäckter görs därför ofta av flera forskargrupper tillsammans.

Tack vare forskningens framsteg har andelen som överlever bröstcancer i minst tio år ökat från drygt 60 procent på 1980-talet till över 80 procent i dag. 

De senaste decennierna har forskningen lett till:

 • Införandet av allmän mammografiscreening för tidig upptäckt av bröstcancer.
 • Införandet av hormonell behandling vid bröstcancer som stimuleras av kvinnligt könshormon östrogen och progesteron.
 • Kunskap om att långvarig hormonell behandling leder till minskad risk för återfall. Behandlingar med en kombination av olika typer av cytostatika, vilket ökar överlevnaden.
 • Kunskap om att bröstbevarande kirurgi kombinerat med strålning ger lika bra effekt för överlevnaden som att ta bort hela bröstet.
 • Kunskap om att långvarigt bruk av hormonpreparat vid klimakteriet ökar risken för vissa typer av bröstcancer.
 • Att orsaken till cirka hälften av all ärftlig bröstcancer kan hittas.
 • Att kombinationer av flera nya läkemedel förbättrar prognosen ytterligare för kvinnor med aggressivare bröstcancer.
 • Ett ökande antal kvinnor får medicinsk behandling före operationen, dels för att minska tumören för mer skonsam kirurgi, men även för att tidigt se vilken behandling som är mest effektiv.
 • Upptäckter att det, på molekylär nivå, finns flera olika typer av bröstcancer vilket ökat kunskapen om sjukdomens komplexitet och därmed berett vägen för individualiserad behandling.
 • Känsligare och mer skonsamma undersökningar av lymfkörtlarna i armhålan.
 • Att rekonstruktion av bröstet för många kvinnor leder till ökad livskvalitet, utan ökad risk för återfall.

Framtida utmaningar 

Varje år avlider cirka 1 400 kvinnor i Sverige i spridd bröstcancer. Därför måste vi bli ännu bättre på att skräddarsy behandlingsmetoderna, så att rätt patient får rätt behandling. Det ökar chansen till bot och minskar risken för biverkningar. 

Forskare i labbmiljö
Vi behöver bli ännu bättre på att skräddarsy behandlingsmetoderna, så att rätt patient får rätt behandling.

Vi behöver nya metoder för att tidigare upptäcka cancer och för att möjliggöra en tidig upptäckt av återfall. I framtiden kan det exempelvis ske med hjälp av ett blodprov.

Det behövs även en mer effektiv och individualiserad bröstcancerscreening för att minska överdiagnostik och överbehandling. En mer individualiserad screening kommer också att leda till att fler aggressiva tumörer kan hittas i tid.

Framgång via påverkansarbete

För att nå Cancerfondens vision om att besegra cancer krävs insatser inom flera olika områden. Från forskning och utveckling av effektiva medicinska behandlingsmetoder med patienten i centrum, till ett aktivt preventivt arbete som minskar risken för människor att drabbas av cancer.

För att nå vision att besegra cancer arbetar Cancerfonden även aktivt med påverkansarbete mot såväl myndigheter, andra organisationer och politiska forum som beslutar om vård-, folkhälso- och forskningspolitik.

Kvinna sitter och stretchar bredvid en sjö
Foto: Getty Images/iStockphoto

Genom att peka på brister och föra fram förbättringsförslag vill vi påverka samhällsutvecklingen så att färre drabbas av cancer samtidigt som alla som får en cancerdiagnos ska mötas av den bästa vården utifrån sina förutsättningar.

Läs mer om det frågor vi driver 

Dina pengar når fram 

Under 2018 användes endast 16,7 procent av Cancerfondens totala intäkter till insamling och administration, resten används till forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Svensk Insamlingskontroll godkänner upp till 25 procent i insamlings- och administrationskostnader för att tillåta ett 90-konto. Med 16,7 procent ligger Cancerfonden alltså med god marginal under Svensk Insamlingskontrolls procentgräns.

Läs mer i vår årsberättelse