Rosa Bandet
Publicerad
23 mar 2017

Hit går pengarna i Rosa Bandet

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj genomförs under oktober varje år med syfte att finansiera cancerforskning, sprida kunskap om cancerprevention och bröstcancer samt bedriva påverkansarbete.

Insamlat och utdelat

Finansiering av bröstcancerrelaterad forskning 2003-2015

2003: 24 miljoner kronor
2004: 31 miljoner
2005: 32 miljoner
2006: 36 miljoner
2007: 48 miljoner
2008: 47 miljoner
2009: 56 miljoner
2010: 57 miljoner
2011: 58 miljoner
2012: 59 miljoner
2013: 61 miljoner
2014: 65 miljoner
2015: 66 miljoner
2016: 66 miljoner

Totalt: 706 miljoner

Sedan starten 2003 har Rosa Bandet-kampanjen samlat in drygt 674 miljoner kronor till cancerforskningen (redovisning 2003-2016). Cancerfonden har under samma tid sammanlagt delat ut drygt 706 miljoner kronor till bröstcancerrelaterad forskning. Pengarna som samlas in under kampanjen utgör en betydande del av de drygt 400 miljoner kronor som Cancerfonden delar ut varje år till svensk cancerforskning. Under 2016 samlade Rosa Bandet-kampanjen in 81 miljoner kronor.

Vi stödjer den främsta forskningen

2015 avsatte Cancerfonden rekordsumman 449 miljoner kronor till svensk cancerforskning, pengar som delas ut i ansökningsperioder under 2016. Forskare och vårdpersonal över hela landet har under året möjlighet att ansöka om anslag från dessa miljoner.

Cancerfondens forskningsnämnd beslutar vilka ansökningar som ska få anslag och låter alla ansökningar, oavsett cancerform, konkurrera med varandra i nationell konkurrens. På så sätt säkerställs att den främsta forskningen – den med bäst förutsättning att göra framsteg – får stöd.

Cancerfondens kostnader

Under 2015 användes endast 14,2 procent av Cancerfondens totala intäkter till insamling och administration, resten används till forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Svensk insamlingskontroll, SI, accepterar upp till 25 procent i insamlings- och administrationskostnader för att dela ut 90-konton.

Kampanjen har bidragit till ökad finansiering av bröstcancerforskning

Med hjälp av Rosa Bandet-kampanjen har vi satt fokus på bröstcancer och ökat forskningsfinansieringen, vilket starkt har bidragit till att vi nu har en bred och internationellt framgångsrik bröstcancerforskning i Sverige. Att upprätthålla finansieringen av denna verksamhet är en stor och viktig uppgift för Cancerfonden. Rosa Bandet är en betydelsefull del i detta arbete.

Det är viktigt att betona att inga insamlade medel till Cancerfonden öronmärks utan att de delas ut till den främsta svenska cancerforskningen. Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj har tre tydliga syften: att samla in pengar till cancerforskning, sprida kunskap om bröstcancer, cancerprevention och driva påverkansarbete.

Genombrott tack vare forskningen

Svenska bröstcancerforskare är framgångsrika ur ett internationellt perspektiv, samtidigt är det viktigt att känna till att forskning till sin natur är internationell. Forskningsresultat sprids mellan länder och ofta samarbetar forskargrupper från olika delar av världen. Det gör att genombrott och nya upptäckter ofta görs av flera forskargrupper tillsammans. Tack vare forskningsframsteg har andelen som överlever sin bröstcancer i minst tio år ökat från knappt 60 procent på 1980-talet till över 80 procent i dag. De senaste decennierna har forskningen lett till:


Tack vare forskningsframsteg har andelen som överlever sin bröstcancer i minst tio år ökat från knappt 60 procent till över 80 procent i dag.
 • Införandet av antiöstrogenbehandling vid bröstcancer som stimuleras av östrogen.
 • Kunskap om att långvarig behandling med antiöstrogen leder till minskad risk för återfall. Behandlingar med en kombination av olika typer av cytostatika, vilket ökar överlevnaden.
 • Upptäckter att bröstbevarande kirurgi kombinerat med strålning ger lika bra effekt för överlevnaden som att ta bort hela bröstet.
 • Upptäckten att långvarigt bruk av hormonpreparat vid klimakteriet ökar risken för vissa typer av bröstcancer.
 • Att orsaken till cirka hälften av all ärftlig bröstcancer kan utredas.
 • Att flera läkemedel baserade på antikroppar lett till att även vissa aggressiva former av bröstcancer kan behandlas framgångsrikt.
 • Upptäckter att det, på molekylär nivå, finns flera olika typer av bröstcancer vilket ökat kunskapen om sjukdomens komplexitet och därmed berett vägen för individualiserad behandling.
 • Införandet av allmän mammografiscreening för tidig upptäckt av bröstcancer.
 • Känsligare och mer skonsamma undersökningar av lymfkörtlarna i armhålan.
 • Att rekonstruktion av bröstet för många kvinnor leder till ökad livskvalitet, utan ökad risk för återfall.

Här finns det största behovet av forskning i dag

Antalet kvinnor som insjuknar i bröstcancer ökar sakta, samtidigt som antalet som faktiskt botas ökar. Fortfarande avlider dock nära 1 400 kvinnor årligen i spridd sjukdom i Sverige. Bland annat därför finns fortfarande många viktiga forskningsområden där mer kunskap om bröstcancer behövs:

 • Forskning kring skräddarsydda behandlingsmetoder vid bröstcancer, det vill säga rätt behandling till rätt patient, dels för att öka chansen till bot, men också för att minska sidoeffekterna av olika behandlingar.
 • Forskning om hur bröstcancerscreeningen kan bli mer effektiv och individualiserad, så att överdiagnostik och överbehandling minskar samtidigt som fler aggressiva tumörer hittas i tid.

Generellt är det fyra områden inom cancerforskningen där Cancerfonden ser ett stort behov av mer forskning:

 • Grundforskning för ökad förståelse av de mekanismer som orsakar cancer och som påverkar dess tillväxt och spridning.
 • Kliniska studier av nya behandlingar och framför allt kombinationer av behandlingsmetoder, både nya och tidigare etablerade. Det är forskning som snabbt kan leda till förbättring för patienten – genom att öka överlevnaden och förhindra återfall.
 • Forskning som kan leda till tidigare upptäckt av cancer, exempelvis identifiering av biomarkörer för begynnande cancersjukdom i blod och andra laboratorieprover.
 • Forskning för att få fram nya kunskaper som kan hjälpa oss att förebygga cancer, exempelvis förståelse av orsaker bakom sjukdomen och hur man kan bäst påverkar riskfaktorer i livsstil och omgivning.

Framgång via påverkansarbete

Varje år får cirka 60 000 personer i Sverige cancer. För att ge dem bättre villkor – och öka deras chanser att överleva – bedriver Cancerfonden påverkansarbete. Genom att peka på brister och föra fram förbättringsförslag vill vi påverka samhällsutvecklingen så att alla som drabbas av cancer får den bästa vården utifrån sina förutsättningar. Andra viktiga områden för vårt påverkansarbete är frågor som rör prevention, det vill säga hur cancer kan förebyggas.

Här är några exempel på insatser vi gjort i tidigare års Rosa Bandet-kampanjer:


Att röra på sig minst 30 minuter de flesta dagar i livet minskar risken för cancer.
 • 2012 uppmärksammade vi problemet med att kvinnor i socialt och ekonomiskt svaga grupper i lägre utsträckning än andra går på livsviktiga mammografiundersökningar. Vår kartläggning, som aldrig hade genomförts tidigare, visade på starka samband mellan faktorer som arbetslöshet och utländsk bakgrund. Ett seminarium där frågan diskuterades med våra beslutsfattare arrangerades i riksdagen, och en debattartikel med förslag på åtgärder publicerades i Göteborgs-Posten.
 • I Rosa Bandet-kampanjen 2013 uppmärksammade vi på flera olika sätt att en tredjedel av all cancer går att förebygga genom livsstilsval. Trots det görs alldeles för lite för att från samhällets håll påverka folkhälsan i positiv riktning. Vi arrangerade frukostseminarium där beslutsfattare och ledande experter fick tillfälle att diskuterade frågan. Cancerfonden lanserade också under perioden träningsappen Vardagsworkout. Via sociala medier spred vi också inspirationsfilmer med vår ambassadör, Magdalena Forsberg samt komikern Babben Larsson.
 • 2014 lyfte vi vårt krav om att antalet idrottstimmar i skolan behöver utökas till minst tre per vecka. Bakgrunden är att fysisk aktivitet i vardagen har många goda effekter både kortsiktigt och långsiktigt vilket gör skolidrotten extra viktig. Goda levnadsvanor som minskar risken för att få cancer etableras enklast i tidiga barn- och ungdomsår. Frågan fick uppmärksamhet via sociala medier, seminarium med såväl experter som beslutsfattare samt debattartikel i Aftonbladet.
 • En undersökning som vi genomförde tillsammans med Demoskop under hösten 2015 visade att patienterna oftast har en mycket positiv bild av att delta i kliniska studier. Tyvärr får alltför få patienter möjlighet till det. Cancerfonden arrangerade ett frukostseminarium där ledande företrädare inom såväl profession som politik medverkade. Intervjuerna spreds digitalt via sociala medier samt i en trycksak som överlämnades till utvalda beslutsfattare. Via rikstäckande medier som radio och tv fick patienter möjlighet att till en stor publik tala om hur deras deltagande i forsningsstudier också blev en möjlighet att överleva.

Överlevnaden ökar

Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. Detta beror framför allt på att allt fler fall av bröstcancer upptäcks i tidiga stadier samt på förbättrade behandlingsmetoder. Den aktuella statistiken* visar att drygt 80 procent överlever sin bröstcancer.

Flera faktorer leder till ökad överlevnad. I Sverige erbjuds alla kvinnor i åldern 40 till 74 år mammografiscreening vilket leder till tidig upptäckt och därmed större möjlighet till bot. Bröstcancerforskning har lett till en allt mer individualiserad behandling. Tilläggsbehandlingar efter operation minskar risken för återfall. Det är då ofta en kombination av strålbehandling, olika typer av cytostatika och hormonell behandling. För kvinnor med en viss typ av bröstcancer (HER 2–positiv) har behandling med monoklonal antikropp effektivt minskat risken för återfall.

*Källa: Cancer i siffror 2013, Socialstyrelsen och Cancerfonden, 6:e utgåvan.

För vem bär du ditt rosa band?

2016 års band designades av Oscarsbelönade skådespelerskan Alicia Vikander.

För mig är rosa bandet en symbol för en gemenskap som ger hopp om att det är möjligt att bli frisk. Att köpa det rosa bandet kan kännas som en droppe i havet, men många små droppar blir tillsammans en kraftfull våg.

Alicia Vikander

Skådespelerska

Visa alla rosa band