Kliniska behandlingsstudier

Sista signeringsdag i ansökningssystemet Fenix för sökande är 25 april 2024 kl. 15:00.

Cancerfonden, organisationsnummer 802005–3370, 101 55 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in i samband med ansökan om anslag.

Ansök i Fenix

Du ansöker i vårt ansökningssystem Fenix. Läs mer om hur Fenix fungerar

Riktlinjer kring AI

Du som söker medel hos Cancerfonden kan använda generativa AI-verktyg eller andra verktyg när du skriver din ansökan. Du behöver inte ange att du har använt det.

Oavsett om du skriver själv eller tar hjälp av ett AI-verktyg gäller samma regler:

 • Du ansvarar för att allt i ansökan är korrekt.
 • Du ansvarar för att allt är ifyllt enligt vår ansökningsprocess.
 • Du ska följa god forskningssed. Det är förbjudet att plagiera, förfalska och fabricera innehåll i din ansökan.

När du skriver under och skickar in din ansökan intygar du att du har följt ovan.

Ansökan

All forskning som stöds av Cancerfonden siktar mot att uppnå Cancerfondens vision: färre ska drabbas, fler ska botas, och de som inte kan botas ska kunna leva länge med god livskvalitet.

I Sverige bedrivs många grundvetenskapliga, translationella och kliniska projekt som leder till möjligheter att utveckla nya metoder för terapi. Kliniska behandlingsstudier är dock kostnadskrävande, och i Sverige har de haft tilltagande svårigheter att finna finansiering.

Antalet patienter som erbjuds deltagande i sådana studier är för lågt.

Cancerfonden utlyser nu ett eller flera större anslag, 3-10 miljoner kronor per år, max 30 miljoner totalt per anslag, under 3-5 år för ”Kliniska behandlingsstudier inom cancer”.

Detta forskningsområde omfattar studier som prospektivt rekryterar patienter för behandling av cancer, inklusive olika terapimodaliteter och kombinationer av dessa samt behandlingsstudier inom vårdvetenskap, palliation och rehabilitering.

Det inkluderar till exempel akademiskt initierade fas I/II studier, implementerings-studier, och randomiserade interventionsstudier.

Studier som har initierats och finansieras av företag eller industri omfattas inte av denna utlysning. Den omfattar inte heller projekt som huvudsakligen gäller primärprevention eller diagnostik.

Utlysningen riktas mot behandlingsstudier som genomförs i Sverige. Även svenskt deltagande i internationella studier kan beaktas.

Praktisk information

Formella behörighetskrav

Ansökan ska göras av enskild forskare (principal investigator, PI). Sökande ska vara en erfaren forskningsledare, disputerad senast 2018-12-31, och uppvisa dokumenterad självständighet och kompetens att leda vetenskapliga projekt.

Ansökan kan involvera en eller flera enskilda forskargrupper, men Forskningsnämnden kommer särskilt att beakta ansökningar som involverar flera olika grupper, institutioner, regioner eller discipliner.

För att söka och erhålla anslag för Klinisk behandlingsforskning krävs anställning vid svenskt lärosäte/ vårdinrättning med lön motsvarande minst 20% tjänstgöring. Denna anställning ska vara påbörjad vid ansökningstillfället. Har du endast en anställning på en vårdinrättning krävs det att du har en anknytning till ett svenskt lärosäte som måste godkännas genom prefektens signering av ansökan.

Sökande som har pensionerats efter verksamhet vid svenskt universitet omfattas inte av kravet på 20% anställning, men anknytning till svenskt lärosäte måste godkännas genom prefektens signering av ansökan.

Utlysningen är öppen både för forskare som inte tidigare har stötts av Cancerfonden och för sådana som innehar ordinarie projektanslag från Cancerfonden och planerar att någon gång under perioden 2024–2026 sända in ansökan om fortsättningsanslag för detta.

Forskare med pågående anslag måste tydligt beskriva hur det äskade stödet i extrasatsningen relaterar till och eventuellt överlappar med det pågående eller det sökta ordinarie projektet, vetenskapligt och budgetmässigt. Forskningsprogrammet ska då inkludera en sektion som beskriver hur denna ansökan i denna särskilda utlysning skiljer sig från forskningsprogram i den ordinarie ansökningsomgången (exempelvis helt ny frågeställning/patientgrupp/ behandlingsmodalitet, eller distinkt utvidgning av projektet som söks för i den ordinarie ansökningsomgången).

Tid för anslag

Anslagsperioden för Klinisk behandlingsforskning är 1 januari-31 december och kan beviljas för tre till fem år. Dispositionstiden är anslagstiden plus ytterligare 12 månader.

Bedömningsunderlag

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån vetenskaplig kvalitet, nyskapande och originalitet, sökandes meriter, studiens genomförbarhet samt betydelse för cancerpatienter.

Anslagets storlek

Projektanslag ges som ramanslag för personal- och driftskostnader. Anslaget får användas som bidrag till stipendium, doktorandtjänst m.m. enligt lokala föreskrifter vid varje lärosäte.

Observera att anslaget ej får användas för egen lön eller för avlöning av tillsvidareanställd lektor eller professor.

Samtliga belopp i ansökan ska anges i kronor, dvs ej tusentalsförkortade.

Cancerfonden godkänner avdrag för indirekta kostnader med maximalt 15,25 procent av anslaget. Medel får inte användas till lön för tillsvidareanställd lektor eller professor.

Patientperspektiv

En stor del av de projekt som stöds av Cancerfonden kan antingen dra fördel av patienters erfarenheter, eller leda till kunskap som kan påverka patienter.

Om ditt projekt hör till denna kategori behöver du ange om, och i så fall på vilket sätt hänsyn tagits till patientperspektivet. En beskrivning av detta görs i särskilt avsedd ruta i ansökan under rubrik ”patientperspektiv”.

Ett exempel kan t ex vara att patienter har involverats i planeringen av en klinisk studie, att det har förts diskussion med patienter i framtagandet av forskningsprogrammet, att forskningsprojektet baseras på patientkontakter eller att projektet på annat sätt beaktat anhörig-/patientperspektivet när det designats.

I vissa av Cancerfondens prioriteringskommittéer ingår det adjungerade patienter.

Om du anser att patientperspektivet inte är relevant för ditt projekt eller framtagandet av ditt forskningsprogram ska du i stället i rutan motivera detta.

Så här ansöker du

Ansök i Fenix

Om du redan har ett konto kan du logga in direkt i Fenix.

Om du inte har ett konto än kan du skapa ett konto här.

Mer om hur du ansöker i Fenix

Sökande

I den här fliken i Fenix fyller du i allmän information om dig själv som sökande. Det är till exempel dina personuppgifter och nuvarande anställning.

Anslagsförvaltare

I den här fliken fyller du i information om ditt lärosäte och prefekt.

Cancerfonden betalar endast ut anslag för forskning till svenska universitet och högskolor.

Cancerfonden godkänner avdrag för indirekta kostnader med maximalt 15,25 procent av anslaget.

I ansökans bekräftelse garanterar prefekten vid signering medfinansiering av projektet i det fall ovanstående avdrag inte räcker.

Meriter

Här fyller du i ditt CV samt bifogar publikationslista och andra meriter. Alla bilagor ska bifogas som PDF.

Bilagor

 • Publikationslista med dina 10 mest relevanta artiklar för denna ansökan där fullständig referens anges. Listan ska vara uppställd: Författare, arbetets titel, publikationens namn, volym, Sida, årgång (bifogas som PDF).
 • Ej ännu publicerade manuskript med originaldata max 3 stycken (bifogas som PDF). 
 • Fullständig publikationslista. Listan ska vara uppställd: Författare, arbetets titel, publikationens namn, volym, sida, årgång. Publikationslistan ska anges i tre kategorier: Peer reviewed originalpublikationer, granskade artiklar och övriga artiklar (Bifogas som PDF).

Projektinfo

Här fyller du i allt som är relaterat till ditt projekt, bifogar ditt forskningsprogram, studieprotokoll (valfritt) samt skriver om patientperspektiv. 

Forskningsprogrammet ska författas på engelska och får omfatta högst tio sidor inklusive referenser (teckensnitt 12 punkter, enkelt radavstånd, 2,5 cm marginal).

Följande disposition rekommenderas:

 • Specifik målsättning
  Kortfattad redogörelse för syfte och specifika mål med det föreslagna forskningsarbetet. Tydliggör huvudfrågeställningen och den primära utfallsvariabeln som ska vara kliniskt relevant.
 • Bakgrund
  Sammanfattningen ska spegla rådande kliniskt kunskapsläge och praxis för forskningsfältet, pågående kliniska studier samt identifierade kunskapsluckor. Sammanfattning av egna och andras resultat inom forskningsområdet.  Det ska framgå på vilket sätt den planerade studien bygger vidare på redan existerande kunskap och forskning.

  Om det sökta projektet är nära knutet till ett projekt som redan stöds av Cancerfonden ska det i projektbeskrivningen framgå på vilket sätt projektet vetenskapligt överlappar med, eller utgör en utvidgning av, redan finansierat projekt.
 • Arbetsplan och preliminära resultat
  Detaljerad beskrivning av hypotes(er) och planerat arbete. Beskriv designen för varje delstudie/frågeställning och motivera varför den föreslagna studiedesignen är den mest lämpliga för att besvara frågeställningen. För interventionsstudier ska samtliga behandlingar som studeras och jämförs beskrivas ingående avseende t. ex. typ(er) av behandling, dos, uppföljningstider, utvärdering etc.

  Arbetsplanen ska även omfatta metodbeskrivning där patientgruppernas sammansättning, inklusions- och exklusionskriterier etc framgår. Primära och sekundära utfallsmått ska i förekommande fall anges. Translationella delar av projektet bör beskrivas och motiveras så att det tydligt framgår på vilket sätt de stärker projektet.

  Beskriv den basutrustning som du och din grupp kan disponera för projektet. Eventuella preliminära resultat är av stor vikt. Ange tydligt hur de i projektet medverkande forskarna/forskargrupperna ska verka tillsammans för att nå önskat resultat och hur ledningen av projektet är organiserad. Forskningsprogrammet ska innehålla en tidsplan med milstolpar.
 • Betydelse
  Kort redogörelse för den väntade betydelsen för behandling av cancerpatienter. Ange på vilket sätt projektet kan bidra till att utveckla samarbete mellan discipliner, grupper och/eller forskare som kan leda till korsbefruktning mellan olika terapeutiska områden. Ange på vilket/vilka sätt projektet kan vara till nytta för svenska kliniska behandlingsstudier på kort och lång sikt.
 • Litteraturreferenser
  Författare, arbetets titel, publikationens namn, volym, sida, årgång. Ta bara med de absolut väsentligaste referenserna.

Samarbetspartners och forskningsgruppens sammansättning

Vid ansökan om “Kliniska behandlingsstudier inom cancer” är en beskrivning av nyckelpersoner med kompetens för projektet och relevanta samarbetspartners obligatorisk. Beskrivningen, som bör omfatta namn, affiliering, expertis och roll i projektet, har som syfte att ge en överblick över alla medarbetare i projektet och deras kompetens och särskilda ansvarsområden.

Vid stora multicenterstudier behöver inte samtliga deltagares namn anges utan enbart vilka centra och vilka nyckelpersoner som deltar. Notera att utlysningen riktas mot behandlingsstudier som genomförs i Sverige. Även svenskt deltagande i internationella studier kan dock beaktas.

Etiskt tillstånd samt etiska överväganden, biobankstillstånd, godkännande av Läkemedelsverket och liknande

Här anges huruvida projektet har erhållit etiskt godkännande, eller om sådan ansökan är inlämnad. Om så inte är fallet, ska plan för ansökan om etiskt tillstånd beskrivas. Motsvarande ska i förekommande fall anges även för tillstånd för biobank, och från Läkemedelsverket, Strålsäkerhetsmyndigheten etc.

Redogör kortfattat för vilka etiska överväganden som kan komma i fråga.

Riskhantering

Beskriv eventuella risker för projektets genomförbarhet eller andra hinder, t ex tillstånd, rekrytering av patienter eller annat som kan påverka projektet. Beskriv en plan för att hantera riskerna.

Datahanteringsplan

Redogör kortfattat för hantering av data och hur detta har förankrats eller ska förankras hos forskningshuvudmannen.

Statistiska överväganden

Här redogörs för exempelvis patientgruppernas och eventuella kontrollgruppers storlek, powerberäkningar, statistiska analysmetoder etc.

Populärvetenskaplig beskrivning

Den här texten kommer publiceras här på www.cancerfonden.se om ditt anslag blir beviljat och kan läsas av människor som ger gåvor till Cancerfonden, som drabbats av cancer, är närstående och andra intresserade.

Skriv därför så lättbegripligt och kortfattat som möjligt.

Texten ska vara på svenska och max 650 tecken per fråga/avsnitt.

Din text kommer inte redigeras utan publiceras som du skriver den.

 1. Skriv en titel som är lätt att förstå.
 2. Vad är projektets bakgrund?
 3. Vad handlar projektet om? Beskriv till exempel vilka cancersjukdomar som studeras, vilken behandling det rör sig om, om det är inom diagnostik, epidemiologi, prevention eller vård av cancerpatienter, eller om det handlar om hur cancer uppkommer.
 4. Vad hoppas du uppnå med din forskning?
 5. Skriv en kortfattad sammanfattning av projektet för den som snabbt vill veta vad det handlar om.

Statistik

För att Cancerfonden ska kunna föra statistik över vad det forskas på behöver du här ange hur stor andel av projektet som avser vilket forskningsområde.

Anslag 

Här anger du pågående och sökta forskningsanslag från både Cancerfonden och andra finansiärer. Innehavare av anslag eller uppdrag från tobaksindustrin får inte samtidigt ha anslag från Cancerfonden.

Övriga anslag

Här anger du pågående och sökta forskningsanslag från både Cancerfonden och andra finansiärer.

Innehavare av anslag eller uppdrag från tobaksindustrin får inte samtidigt ha anslag från Cancerfonden.

Cancerfonden lägger stor vikt vid att ansökningar innehåller korrekt information om budgeten.

En komplett bild av sökandes samtliga anslag som berör sökt projekt och eventuella övriga medel har betydelse både vid bedömningen av anslagets möjligheter att genomföras och för att beräkna behovet av finansiering. 

Observera att ansökan med ofullständigt ifylld redovisning riskerar att avslås på grund av bristande underlag för beslut. 

Förhandsgranskning (och signering)

Här visas en förhandsgranskning av din ansökan där du ser om det saknas information om din ansökan.

Om ansökan är korrekt ifylld kan du påbörja signering genom att först skicka till prefekt för att sedan signeras av dig själv.

Signering av ansökan

När du är klar med din ansökan ska du sända ansökan till din prefekt genom att gå in under flik ”Förhandsgranska”, längst ner på sidan klickar du på ”Be om signering”, då sänds ansökan till din prefekt som tar del av ansökan och signerar den digitalt med BankID.

När prefekten har signerat ansökan digitalt med BankID får du som sökande ett mejl och ska då logga in på Min sida för att signera och skicka in ansökan digitalt med BankID.

Deadline för ansökan: senaste datum och tid för att ha skickat in din ansökan hittar du längst upp på den här sidan. 

Var därför ute i god tid så att din ansökan både hinner signeras av din prefekt och att du som sökande hinner signera och skicka in ansökan innan ansökningstiden stänger.

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

Ansökan kan sparas och ändras tills dess att du har tryckt på knappen ”Be om signering”. Ansökan kan inte signeras och lämnas in om inte samtliga flikar i ansökningsformuläret är grönmarkerade. 

Hantering av personuppgifter

Läs mer om hanteringen av personuppgifter i vår integritetspolicy.

Förändringar i ditt anslag och rapportering

Ändrade förhållanden under anslagstiden

 • Ändrade anställnings- och finansieringsförhållanden ska omedelbart anmälas till Cancerfonden för omprövning av anslaget.
 • Forskare som tilldelats medel för tjänst kan behålla dessa medel om personen ifråga fortsätter sin verksamhet men under tiden befordras.
 • Forskare som tilldelats anslag för tjänst och under anslagsperioden söker och erhåller en tjänst utlyst av lärosätet (lektor, professor) kan inte behålla finansieringen från Cancerfonden.

Undantag från ovanstående regel är forskare som under anslagsperioden:

 • Förordnas till biträdande universitetslektor (BUL) eller forskarassistent där finansieringen från Cancerfonden kan behållas. (Gäller ej postdoktortjänst)

Forskare som tilldelats anslag för Postdoktortjänst kan inte använda medlen för någon annan typ av tjänst. Avslutas Postdoktortjänsten så avslutas också anslaget.

Byte av förvaltande myndighet/institution

Vid överflyttning av anslag till annan förvaltande myndighet eller till annan institution vid nuvarande universitet/högskola ska ansökan om byte göras i Fenix med digital signering/godkännande från både nuvarande och mottagande prefekt.

Läs mer om förändringar här

Rapportering (ekonomisk och vetenskaplig)

Senast tre månader (se kontrakt) efter dispositionstidens slut ska rapportering göras via Fenix. Överblivna medel ska återbetalas.

Läs mer om rapportering här

Porträtt Annina Grahn

Har du frågor?

Hör gärna av dig till oss om du har frågor. Du når oss via e-post på forskning@cancerfonden.se

Frågor och svar om att ansöka