Så skriver du giltigt testamente

Att skriva testamente behöver inte vara krångligt, men för att ett testamente ska vara giltigt finns särskilda formkrav. Ett testamente som är tydligt och korrekt är en förutsättning för att det blir som du vill. Det minskar också risken för framtida tvister.


Så här gör du - steg för steg:

En illustration av pengar

1. Lista dina tillgångar

Du som skriver testamentet bestämmer innehållet. Du kan till exempel testamentera pengar, värdepapper, fastigheter eller bostadsrätter och även en viss procent av dina samlade tillgångar, eller särskilt utpekad lös eller fast egendom.

En illustration på pengar och ett hjärta

2. Fördela dina tillgångar

I ditt testamente bestämmer du själv hur du vill fördela dina tillgångar. Du kan exempelvis ge allt till en person eller en organisation eller fördela dina tillgångar procentuellt mellan flera. Du kan också ange att en viss person eller organisation ska få ett bestämt belopp eller en viss egendom, som till exempel en fastighet.

Illustration av en hand med pengar och ett hjärta

3. Ange arvtagarnas uppgifter

Om du saknar personnummer till arvtagaren, ange vad ni har för relation och eventuella andra uppgifter du har, som adress eller telefonnummer. Om du valt att testamentera till Cancerfonden anger du organisationsnummer 802005-3370.

Att skriva testamente - symbol

4. Underteckna testamentet

Ditt testamente måste vara egenhändigt undertecknat av dig.

En illustration av två personer som visar att två personer kan bevittna ett testamente

5. Bevittna testamentet

Din namnteckning måste bevittnas av två samtidigt närvarande personer. De här personerna får inte vara släkt med dig eller på annat sätt omfattas av testamentet. De måste veta att de bevittnar ett testamente men du måste inte visa dem innehållet.

Att skriva testamente - symbol

6. Klart!

Förvara ditt testamente på en trygg och säker plats.

 

Skriv ditt testamente gratis online

Upprätta testamente här

Testator och testamentsvittnen

Ett giltigt testamente: 

 • Ska vara skriftligt.
 • Undertecknas av testator inför två närvarande vittnen.
 • Vittnen intygar sedan med sina underskrifter testatorns namnteckning samt att hen frivilligt upprättat testamentet, och att hen är vid sunt och fullt förstånd.
 • Vittnena ska förstå att det är ett testamente de bevittnar men de behöver inte veta om innehållet.

Ett testamentsvittne får inte:

 • Vara under 15 år.
 • Lida av psykisk störning, som gör att de inte förstår betydelsen av vittnesbekräftelsen
 • Vara släkt i rakt uppstigande eller nedstigande led till den som upprättar testamentet (föräldrar, farföräldrar, barn eller barnbarn).
 • Vara make, sambo eller syskon till testator, eller ens till någon i det släktledet.
 • Vittnena får inte heller vara släkt i rakt upp- eller nedstigande led, make, sambo eller syskon till någon som står som är förmånstagare i testamentet, en så kallad testamentstagare. Inte heller får den som är förmyndare, god man, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare för en person som är testamentstagare vara vittne. Inte heller får en ledamot av styrelsen för ett bolag, en förening, ett trossamfund eller en stiftelse vara vittne när den juridiska person som hen företräder är testamentstagare.

 

OBS!

Testamentet är ogiltigt om inte samtliga krav är uppfyllda.

Vi rekommenderar

 • Att du uppger person- och/eller organisationsnnummer på testamentstagarna.  
 • Vittnena skriver sina personnummer och adress (och eventuellt någon annan omständighet som kan vara av betydelse för testamentets giltighet). Det gör det lättare att hitta vittnena om det skulle behövas i framtiden. Det vittnena känner till kan vara avgörande vid en framtida arvstvist, så det kan vara bra att vittnena förväntas överleva testatorn.  

Reglera enskild egendom

För att undvika att arvtagarna tvingas att dela med sig av ditt arv vid en skilsmässa kan du skriva in att arv efter dig ska vara respektive arvtagares enskilda egendom i ditt testamente. Då får arvtagaren behålla hela arvet efter dig vid en eventuell skilsmässa.

Förvara testamentet på säker plats

Förvara ditt testamente på en säker plats eftersom ett testamente endast är gällande i original. Ett tips är att ge en kopia till en nära vän och berätta var originalet finns.

Det finns flera företag och aktörer på den privata marknaden som erbjuder testamentesförvaring och bevakning.

Läs mer om förvaring av testamente

Om du ändrar i testamentet

Testamentet är en levande handling som behöver uppdateras när familjesituationen förändras. Du kan när som helst ändra dig och skriva ett nytt testamente eller göra tillägg till ett befintligt.

Enklast blir det om du river det gamla och skriver ett nytt om du önskar göra större ändringar. På så vis undviker man på säkrast möjliga sätt att det uppstår en kollision mellan det nya och det gamla testamentet. 

Finns ett inbördes testamente mellan dig och din tidigare avlidna make/maka eller annan och där det stadgas om vad som ska ske med kvarlåtenskapen efter bådas bortgång kan du endast ändra din del i testamentet.

Samma formkrav gäller för ändring av testamente som vid upprättande av ett nytt testamente. För att vara giltig måste ändringen upprättas i skrift, undertecknas av testamentsgivaren och bevittnas av två vittnen. 

Läs mer om arvsrätt

Läs mer om arvslott

Testamente i 7 enkla steg

Att skriva testamente behöver inte vara krångligt, men vissa saker ska finnas med för att det ska vara giltigt. I sju enkla steg förklarar vi hur du gör.

Maria Adriansson Engberg

Frågor om testamente?

Kontakta vår jurist och testamenteshandläggare Maria Adriansson Engberg kostnadsfritt på 010-199 10 10 eller juristerna@cancerfonden.se

Illustration check-bock

Skriv testamente online – kostnadsfritt

Tillsammans med den oberoende digitala juristbyrån Lawly erbjuder vi nu en kostnadsfri onlinetjänst för att upprätta ett juridiskt korrekt testamente.

Skriv testamente online