Snus och cancer

Närmare var femte man i Sverige använder tobak i form av snus och andelen kvinnor som snusar är 4 procent. För både män och kvinnor har andelen snusare varit relativt konstant de senaste tio åren. 

Fakta

  • Forskningen på kopplingen mellan snus och cancer är inte entydig.
  • Det finns forskningsstudier som pekar på en koppling mellan snus och vissa cancerformer.
  • Det finns också studier som pekar på att det saknas koppling mellan snus och cancer.

Svenskt snus påverkan på hälsan, och kopplingen till cancer, har länge diskuterats. Med utgångspunkt från existerande forskning stämmer det att snus, jämfört med rökning, är en mindre hälsoskadlig tobaksprodukt.

Men man kan med säkerhet slå fast att snus inte är en hälsoprodukt. Det finns studier som visar på tydliga samband mellan snus och exempelvis hjärt-och kärlsjukdomar.

Öppen snusdosa med några påsar i.
Snusindustrin menar att snus bör gynnas av lagstiftning och skattesatser.

Forskning på snus och cancer

Forskningen på kopplingen mellan snus och cancer är inte lika entydig. Det finns forskningsstudier som pekar på en koppling mellan snus och vissa cancerformer. Det finns också studier som pekar på att det saknas koppling mellan snus och cancer.

Det är därför angeläget att, genom oberoende forskning, ytterligare kartlägga sambandet mellan att snusa och ökad risk för olika typer av cancer. 

Snus är beroendeframkallande 

Snusindustrin menar att snus bör gynnas av lagstiftning och skattesatser. På så sätt skulle rökare lockas att gå över till det mer ofarliga snuset. En del forskare stöder detta resonemang, men än så länge saknas vetenskapliga belägg för att snus är ett fungerande rökavvänjningsmedel.

Andra, däribland svenska Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, menar tvärtom att även konsumtionen av snus bör hållas på så låg nivå som möjligt. Ett argument för den ståndpunkten är att även snus är starkt beroendeframkallande, och därför leder in nya generationer i nikotinberoende.

Det går inte att lämna snuset vid sidan av diskussionen om tobakspolitiken, dels på grund av de hälsorisker snuset medför men också för att vårt EU-medlemskap kräver en sammanhållen tobakspolitik.

Mer utförligt material om tobak, med bland annat de senaste forskningsrönen, finns på webbplatsen tobaksfakta.se

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.