Miljö

Det är inte bara våra levnadsvanor som utgör en påverkbar cancerrisk. Även den inre och yttre miljön, till exempel arbetsplatser och publika utrymmen, kan i form av kemikalier, strålning och partiklar i luft och vatten innebära en ökad risk för cancer.

Fakta

  • Under de senaste 50 åren har det skett stora förbättringar.
  • Ändå dör 600 personer varje år i Sverige av cancer orsakad av exponeringar i arbetsmiljön
  • Fordonstrafiken på vägarna är en starkt bidragande orsak till att cancerogena ämnen sprids i luften.

Risker i arbetslivet

I arbetslivet tillhör byggnadsarbetare en av de yrkesgrupper vars yrke leder till förhöjd cancerrisk, tillsammans med svetsare, smältverksarbetare, brandmän, målare, sotare och frisörer.

I de här arbetsmiljöerna finns ämnen som är konstaterat cancerframkallande, eller troligen cancerframkallande. Exempel är

  • dieselavgaser
  • stendamm
  • asfalt
  • arsenik
  • färgämnen
  • radon
  • polycykliska aromatiska kolväten

Även strålning inom sjukvården, främst datortomografi, har mätbar effekt på antalet cancerfall.

Mer behöver göras för att säkerställa att ingen utsätts för farlig exponering i arbetslivet. 

Risker i omgivningen

Vi exponeras för cancerrisker i vår omgivande miljö. Bland annat genom tungmetallerna arsenik och kadmium, och radongas som kan finnas i byggnader och naturligt i berggrunden.

Fordonstrafiken på vägarna är en starkt bidragande orsak till att cancerogena ämnen sprids i luften, från både slitage på däck och motorers avgaser.

Det uppskattas att så många som 200 till 300 personer varje år drabbas av lungcancer i Sverige som en direkt följd av luftföroreningar, bland annat från trafiken.

Damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara och finns på många arbetsplatser, till exempel där sten krossas eller sågas.