Miljö

Det är inte bara våra levnadsvanor som utgör en påverkbar cancerrisk. Även den inre och yttre miljön, till exempel arbetsplatser och publika utrymmen, kan i form av kemikalier, strålning och partiklar i luft och vatten innebära en ökad risk för cancer.

Fakta

  • Under de senaste 50 åren har det skett stora förbättringar.
  • Ändå dör 600 personer varje år i Sverige av cancer orsakad av exponeringar i arbetsmiljön
  • Fordonstrafiken på vägarna är en starkt bidragande orsak till att cancerogena ämnen sprids i luften.

Risker i arbetslivet

I arbetslivet tillhör byggnadsarbetare en av de yrkesgrupper vars yrke leder till förhöjd cancerrisk, tillsammans med svetsare, smältverksarbetare, brandmän, målare, sotare och frisörer.

I de här arbetsmiljöerna finns ämnen som är konstaterat cancerframkallande, eller troligen cancerframkallande. Exempel är

  • dieselavgaser
  • stendamm
  • asfalt
  • arsenik
  • färgämnen
  • radon
  • polycykliska aromatiska kolväten

Även strålning inom sjukvården, främst datortomografi, har mätbar effekt på antalet cancerfall.

Mer behöver göras för att säkerställa att ingen utsätts för farlig exponering i arbetslivet. 

Risker i omgivningen

Vi exponeras för cancerrisker i vår omgivande miljö. Bland annat genom tungmetallerna arsenik och kadmium, och radongas som kan finnas i byggnader och naturligt i berggrunden.

Fordonstrafiken på vägarna är en starkt bidragande orsak till att cancerogena ämnen sprids i luften, från både slitage på däck och motorers avgaser.

Det uppskattas att så många som 200 till 300 personer varje år drabbas av lungcancer i Sverige som en direkt följd av luftföroreningar, bland annat från trafiken.

Damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara och finns på många arbetsplatser, till exempel där sten krossas eller sågas.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.