Forskarmånad

Anvisningar

Cancerfonden, organisationsnummer 802005-3370, 101 55 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in i samband med ansökan om anslag.

Information om ansökningssystemet Fenix

Cancerfonden har ett digitaliserat ansökningssystem, Fenix. Fenix använder BankID och svenskt personnummer för identifiering och signering. Signering av ansökan sker digitalt av både prefekt och sökande direkt i Fenix. Sökande signerar ansökan sist, dvs efter det att prefekt signerat.

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

Sista signeringsdag i ansökningssystemet Fenix för sökande är 2021-04-29 kl 15:00

Ändamål

Anslag för Forskarmånader är avsett att bereda möjlighet för cancerforskare med klinisk tjänstgöring inom medicinsk, vård-, samhälls- och beteendevetenskaplig verksamhet att avsätta tid för forskning. Den kvarvarande kliniska verksamheten ska, efter tilldelning av forskarmånader, uppgå till minst 50 % av heltidstjänst på svensk sjukvårdsinrättning eller motsvarande.

Ansökningar välkomnas från forskare inom många olika fält såsom medicin, vårdvetenskap, naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap, folkhälsovetenskap, beteende- och kommunikationsvetenskap.

Syfte och motivering förvad som ska utföras under forskningstiden samt den sökandes roll i projektet ska klart framgå av ansökan.

Anslaget kan tas ut fritt för forskarens egen lön under anslagsperioden.

Behörighet

Forskarmånader kan sökas av kliniskt verksamma disputerade forskare med dokumenterad forskningsverksamhet.

Professor eller lektor med universitetstjänst är inte behörig till Forskarmånader för kliniskt verksamma.

Av juridiska skäl betalar Cancerfonden ut anslag endast till svenska lärosäten.

Tid för anslag

Forskarmånader är ett anslag till forskarens lön för en till tre månader per år. De kan sökas för högst tre år per tillfälle. Anslagsperioden är vanligen 1 januari – 31 december, dispositionstiden är densamma som anslagsperioden.

Anslagets storlek 

Anslag för kategorin Forskarmånader ges enligt schablon. Aktuell schablon är 140.700 kronor/månad, vilket inkluderar semestertillägg och löneavgifter. Anslaget inkluderar även tillägg för indirekta kostnader.

Anslagsinnehavarens faktiska lön fastställs av arbetsgivaren.

Förvaltande myndighet

Av juridiska skäl betalar Cancerfonden ut anslag för forskning endast till svenska lärosäten.

Cancerfonden godkänner avdrag för indirekta kostnader med maximalt 15,25 procent av anslaget.

I ansökans bekräftelse garanterar prefekten vid signering medfinansiering av projektet i det fall ovanstående avdrag inte räcker.

Bedömningsunderlag

Meriter 

Meriter ska fyllas i ansökan i Fenix. 

Forskningsprogram 

Forskningsprogrammet får omfatta högst tio sidor inklusive referenser (12 punkter, enkelt radavstånd, 2,5 cm marginal).

Forskningsprogrammet kan författas på engelska.

Följande disposition av forskningsprogrammet rekommenderas:

 • Specifik målsättning
  Kortfattad redogörelse för syftet med det föreslagna forskningsarbetet.
 • Bakgrund
  Sammanfattning av egna och andras resultat inom forskningsområdet.
 • Arbetsplan och preliminära resultat
  Detaljerad beskrivning av hypotes(er) och planerat arbete. Arbetsplanen ska även omfatta metodbeskrivning där det klart ska framgå att aktuell teknik/metodologi, även statistiska överväganden, powerberäkning etc, finns uppsatt och behärskas, eller på annat sätt är tillgänglig för det aktuella projektet. De preliminära resultaten är av stor vikt vid ansökan om anslag till nya projekt.
 • Betydelse
  Kort redogörelse för den väntade betydelsen för cancerforskning.
 • Litteraturreferenser
  Författare, arbetets titel, publikationens namn, volym, sida, årgång. Tag bara med de absolut väsentligaste referenserna.

Sökandes roll

Beskriv sökandens roll i detalj i projektet, t.ex.:

 • Är sökanden att betrakta som huvudman för projektet?
 • Är sökanden att betrakta som viktig för nätverk inom eller mellan projekt?
 • Är sökanden i tidig fas i projektet, viktig för uppbyggande av samverkansstrukturer?

Cancerrelevans 

Enligt Cancerfondens stadgar ska föreningen ”stödja, organisera och samordna cancerforskning…”. I ansökningsformuläret finns ett särskilt fält där den sökande ska motivera cancerrelevansen. 

Vetenskaplig rapport

De sakkunniga ska kunna göra en bedömning av progressen i projektet under den senaste anslagsperioden. 

 1. Ge en kort beskrivning av viktiga resultat från senaste anslagsperioden.
 2. Gör en förteckning över de vetenskapliga arbeten (tryckta eller i form av manuskript) som finansierats av senast erhållna anslag. Abstracts ska inte ingå i rapporten. 

Referenser ska vara uppställda Författare, arbetets titel, publikationens namn, volym, sida, årgång. Författarordningen ska överensstämma med den som används i PubMed. Patent erhållna under anslagsperioden ska anges.

Arbeten som rör projekt som ej finansieras av Cancerfonden ska inte tas med i rapporten. 

I Fenix under rubrik Anslag

Ange här egna och om aktuellt, om du disponerar del av anslag med andra huvudsökande. 

Praktiska anvisningar  

Andra finansiärer än Cancerfonden

Innehavare av anslag eller uppdrag från tobaksindustrin får ej samtidigt inneha anslag från Cancerfonden.

Ansökan

Ansökan görs i Cancerfondens nya ansökningssystem Fenix. Ansökan kan sparas och ändras tills dess att du har tryckt på knappen ”Be om signering”. Ansökan kan inte signeras och lämnas in om inte samtliga flikar i ansökningsformuläret är grönmarkerade.

Ansökan kan inte kompletteras efter ansökningstidens utgång.

Bilagor i pdf

 • Flik Meriter: 10 utvalda originalartiklar
 • Flik Meriter: Fullständig publikationslista
 • Flik Meriter: Manuskript med originaldata max 3 stycken
 • Flik proj info: Forskningsprogram, max 10 sidor

Signering av ansökan

När du är klar med din ansökan ska du sända ansökan till din prefekt genom att gå in under flik ”Förhandsgranska”, längst ner på sidan klickar du på ”Be om signering”, då sänds ansökan till din prefekt som tar del av ansökan och signerar den digitalt med BankID.

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

När prefekten signerat ansökan digitalt med BankID får du som sökande ett mail och ska då logga in och i din tur signera ansökan digitalt med BankID. 

Ansökans signeringstid

Ansökans signeringstid går ut torsdagen 29 april 2021 kl. 15:00.

Beslut

Beslut fattas vid forskningsnämndens sammanträde under november månad 2021.

Beslut och utlåtanden skickas ut ca 2 veckor efter beslutsmötet.

Påbörjade ej inkomna ansökningar kommer att raderas efter ansökningsomgångens utgång.

Övrigt

Adressändring

Huvudmannen ansvarar själv för att aktuella universitets/institutions-, person- och kontaktuppgifter finns införda i Fenix sökandeportal.

Byte av förvaltande myndighet/institution 

Vid överflyttning av anslag till annan förvaltande myndighet eller annan institution inom samma förvaltande myndighet/högskola ska ansökan om byte göras med digital signering/godkännande från både nuvarande och mottagande prefekt.

Rapportering

Senast tre månader (se kontrakt) efter dispositionstidens slut ska ekonomisk rapportering göras via Fenix. Överblivna medel ska återbetalas. Vetenskaplig rapport ska bifogas som PDF-fil.

Inlogg i Fenix

Om du redan har ett konto kan du logga in i Fenix. Om du inte har ett konto än kan du skapa ett konto här.

För mer info se instruktioner för Fenix

Frågor? 

Kontakta Enheten forskning för information på växeltelefonnummer: 010-199 10 10  eller via e-post: forskning@cancerfonden.se

Vi svarar på era förfrågningar helgfria vardagar under kontorstid. 

Hantering av personuppgifter

Läs mer om hanteringen av personuppgifter i vår integritetspolicy.

Anvisningarna som pdf

Ladda ner anvisningarna som pdf här