Forskarmånad

Anvisningar

Cancerfonden, organisationsnummer 802005-3370, 101 55 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in i samband med ansökan om anslag.

Förändringar av utlysningen för forskarmånader 

Cancerfonden har beslutat att flytta utlysningen för forskarmånader från våromgången till höstomgången från och med 2023.

Vi kommer att ha två utlysningar under 2023, en under våren som vanligt och en under hösten. Från och med 2024 kommer utlysningen endast ske under hösten.

Sökande vars anslag går ut 2023-12-31 behöver söka under våren 2023 som vanligt.

Sökande vars anslag går ut 2024-12-31 behöver söka under hösten 2023 osv.

Från och med hösten 2023 kommer anslagen att påbörjas 1 juli varje år istället för 1 januari. Detta innebär att vissa av er kommer ha dubbla anslag i ett halvår. Vi ger er möjlighet att förlänga er dispositionstid om så behövs.

Information kommer att finnas på Cancerfondens hemsida framöver. Om ni har några frågor vänligen hör av er till forskning@cancerfonden.se

Information om ansökningssystemet Fenix

Cancerfonden har ett digitalt ansökningssystem, Fenix. Fenix använder BankID och svenskt personnummer för identifiering och signering. Signering av ansökan sker digitalt av både prefekt och sökande direkt i Fenix. Sökande signerar ansökan sist, dvs efter det att prefekt signerat.

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

Sista signeringsdag i ansökningssystemet Fenix för sökande är 2 maj 2022 kl. 15:00.

Ändamål

Anslag för Forskarmånader är avsett att bereda möjlighet för cancerforskare med klinisk tjänstgöring inom medicinsk, vård-, samhälls- och beteendevetenskaplig verksamhet att avsätta tid för forskning. Den kvarvarande kliniska verksamheten ska, efter tilldelning av forskarmånader, uppgå till minst 50 % av heltidstjänst på svensk sjukvårdsinrättning eller motsvarande.

Ansökningar välkomnas från forskare inom många olika fält såsom medicin, vårdvetenskap, naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap, folkhälsovetenskap, beteende- och kommunikationsvetenskap.

Syfte och motivering förvad som ska utföras under forskningstiden samt den sökandes roll i projektet ska klart framgå av ansökan.

Anslaget kan tas ut fritt för forskarens egen lön under anslagsperioden.

Behörighet

Cancerfonden betalar endast ut anslag för forskning till svenska universitet och högskolor.

Forskarmånader kan sökas av kliniskt verksamma disputerade forskare med dokumenterad forskningsverksamhet.

Professor eller lektor med universitetstjänst är inte behörig till Forskarmånader för kliniskt verksamma.

Tid för anslag

Forskarmånader är ett anslag till forskarens lön för en till tre månader per år. De kan sökas för högst tre år per tillfälle. Anslagsperioden är vanligen 1 januari – 31 december, dispositionstiden är densamma som anslagsperioden.

Anslagets storlek 

Anslag för kategorin Forskarmånader ges enligt schablon. Schablonen inkluderar semestertillägg och löneavgifter. Anslaget inkluderar även tillägg för indirekta kostnader. 

Anslagsinnehavarens faktiska lön fastställs av arbetsgivaren.

Se nuvarande löneschabloner

Förvaltande myndighet

Cancerfonden godkänner avdrag för indirekta kostnader med maximalt 15,25 procent av anslaget.

I ansökans bekräftelse garanterar prefekten vid signering medfinansiering av projektet i det fall ovanstående avdrag inte räcker.

Bedömningsunderlag

Meriter 

Meriter ska fyllas i ansökan i Fenix. 

Forskningsprogram 

Forskningsprogrammet får omfatta högst tio sidor inklusive referenser (12 punkter, enkelt radavstånd, 2,5 cm marginal).

Forskningsprogrammet kan författas på engelska.

Följande disposition av forskningsprogrammet rekommenderas:

 • Specifik målsättning
  Kortfattad redogörelse för syftet med det föreslagna forskningsarbetet.
 • Bakgrund
  Sammanfattning av egna och andras resultat inom forskningsområdet.
 • Arbetsplan och preliminära resultat
  Detaljerad beskrivning av hypotes(er) och planerat arbete. Arbetsplanen ska även omfatta metodbeskrivning där det klart ska framgå att aktuell teknik/metodologi, även statistiska överväganden, powerberäkning etc, finns uppsatt och behärskas, eller på annat sätt är tillgänglig för det aktuella projektet. De preliminära resultaten är av stor vikt vid ansökan om anslag till nya projekt.
 • Betydelse
  Kort redogörelse för den väntade betydelsen för cancerforskning.
 • Litteraturreferenser
  Författare, arbetets titel, publikationens namn, volym, sida, årgång. Tag bara med de absolut väsentligaste referenserna.

Sökandes roll

Beskriv sökandens roll i detalj i projektet, t.ex.:

 • Är sökanden att betrakta som huvudman för projektet?
 • Är sökanden att betrakta som viktig för nätverk inom eller mellan projekt?
 • Är sökanden i tidig fas i projektet, viktig för uppbyggande av samverkansstrukturer?

Cancerrelevans 

Enligt Cancerfondens stadgar ska föreningen ”stödja, organisera och samordna cancerforskning…”. I ansökningsformuläret finns ett särskilt fält där den sökande ska motivera cancerrelevansen. 

Patientperspektiv

En stor del av de projekt som stöds av Cancerfonden kan antingen dra fördel av  patienters erfarenheter, eller leda till kunskap som kan påverka patienter.

Om ditt projekt hör till denna kategori behöver du ange om, och i så fall på vilket sätt hänsyn tagits till patientperspektivet. En beskrivning av detta görs i särskilt avsedd ruta i ansökan under rubrik ”patientperspektiv”.

Ett exempel kan t ex vara att patienter har involverats i planeringen av en klinisk studie, att det har förts diskussion med patienter i framtagandet av forskningsprogrammet, att forskningsprojektet baseras på patientkontakter eller att projektet på annat sätt beaktat anhörig-/patientperspektivet när det designats.

I vissa av Cancerfondens prioriteringskommittéer ingår det adjungerade patienter.

Om du anser att patientperspektivet inte är relevant för ditt projekt eller framtagandet av ditt forskningsprogram ska du i stället i rutan motivera detta.

Populärvetenskaplig beskrivning 

Den här texten kommer publiceras på cancerfonden.se om ditt anslag blir beviljat och kan läsas av människor som ger gåvor till Cancerfonden, som drabbats av cancer, är anhöriga och andra intresserade. Skriv därför enkelt och kortfattat. 

Texten ska vara på svenska och max 650 tecken per fråga/avsnitt.

Din text kommer inte redigeras utan publiceras som du skriver den. 

 1. Skriv titel som är lätt att förstå.
 2. Vad är projektets bakgrund?
 3. Vad handlar projektet om?
  Beskriv till exempel vilka cancersjukdomar som studeras, vilken behandling det rör sig om, om det är inom diagnostik, epidemiologi, prevention eller vård av cancerpatienter, eller om det handlar om hur cancer uppkommer.
 4. Vad hoppas du uppnå med din forskning?
 5. Skriv en kortfattad sammanfattning av projektet för den som snabbt vill veta vad det handlar om.

Vetenskaplig progress

De sakkunniga ska kunna göra en bedömning av progressen i projektet under den senaste anslagsperioden. 

 1. Ge en kort beskrivning av viktiga resultat från senaste anslagsperioden.
 2. Gör en förteckning över de vetenskapliga arbeten (tryckta eller i form av manuskript) som finansierats av senast erhållna anslag. Abstracts ska inte ingå i rapporten. 

Referenser ska vara uppställda Författare, arbetets titel, publikationens namn, volym, sida, årgång. Författarordningen ska överensstämma med den som används i PubMed. Patent erhållna under anslagsperioden ska anges.

Arbeten som rör projekt som ej finansieras av Cancerfonden ska inte tas med i rapporten. 

I Fenix under rubrik Anslag

Ange här egna och om aktuellt, om du disponerar del av anslag med andra huvudsökande. 

Praktiska anvisningar  

Andra finansiärer än Cancerfonden

Innehavare av anslag eller uppdrag från tobaksindustrin får ej samtidigt inneha anslag från Cancerfonden.

Ansökan

Ansökan görs i Cancerfondens nya ansökningssystem Fenix. Ansökan kan sparas och ändras tills dess att du har tryckt på knappen ”Be om signering”. Ansökan kan inte signeras och lämnas in om inte samtliga flikar i ansökningsformuläret är grönmarkerade.

Ansökan kan inte kompletteras efter ansökningstidens utgång.

Bilagor

 • Flik Meriter: 10 utvalda originalartiklar, ej översiktsartiklar, bokkapitel etc.
 • Flik Meriter: Fullständig publikationslista. (Bifogas som Pdf)
 • Flik Meriter: Ej ännu publicerade manuskript med originaldata max 3 stycken. (Bifogas som Pdf)
 • Flik proj info: Forskningsprogram, max 10 sidor. (Bifogas som Pdf)

Signering av ansökan

När du är klar med din ansökan ska du sända ansökan till din prefekt genom att gå in under flik ”Förhandsgranska”, längst ner på sidan klickar du på ”Be om signering”, då sänds ansökan till din prefekt som tar del av ansökan och signerar den digitalt med BankID.

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

När prefekten signerat ansökan digitalt med BankID får du som sökande ett mail och ska då logga in och i din tur signera ansökan digitalt med BankID. 

Ansökans signeringstid

Ansökans signeringstid går ut 2022-05-02 kl. 15:00.

Beslut

Beslut fattas vid forskningsnämndens sammanträde under november månad 2021.

Beslut och utlåtanden skickas ut ca 2 veckor efter beslutsmötet.

Påbörjade ej inkomna ansökningar kommer att raderas efter ansökningsomgångens utgång.

Övrigt

Adressändring

Den sökande/anslagsinnehavaren ansvarar själv för att aktuella universitets-/ institutions-, person- och kontaktuppgifter finns införda i Fenix sökandeportal. 

Byte av förvaltande myndighet/institution 

Vid överflyttning av anslag till annan förvaltande myndighet eller annan institution inom samma förvaltande myndighet/högskola ska ansökan om byte göras med digital signering/godkännande från både nuvarande och mottagande prefekt.

Rapportering (ekonomisk och vetenskaplig)

Senast tre månader (se kontrakt) efter dispositionstidens slut ska ekonomisk och vetenskaplig rapportering göras via Fenix. Överblivna medel ska återbetalas. För denna särskilda satsning kan Cancerfonden komma att utvärdera projektets progress vid flera tillfällen under anslagsperioden. Därtill kan Cancerfonden komma att begära särskild muntlig och skriftlig redovisning av projektets resultat efter dispositionstidens utgång.

Inlogg i Fenix

Om du redan har ett konto kan du logga in i Fenix. Om du inte har ett konto än kan du skapa ett konto här.

För mer info se instruktioner för Fenix

Vid frågor 

Kontakta Enheten Forskningsfinansiering för information på telefonnummer: 010-199 10 10  eller via mail: forskning@cancerfonden.se

Vi svarar på era förfrågningar helgfria vardagar under kontorstid. 

Hantering av personuppgifter

Läs mer om hanteringen av personuppgifter i vår integritetspolicy.