Utredningen föreslår förbud mot den här typen av tobakshyllor. Foto: Melker Dahlstrand
Artiklar
Publicerad
1 jul 2016

”Vi välkomnar förslagen – men vill gå längre”

Genomför förslagen om fler rökfria miljöer, reglering av e-cigaretter och förbud mot att exponera tobaken i butik. Det skriver Cancerfonden i sitt remissvar avseende regeringens tobaksutredningar. Cancerfonden anser dock att det går att gå ännu längre när det gäller tobakspaketen.

I dag lämnar Cancerfonden sitt remissyttrande över utredningen ”En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk” och promemorian ”Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter”.

Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till dödsfall i cancer. I Sverige insjuknar cirka 6 800 personer i cancer relaterad till rökning varje år och cirka 5 200 cancerdödsfall sker årligen på grund av rökning. Fortfarande börjar runt 16 000 ungdomar i Sverige att röka varje år.

Tobaken göms undan i butikerna

Utredningen föreslår bland annat ett förbud mot att tobak förvaras synligt i butiker och mot all form av reklam på försäljningsställena. Fler miljöer, till exempel lekplatser och perronger, ska också bli rökfria.


Elin Ramfalk, sakkunnig på Cancerfonden.

- Vi välkomnar förslagen, som är dokumenterat effektiva och fokuserar på att färre unga människor ska börja använda tobaksprodukter. De är viktiga steg för att nå det av regeringen uppsatta målet om ett rökfritt Sverige år 2025, säger Elin Ramfalk, sakkunnig på Cancerfonden.

Cancerfonden har länge drivit på för ett införande av neutrala tobaksförpackningar. Detta innebär att alla paket får samma mörka färg och att inga logotyper får finnas på förpackningen – detta för att göra dem mindre attraktiva och varningstext och varningsbilder mer framträdande.

Cancerfonden anser att neutrala paket kan införas

Utredningen kommer fram till att neutrala paket är en effektiv reglering som går i linje med Sveriges folkhälsopolitiska och tobakspolitika mål. Däremot anser utredningen att en reglering inte är möjlig då den anses strida mot rådande yttrandefrihetslagar. Cancerfonden håller inte med den tolkningen utan menar att ett införande är möjligt. Tre länder har redan infört regleringen – Australien, Storbritannien och Frankrike. Norge, Irland och Nya Zeeland har beslutat att göra samma sak och diskussioner pågår i flera länder.

- Det kan inte vara rimligt att rättigheten att marknadsföra en produkt som leder till 12 000 dödsfall årligen, varav 5 200 i cancer, ska stå över skyddet för folkhälsan. Neutrala tobaksförpackningar är en effektiv åtgärd som är proportionerlig i förhållande till inskränkningen, säger Elin Ramfalk.

Läs hela Cancerfondens remissyttrande här.

Visa fler