Så når vi tobaksfritt Sverige 2040

Cancerfondens mål är att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer. Effektiva och kraftfulla åtgärder för att minska konsumtionen av tobak är en avgörande faktor för att färre ska drabbas av cancer. Genom att arbeta mot EU:s mål om en tobaksfri generation till 2040 kommer vi kunna minska de påverkbara cancerfallen. 

Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström i röd kavaj i kontorsmiljö
Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström om hur EU ska kunna minska de påverkbara cancerfallen. Foto Edis Potori

EU:s arbete för att minska tobakskonsumtionen till under fem procent kommer ha stor betydelse för kommande generationer. Rökning är den enskilt största orsaken till ohälsa och förtida död och den totala tobakskonsumtionen är hög i Europa.

Genom att arbeta för att uppnå en tobaksfri generation i EU kan vi förhindra att barn och unga fastnar i tobaks- eller nikotinbruk och bidra till en bättre folkhälsa för kommande generationer.

Att skydda barn och unga från skadorna som tobaks-och nikotinanvändande orsakar är vår skyldighet och något världens länder åtagit sig att göra genom WHO:s ramkonvention för tobak.  

Sverige har ett bra utgångsläge för att nå målsättningen om ett tobaksfritt 2040. Genom kraftfulla och effektiva åtgärder på tobaksområdet har Sverige under flera år minskat den dagliga tobaksrökningen.

Pris, tillgänglighet, tobaksfria miljöer och regleringar i hur tobaksprodukter får marknadsföras har varit viktiga verktyg för att bli ett av de länder i Europa som har lägst andel rökare.

Trots det finns det fortfarande utmaningar för Sverige att nå ett tobaksfritt samhälle. Det totala tobaksbruket i Sverige är fortfarande stort och ligger idag på 19 procent.

Det finns utmaningar i att jämna ut de socioekonomiska skillnaderna i rökning. Rökning orsakar idag tre gånger så många cancerfall hos personer med kort utbildning som hos personer med lång utbildning.

För att nå EU:s målsättning krävs bland annat åtgärder som bidrar till att minska de socioekonomiska skillnaderna.

Rökning orsakar idag tre gånger så många cancerfall hos personer med kort utbildning som hos personer med lång utbildning.

För att Sverige ska nå målet om Tobaksfritt 2040 behöver vi också bättre åtgärder för att motverka den ökande användningen av nya tobaks- och nikotinprodukter hos unga.

EU:s cancerplan är tydlig med att målsättningen är att minska konsumtionen av samtliga tobaksprodukter. Det innebär att konsumtionen av både traditionella tobaksprodukter och tobaksindustrins nya nikotinprodukter behöver minska.

Framförallt bland unga har nya tobaks- och nikotinprodukter etablerat sig och konsumtionen stiger bland unga mellan 16–29 år. Forskningen visar att personer som snusar eller använder e-cigaretter med tiden oftare börjar röka tobak än personer som inte använder sådana produkter.

Forskningen visar också att det inte finns belägg för att personer som börjar använda nikotinprodukter som snus och e-cigaretter minskar sin användning av mer skadligt nikotinbruk som tobaksrökning.

För att nå målsättningen i EU:s cancerplan om en tobaksfri generation krävs åtgärder som bidrar till att minska bruket av samtliga tobaks- och nikotinprodukter. 

Cancerfonden ser att EU:s cancerplan kan fungera som en bra grund för en kraftig ambitionshöjning av arbetet på cancerområdet i Sverige. Vi vill se en ny nationell cancerstrategi som bland annat innehåller tydliga mål om att minska de påverkbara cancerfallen.

Arbetet med att minska tobakskonsumtionen måste vara en del av en ny nationell cancerstrategi men området behöver tilldelas en egen färdplan redan nu med start 2023.  

Med en målsättning att minska de påverkbara cancerfallen kan utvecklingen kontinuerligt utvärderas och riktade åtgärder införas. Regeringens mål bör vara att minska de påverkbara cancerfallen med 30 procent till 2030.

För att nå det målet krävs bland annat att Sverige i enlighet med EU:s cancerplan arbetar för en tobaksfri generation till 2040.

Regeringens mål bör vara att minska de påverkbara cancerfallen med 30 procent till 2030.

Vägen för att minska tobakskonsumtionen finns redan beskriven i WHO:s ramkonvention för tobak men trots att Sverige ratificerade konventionen redan 2005 är det flera åtgärder som ännu inte har implementerats i Sverige.  

Cancerfonden har tagit fram ett förslag till färdplan för genomförandet av en Tobaksfri generation till 2040.

Läs färdplanen


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.