Pressreleaser
Publicerad
28 jun 2018

Fokus på nationell styrning och ny cancerstrategi i Valspecial 2018

I Cancerfondsrapporten Valspecial presenteras de fyra viktigaste utmaningarna inom cancervården. Cancerfonden pekar på den bristande kompetensförsörjningen, den ojämlika cancervården, de långa väntetiderna och behovet att koncentrera den högspecialiserade cancervården. I rapporten ges en partikartläggning där samtliga riksdagspartier får ge sin syn på hur man ska lösa de fyra problemområdena.

– För att även fortsättningsvis vara ett land som erbjuder cancervård i världsklass måste Sveriges politiker våga lyfta grundläggande problem. Utmaningarna är gigantiska och kan inte lösas genom ideologiska attacker, årliga överenskommelser eller tillfälliga satsningar, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

I partikartläggningen framgår föga förvånande en närmast rörande samsyn i vikten av att reformera och satsa på cancervården. Desto mer förvånande är att vi inte kommit längre. Det är dags att gå från ord till handling. Cancerfonden ser exempelvis med oro på de omotiverat långa väntetider som drabbar en stor grupp cancerpatienter. Byråkrati, undermåliga it-system, brist på personal och bristande organisation skapar flaskhalsar som bromsar förbättringsarbetet.

Även ojämlikheten ökar inom svensk cancervård. De regionala skillnaderna är välkända och väldokumenterade, men skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper är också stora och ökande. Varje år dör närmare 3 000 personer fler av cancer i den lägsta socioekonomiska gruppen jämfört med den högsta.

– I ett land som de senaste 70 åren gjort ett stort nummer av att vara rättvist, jämlikt och har en offentligt finansierad hälso- och sjukvård borde inte dessa djupa klyftor finnas, säger Ulrika Årehed Kågström och fortsätter:

– Verktygen för att ta sig an ovan nämnda fyra problemområden ligger inte hos läkare, sjuksköterskor eller forskare. Nu krävs det politiskt ledarskap då politiken står inför flera tuffa beslut.

En ny cancerstrategi som riktar sig mot dagens och framtidens utmaningar måste arbetas fram. Det är 10 år sedan En nationell cancerstrategi för framtiden stod klar. Mycket har hänt, mycket har förändrats och mycket återstår. Förutom att lösa cancervårdens fyra viktigaste utmaningar, krävs parallellt avgörande insatser för att vända trenden för en svensk cancerforskning som tappar mark i relation till flera andra länder med jämförbara förutsättningar.

I Cancerfondsrapporten Valspecial ifrågasätter Cancerfonden om 21 självstyrande landsting verkligen kan garantera en god och jämlik cancervård som bygger på forskningens senaste framsteg.

– Det behövs en starkare nationell styrning för att leda förändringsarbetet av cancervården mot en kunskapsorganisation i ständig utveckling, säger Ulrika Årehed Kågström.

Läs mer och ladda hem rapporten: www.cancerfonden.se/valspecial