Tala i mobil ökar inte risk för hjärntumör

Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm har gjort en sammanställning över ett femtontal provokationsstudier på symtom som man trott hänger samman med elektromagnetiska fält, så kallade radiofrekventa fält (RF).

Det är dessa fält som förekommer i samband med mobiltelefoni. Den samlade bedömningen är att symtom som till exempel huvudvärk, svindel, yrsel, koncentrationssvårigheter och sömnbesvär är desamma oavsett om fälten är på- eller avslagna.

Ett flertal studier har inte kunnat påvisa att människors användning av mobiltelefonen skulle öka risken för hjärntumörer.

I rapporten redovisas också resultaten från ett stort antal epidemiologiska undersökningar av tumörer och då främst hjärntumörer. Denna nya samlade kunskap ger heller inget stöd för ett samband mellan mobilanvändande och risken för att drabbas av en hjärntumör.

Den forskning som nu pågått under ett decennium har lärt oss mycket. Från början inleddes inte studier för att finna möjliga hälsorisker. Motivet var en allmän oro för en ny teknik som spred sig över världen.

Även om man aldrig ska säga aldrig så har det hittills inte kommit fram några data som tyder på att de symtom som kan uppstå när vi är inom ett radiofrekvent fält ökar vår risk för att få en hjärntumör.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.