Ny kunskap om allvarlig form av bröstcancer

Patienter med viss slags bröstcancer löper hög risk att tumörerna blir motståndskraftiga mot cytostatika. Med stöd av Cancerfonden tar Theodoros Foukakis reda på hur det går till.

Porträtt av Theodoros Foukakis, onkolog och docent.
Theodoros Foukakis, onkolog och docent, Karolinska institutet i Solna. Foto: Sofia Runarsdotter

Ungefär 10 procent av alla patienter som får diagnosen bröstcancer har en variant som kalllas trippelnegativ. Denna drabbar cirka 1 000 patienter per år, oftast yngre kvinnor. 

– Det här är tyvärr den grupp av bröstcancerpatienter som har sämst prognos, säger Theodoros Foukakis, onkolog och docent vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska institutet i Solna.

Tumörerna utvecklar motståndskraft 

Till skillnad mot annan bröstcancer går det inte att komma åt tumörerna med hormonell behandling, utan det är behandling med cytostatika som står till buds. Då är det extra allvarligt när tumörerna utvecklar motståndskraft mot just cytostatika.

– Resistensutveckling hos tumörer sker på samma vis som bakterier utvecklar resistens mot antibiotika. När bakterier blir motståndskraftiga dör de inte längre av antibiotika. Tumörceller som utvecklar motståndskraft mot cytostatika kan överleva trots behandlingen och riskerar att bilda metastaser, säger han.

Två vägar till resistens 

Att resistensutveckling sker är väl känt, men frågan har varit hur tumörcellerna bär sig åt, då det finns två möjliga vägar. Antingen är tumörcellerna känsliga för cytostatika från början, men utvecklar resistens när det vid celldelningen sker förändringar i tumörcellernas arvsmassa, mutationer. Eller så är några tumörceller resistenta från början, och då överlever de cytostatikabehandlingen och växer till och blir fler.

Studera cellernas utveckling 

För att ta reda på hur det låg till utnyttjade forskarna en klinisk studie som pågick för tio år sedan, där 20 svenska patienter med trippelnegativ bröstcancer ingick. I studien lämnade de tre prover från tumören: före cytostatikabehandling, efter två behandlingsomgångar och slutligen då tumören opererades bort.

– Att det fanns prover från tre tidpunkter gjorde att vi kunde studera cellernas utveckling över tid, vilket normalt inte är möjligt, säger Theodoros Foukakis. 

Här analyserades enskilda cellers arvsmassa, vilket den amerikanska forskargruppen som deltog i studien var experter på. Forskarna har dessutom utvecklat en metod där det ur fryst material går att analysera vilka gener som slås på i enskilda celler.

Kombination av metoder gav svaret 

Hos hälften av patienterna fanns det tumörceller kvar efter behandlingen, och när de båda analysmetoderna kombinerades fick forskarna en god bild av hur resistensutveckling sker.

Det som kom fram är att tumörceller sällan utvecklar nya mutationer under en kort cytostatikabehandling, men de mutationer som redan fanns i vissa celler gav dem en överlevnadsfördel, som hjälpte dem att överleva och bli fler.

– Detta var första gången detta visats på singelcellsnivå. Vår studie var också unik eftersom vi kombinerade de båda metoderna och såg att tumörceller dessutom kan programmera om vilka gener de slår på, säger han.

Förändringar som bidrar till tumörens överlevnad 

Exempel på gener som gör tumören motståndskraftig var sådana som gav upphov till proteiner som motverkar celldöd eller som ökar celldelning.

– Dessutom slog de på gener som aktiveras vid syrebrist. Alla dessa förändringar bidrog till tumörcellernas överlevnad, så det är ett komplext system, säger Theodoros Foukakis.

Viktigt att forskning ger patientnytta 

Målet framåt är att använda denna nya kunskap för att exempelvis kartlägga vilka patienters tumörer som från början är motståndskraftiga mot cytostatika. Ett annat spår är att vidare kartlägga vilka slags gener som skyddar tumören och tydligare slå mot dessa, med nya målriktade läkemedel.

– Hälften av patienterna med trippelnegativ bröstcancer svarar bra på cytostatika. Det är de övriga vi behöver fånga upp och utveckla bättre läkemedel åt, säger han.

Vad betyder de anslag du får från Cancerfonden?

– Stödet från Cancerfonden är avgörande för min forskning, eftersom jag erhåller medel både för min lön i form av Senior Clinical Investigator Award och för drift och personalkostnader. Men utöver den praktiska delen, gör dessa anslag att jag får förtroende för mina projekt, eftersom de har granskats och fått positiv bedömning av några av Sveriges bästa cancerforskare, säger Theodoros Foukakis, och fortsätter:

– Slutligen känner jag stort ansvar gentemot alla som stödjer Cancerfonden att producera forskningsresultat som verkligen gör nytta för patienterna.


Hit går dina pengar 

Theodoros Foukakis har en tjänst under 6 år med start 2018 för sin forskning om egenskaper hos tumörceller vid trippelnegativ bröstcancer.
 

Ur Rädda Livet nr 3 2018

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.