Om oss
Publicerad
20 aug 2020

Så fungerar vår organisation

Cancerfondens medlemmar är de 28 huvudmännen som representerar stora delar av organisations-Sverige. En gång om året hålls ett huvudmannamöte där en valberedning lämnar förslag för beslut om tillsättning av styrelseordförande, styrelseledamöter, samt revisorer.

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation. Cancerfondens stadgar antogs den 20 juni 1951. En stadgeöversyn gjordes 2019/2020. Stadgarna ändrades senast på huvudmannamötet den 28 maj 2020. Läs mer om Cancerfondens stadgar. Organisationsschema och information angående Cancerfondens finansförvaltning kommer att uppdateras i enlighet med de nya stadgarna.

Att pengarna går till avsett ändamål är en av de viktigaste frågorna för en insamlingsorganisation. Cancerfonden lägger stor vikt vid att säkerställa en så hög effektivitet som möjligt och hålla insamlingskostnaderna nere. Läs mer om vårt arbete för kvalitet och effektivitet.

Cancerfondens forskningsnämnd beviljar anslag till institutioner, forskargrupper eller enskilda. Arbetet leds av en ordförande och ett vetenskapligt sekretariat. Läs mer om Forskningsnämnden.

Cancerfondens finansnämnd ansvarar för hur Cancerfondens ekonomiska medel ska förvaltas. Finansnämnden arbetar efter en placeringspolicy som årligen fastställs av styrelsen. Här hittar du Cancerfondens placeringspolicy.

Styrelsen utser en generalsekreterare som ansvarar och leder arbetet inom organisationen (se bild nedan) som har cirka 75 anställda. Här hittar du anställda vid Cancerfondens kansli.

Organisation


Huvudmän

Barncancerfonden
Bröstcancerförbundet
Cancerföreningen i Stockholm
Centerkvinnorna
Fredrika-Bremer-Förbundet (FBF)
ICA AB
ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet
Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Kooperativa Förbundet (KF)
Liberala Kvinnor
LO – Landsorganisationen i Sverige
Moderatkvinnorna
Mun- & Halscancerförbundet 
Pensionärernas Riksorganisation, PRO
Prostatacancerförbundet
Riksförbundet VISIR
Riksidrottsförbundet (RF)
SPF Seniorerna
Svensk Handel
Svenska Lottakåren 
Svenska Läkaresällskapet
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor – S.L.A.N.
Sveriges läkarförbund
Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund
Sveriges Tandläkarförbund
TCO – Tjänstemännens Centralorganisation
Vårdförbundet

Kallelser och mötesprotokoll

Protokoll från huvudmannamöte 2020-05-28 (pdf)

Styrelse

Ledamöter

Wanja Lundby-Wedin, f d ordförande i LO, ordförande
Kjell Asplund, Professor emeritus i medicin, vice ordförande
Stefan Bergh, Generalsekreterare
Christina Christoffersson, Specialistsjuksköterska
Gail Dunberger, Lektor
Gunilla Enblad, Överläkare
Richard Gröttheim, vd AP7, styrelseledamot med ansvar för finansförvaltningen (skattmästare) 
Klas Kärre, professor, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd
Håkan Leifman, Fil.dr
Mats Liedholm, Civilekonom, MSc
Josefin Lundmark, Civilekonom, MSc
Annika Qarlsson, Riksdagsledamot

Styrelsens arbetsordning (pdf)

Valberedning

Birgitta Lindholm, ordförande
birgitta.lindholm@telia.com

Göran Edbom
Teddy Falkenek
Lars Holmberg
Lena Lageson

Valberedningens arbetsordning (pdf)

Arbetsutskott

Wanja Lundby-Wedin
Kjell Asplund
Klas Kärre
Richard Gröttheim
Ulrika Årehed Kågström

Revisorer

Ordinarie
Fredrik Sjölander, Auktoriserad revisor
Lars Sundell, Civilekonom

Suppleanter
Alexandra Salomonsson, Auktoriserad revisor
Brith Holm, Leg. sjuksköterska

Generalsekreterare

Ulrika Årehed Kågström
ulrika.arehedkagstrom@cancerfonden.se

Kicki Nordström, assistent till generalsekreteraren
kicki.nordstrom@cancerfonden.se

Detaljerad presentation av Cancerfondens styrelse och ledningsgrupp.

Finansnämnd

Finansnämnden har styrelsens uppdrag att ansvara och förvalta Cancerfondens medel i enlighet med organisationens riktlinjer och placeringspolicy.

Ordförande

Richard Gröttheim

Ledamöter

Marie Giertz
Dan Andersson
William af Sandeberg

Forskningsnämnd

Forskningsnämnden bedömer alla ansökningar om forskningsanslag och har nio så kallade prioriteringskommittéer som stöd i det arbetet. Aktuell mandatperiod för nämnd och kommittéer är 1 april 2020 – 31 mars 2021.

Ledamöter

Kärre, Klas ordförande (KI)
Sund, Malin vice ordf (UmU)
Ahlström, Håkan (UU)
Asplund, Kjell (Styrelsens repr.)
Bergh, Anders (UmU)
Bill-Axelsson, Anna (UU)
Blom Anna (LU)
Cardell, Susanna (GU)
Czene, Kamila (KI)
Dunberger, Gail (styrelsens repr.)
Haglind, Eva (GU)
Hallberg, Bengt (GU
Linder, Stig (LiU)
Lundeberg, Joakim (KTH)
Manjer, Jonas (LU)
Nestor, Marika (UU)
Nilsson, Mikael (GU)
Pietras, Kristian (LU)
Sundfeldt, Karin (GU)
Sällberg, Matti (KI)
Tuck, Simon (UmU)
Wikström, Pernilla (UmU)

Suppleanter 

Andersson, Gerhard (LiU)
Bergö, Martin (KI)
Melin, Beatrice (UmU)
Sunnerhagen, Maria (LiU)
Åman, Pierre (GU)

Prioriteringskommittéer

PK A1: Cellbiologi, genetik, translationell forskning

Nilsson, Mikael (GU) ordf.
Bergh Thorén, Fredrik (GU) vice ordf.             
Ceder, Yvonne (LU)
Farnebo, Marianne (KI) 
Hedenfalk, Ingrid (LU)
Hellström, Mats (UU)
Sören Lehmann (UU)
Nordgren, Ann (KI)

PK A2: Patologi, molekylär diagnostik, translationell forskning

Bergh, Anders (UmU) ordf.
Moustakas, Aristidis (UU) vice ordf.
Belting, Mattias (LU)
Foukakis, Theodoros (KI)
Micke, Patrick (UU)
Mjösberg, Jenny (KI)
Nilsson, Jonas (GU)
Öhlund, Daniel (UmU)

PK B1: Genreglering, biokemi, metabolism, strukturbiologi

Blom, Anna (LU) ordf.
Grantham, Julie (GU) vice ordf. 
Arnér Elias (KI)
Chabes, Andrei (UmU)
Hammarström Pan, Qiang (KI)
Johansson, Erik (UmU)
Larsson Lekholm Erik (GU)
Nilsson, Mats (SU)
Rönnstrand, Lars (LU)
Williams, Cecilia (KTH)

PK B2: Modellorganismer, utvecklingsbiologi, systembiologi 

Tuck, Simon (UmU) ordf.                                         
Sjölander, Anita (LU) vice ordf.                                  
Fuxe, Jonas (KI)
Jönsson, Göran (LU)
Mäkinen, Taija (UU)
Naredi, Peter (GU)
Samakovlis, Christos (SU)
Sunnerhagen, Per (GU)

PK C: Immunologi, mikrobiologi, cell-transplantation

Sällberg, Matti, (KI) ordf.                                                
Malmberg, Karl-Johan (KI) vice ordf.
Grundström, Thomas (UmU)
Karlsson, Mikael (KI) 
Persson, Jenny (UmU) 
Martner, Anna (GU)
Sverremark Ekström, Eva (SU)
Wai, Sun Nyunt (UmU)

PK D: Klinisk och translationell cancerforskning, farmakologi 

Sundfeldt, Karin (GU) ordf.                                             
Planck, Maria (LU) vice ordf.                                       
Glimelius, Ingrid (UU)
Green, Henrik (LiU)
Ekman, Simon (KI)
Hartman, Johan (KI)
Saal, Lao (LU)
van Guelpen, Bethany (UmU)

PK E: Strålbehandling, strålbiologi, bilddiagnostik

Nestor, Marika (UU) ordf.
Maly Sundgren, Pia (LU) vice ordf. 
Björnstedt, Mikael (KI)
Carlsson Tedgren, Åsa (LiU)
De Boniface, Jana (KI)
Karlsson, Per (GU)
Nyholm, Tufve (UmU)
Tolmachev, Vladimir (UU)

PK F: Epidemiologi, biostatistik, folkhälsovetenskap

Bill-Axelsson, Anna (UU) ordf.                                          
Ekström Smedby, Karin (KI) vice ordf.                                            
Akre, Olof (KI)
Brooke, Hannah (UU)
Dickman, Paul (KI)
Nelander, Sven (UU)
Stocks, Tanja (LU)
Wiklund, Fredrik (KI)

PK G: Vårdvetenskap, palliation, prevention, beteendevetenskap 

Haglind, Eva (GU) ordf.
Lampic, Claudia (KI) vice ordf.
Ahlberg, Karin (GU)
Laurell, Göran (UU)
Wengström, Yvonne (KI)
Åsenlöf, Pernilla (UU)

Bg FK Forskarmånader för kliniker

Blomgren, Klas (KI) ordf.
Angenete, Eva (GU) vice ordf.
Borgquist, Signe (LU)
Brandberg, Yvonne (KI)
Johansson, Bertil (LU)
Nylander, Karin (UmU)

Läs mer om Cancerfonden
Dina pengar når fram-Att pengarna går till avsett ändamål är en av de viktigaste frågorna för en insamlingsorganisation.