Våra stadgar

Cancerfondens stadgar antogs den 20 juni 1951. En stadgeöversyn gjordes 2019/2020. Stadgarna ändrades senast på huvudmannamötet den 28 maj 2020.

§ 1. Namn 

Föreningens namn är Cancerfonden – Riksföreningen mot cancer. 

§ 2. Syfte med verksamheten

Föreningen ska verka för att bekämpa cancer.

§ 3. Verksamhetsföremål

Föreningen ska uppfylla sitt syfte genom:

 1. att stödja, finansiera, organisera och samordna cancerforskning, utveckling av nya behandlings- och omvårdnadsmetoder och förebyggande av cancer,
 2. att bedriva upplysning om cancer, inklusive om cancerforskning, förebyggande och behandling samt
 3. att främja de cancersjukas intresse i samhället.

§ 4. Medlemmar

Föreningen har

 1. medlemmar, som benämns huvudmän samt
 2. stödmedlemmar som erlägger årsavgift till föreningen. 

Juridisk person kan vara huvudman. Såväl en fysisk som juridisk person kan vara stödmedlem.

§ 5. Huvudmän

Huvudman kan antas av huvudmannamötet på förslag av styrelsen. Huvudman kan avföras 

 1. av huvudmannamötet på förslag av styrelsen, eller
 2. efter ansökan från huvudmannen.

Huvudman får avföras enligt punkt 1 om huvudmannen genom sin verksamhet eller på annat sätt motverkar föreningens syfte.

Huvudman antecknas i huvudmannaförteckning.

§ 6. Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 7. Huvudmannamöte

Huvudmännens rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas av huvudmannamötet. Ordinarie huvudmannamöte är föreningens årsmöte.

Ordinarie huvudmannamöte ska hållas senast den 15 juni. Extra huvudmannamöte ska hållas efter styrelsens beslut eller om minst 15 huvudmän begär det.

Styrelsen bereder huvudmannamötets ärenden med undantag av att valberedningen bereder val. Om val av styrelseledamot som är ordförande i forskningsnämnden eller har ansvar för finansförvaltningen finns regler i § 9 och § 10.

Styrelsen kallar till huvudmannamöte minst 14 dagar före mötet. Till kallelse ska dagordning, beslutsunderlag och, till ordinarie huvudmannamöte, års- och revisionsberättelse bifogas.

På ordinarie huvudmannamöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Styrelsens årsberättelse.
 2. Revisorernas berättelse.
 3. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och generalsekreteraren.
 4. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen utöver ordförande och vice ordförande.
 5. Val av
  a) ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter när tre år gått från deras val eller när fyllnadsval behöver förrättas,
  b) två revisorer jämte personliga suppleanter,
  c) valberedningen
 6. Beslut om avgifter för huvudmän och stödmedlemmar.
 7. Beslut om årsarvode till ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter i styrelsen och valberedningen.
 8. Förslag från styrelsen eller huvudman. 

Förslag från huvudman enligt punkt 8 ska vara föreningen tillhanda senast den 15 april.

Extra huvudmannamöte får endast fatta beslut i fråga som var skäl för att mötet sammankallades.

Huvudmannamöte öppnas av ordföranden, varefter mötet väljer mötesordförande.

Varje huvudman har en röst som utövas genom ombud som anmälts till styrelsen.

Huvudmannamötets beslut fattas:

 1. med enkel majoritet,
 2. med relativ majoritet vid val, samt
 3. med två tredjedels majoritet vid ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Ombud som är ordförande, vice ordförande eller styrelseledamot får inte delta i överläggning eller beslut om ansvarsfrihet, val av revisor och revisorssuppleant eller beslut om arvode.

Ordförande, vice ordförande, styrelseledamot, revisor och generalsekreterare, i förekommande fall ersatta av suppleant, har rätt att närvara och yttra sig vid huvudmannamötet. Huvudmannamötet får besluta att annan har rätt att närvara och yttra sig.

§ 8. Styrelse

Styrelsen förvaltar föreningens angelägenheter. Inom förvaltningsansvaret ska styrelsen:

 1. Insamla och förvalta ekonomiska medel och andra tillgångar.
 2. Fastställa budget för kommande verksamhetsår samt anvisa forskningsnämnden vilka medel som står till förfogande för fördelning till forskning och motsvarande ändamål.
 3. Tillse att föreningens bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på betryggande sätt.
 4. Senast den 15 mars avge årsredovisning.
 5. Senast den 15 mars överlämna årsredovisning och andra handlingar som lämnar upplysning om förvaltningen till revisorerna.
 6. Anställa generalsekreterare.
 7. Besluta om instruktioner för forskningsnämnd, generalsekreterare med kansli och andra organ som styrelsen inrättar.

Styrelsen får fatta beslut i alla ärenden som inte enligt dessa stadgar är förbehållna något annat föreningsorgan.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och det antal övriga styrelseledamöter som huvudmannamötet beslutar. En av styrelseledamöterna ska vara ordförande i forskningsnämnden och en av styrelseledamöterna ska vara skattmästare. Generalsekreteraren har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde.

Ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter väljs av huvudmannamötet för tre år. En tredjedel av styrelseledamöterna väljs vid varje huvudmannamöte. Avgår ordförande, vice ordförande eller styrelseledamot sker fyllnadsval för resten av mandatperioden.

Ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter får högst tjänstgöra under tre mandatperioder.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, generalsekreteraren eller minst hälften av styrelseledamöterna. Kallelse ska utfärdas minst 14 dagar före sammanträde.

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter är närvarande. Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst.

Styrelsen beslutar om firmateckning.

Styrelsen kan delegera beslutsrätt till ordförande, vice ordförande, styrelseledamot eller generalsekreterare.

§ 9. Forskningsnämnd

Forskningsnämnden ska:

 1. Utlysa och besluta om fördelning av forskningsanslag enligt de riktlinjer och ramar som beslutats av styrelsen. Beviljning sker efter en vetenskaplig och oberoende prioritering av forskningsansökningar.
 2. Bereda val av ordförande och ledamöter till forskningsnämnden.
 3. I övrigt följa forskning om, förebyggande av och behandling av cancer och på vetenskaplig grund föreslå de åtgärder som föreningen behöver vidta för att uppfylla sitt syfte.

Forskningsnämnden ska beredas möjlighet att yttra sig innan styrelsen fattar beslut om strategiska prioriteringar.

Forskningsnämnden består av en ordförande som är ledamot av styrelsen och det antal ledamöter, dock lägst 16 ledamöter, och suppleanter som styrelsen väljer. Ledamot utses för tre år och kan omväljas för tre år samt därefter omväljas när minst sex år förflutit.

Ordförande och ledamot i forskningsnämnden ska ha hög vetenskaplig kompetens, motsvarande professor eller minst docentkompetens.

§ 10. Styrelseledamot med ansvar för finansförvaltningen (skattmästare)

Skattmästaren ska utarbeta förslag till placeringspolicy för styrelsens godkännande samt förvalta föreningens medel i enlighet med denna policy. 

Val av skattmästare bereds av valberedningen. Vid beredning av val av skattmästare ska styrelsen utse två extra ledamöter i valberedningen.

Skattmästaren ska utse ett placeringsråd som kan lämna råd till skattmästaren i dennes uppgifter.

§ 11. Generalsekreterare

Generalsekreteraren ska:

 1. Leda, fatta beslut och representera föreningen inom den löpande förvaltningen.
 2. Bereda styrelsens och huvudmannamötets ärenden.
 3. Vara chef för kansliet, leda dess personal och utöva arbetsgivaransvar.

Generalsekreteraren anställs av styrelsen.

§ 12. Revisor 

Föreningens revisorer ska:

 1. Revidera föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning enligt god föreningssed och god revisionssed.
 2. Senast den 1 maj avge berättelse över revisionen.

Föreningen ska ha två revisorer, varav minst den ena ska vara auktoriserad revisor, med personliga suppleanter.

Revisor jämte suppleant väljs för ett år.

§ 13. Ändring av stadgar

Huvudmannamöte kan ändra stadgar med två tredjedelars majoritet.

§ 14. Föreningens upplösning

Huvudmannamöte kan, på två möten med minst en månads mellanrum varav det ena ordinarie, besluta om att upplösa föreningen med två tredjedelars majoritet.

Det andra huvudmannamötet som beslutar om upplösning ska besluta hur föreningens tillgångar ska användas för att främja föreningens syfte efter upplösningen.

 

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.