Kvalitet och effektivitet

Att pengarna går till avsett ändamål är en av de viktigaste frågorna för en insamlingsorganisation. Cancerfonden lägger stor vikt vid att säkerställa en så hög effektivitet som möjligt och hålla insamlingskostnaderna nere.

Forskare tittar i mikroskop

Insamlings- och administrationskostnader 

Kostnaderna för insamling och administration uppgick till 14 procent (16 procent 2019) i förhållande till de totala insamlade medlen.

Om kvoten överstiger 25 procent kan ideella organisationer mista rätten att inneha 90-konto enligt Svensk Insamlingskontrolls regler. Cancerfonden ligger sålunda väl under det gränsvärdet.

Orsaken till den högre kvoten är strategiska satsningar på att förbättra stödfunktioner inom HR, ekonomi och IT.

Extern kontroll

Logotyp 90-konto

Cancerfondens insamlingsarbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som bevakar givarnas intresse.

En av deras uppgifter är att granska ideella föreningar, stiftelser och trossamfund och sedan avgöra vilka som får inneha ett 90-konto hos Plusgirot eller Bankgirot.

Ett 90-konto är för givarna en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Svensk Insamlingskontroll godkänner upp till 25 procent i insamlings- och administrationskostnader för att tillåta ett 90-konto.

Cancerfonden ligger med god marginal under Svensk Insamlingskontrolls procentgräns.

Öka transparens och öppenhet

Vi är medlemmar i Giva Sverige, tidigare FRII, som arbetar för etisk och professionell insamling bland allmänheten.

Logotyp Giva

Det innebär bland annat att de motarbetar oseriösa insamlingar. Rådets ledord är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. En av Giva Sveriges uppgifter är att utbilda landets insamlare och höja kvaliteten i insamlingsarbetet.

2009 införde Giva Sverige en kvalitetskod för sina medlemmar i syfte att öka transparens och öppenhet.

Giva diplom

Denna kvalitetskod uppdaterades 2013 och några av nyheterna är att medlemmarna numera redovisar en effektrapport samt att Cancerfondens revisor granskar att organisationen följer koden.

Läs vår årsberättelse med effektrapport

ISO

Sedan 2003 är Cancerfonden certifierad enligt ISO 9001 som är en internationell kvalitetsstämpel för företag och organisationer.

Certifieringen innebär att en oberoende part årligen granskar våra arbetsprocesser och därefter intygar att verksamheten motsvarar standardens krav.

Varje år granskar Cancerfondens auktoriserade revisorer bokslut, årsredovisning och den interna kontrollen, det vill säga förvaltning och löpande redovisning.

Synpunkter och klagomål från allmänheten

Vi vill alltid förbättra oss och tar gärna emot era synpunkter och klagomål. Det är viktig information för att vi ska kunna bli bättre.

Det går bra att skriva till info@cancerfonden.se eller ringa till vår växel på 010-199 10 10.

Intern kontroll

Organisationen genomför också årligen en internrevision då bland annat processer och styrande dokument kontrolleras i syfte att säkerställa att de är aktuella och följs.

Cancerfondens insamlingspolicy (pdf)

Cancerfondens ledning följer varje månad upp målen i organisationens verksamhetsplan och resultaten rapporteras till styrelsen.

Ledningen går även regelbundet igenom verksamhetsrisker och gör riskvärdering för framtiden samt en genomgång av leverantörer för att säkerställa att interna regler och rutiner för inköp följs.

Anledningen till att Cancerfonden har rutiner för hur inköp och upphandlingar ska göras är för att minimera risken för oegentligheter, till exempel jäv.

Organisationen har också en automatiserad attestordning, integrerad med ekonomisystemet för godkännande av fakturor och andra betalningar.

Intern rapportering av överträdelser

Om Cancerfondens medarbetare misstänker att någon har begått en överträdelse av regler eller lag, ska man i första hand använda sig av Cancerfondens normala informations- och rapporteringskanaler.

Det innebär att överträdelse i första hand ska rapporteras till närmaste chef.

Whistleblower och anmälan om misstänkta oegentligheter

Cancerfondens visselblåsarsystem fungerar som ett komplement till våra interna regelverk.

Det är en funktion för medarbetare, förtroendevalda och andra som berörs av Cancerfondens verksamhet, till exempel givare, som vill rapportera misstänkta allvarliga överträdelser av lagar och av Cancerfondens interna regelverk.

Det är företaget Lantero AB som ansvarar för driften av visselblåsarsystemet och som tar emot, sammanställer och vidaredistribuerar inrapporterade tips till särskilda utsedda medarbetare hos Cancerfonden för vidare handläggning och utredning.

Tips och information som rapporteras via visselblåsarsystemet behandlas konfidentiellt och på ett sätt som verkar för en effektiv och säker hantering för både uppgiftslämnaren, indikerade personer och Cancerfonden.

Om du misstänker att det har skett allvarliga överträdelser av lagar eller av Cancerfondens interna regelverk och inte vill vända dig direkt till Cancerfonden, använd  följande länk:

Lantero

Läs om Cancerfondens uppförandekod (pdf)

Cancerfondens finansförvaltning

Skattmästaren ingår i styrelsen och utses av huvudmännen att ansvara för förvaltningen av placeringstillgångarna. Skattmästaren utser ett placeringsråd som kan lämna råd till skattmästaren i dennes uppgifter.

Cancerfondens ändamål är långsiktiga. Placeringstillgångarnas främsta uppgift är att säkerställa Cancerfondens såväl beslutade som planerade åtaganden.

Cancerfonden arbetar efter en placeringspolicy som årligen revideras av styrelsen. Enligt placeringspolicyn får aktieandelen maximalt uppgå till 60 procent av placeringstillgångarna.

Finansförvaltning ska präglas av försiktighet. Policyn tillåter inte placeringar i värdepapper som utgivits av tobaksbolag och placeringar i bolag med betydande intressen i tobaksbolag ska undvikas.

Fondinvesteringar (eller eventuella direkta aktieinvesteringar) får endast göras i fonder som har en etisk inriktning (SRI).

Cancerfonden är licensierade av ESG4Real som en av de första kapitalägarna för att vi vill driva på utvecklingen av ansvarsfulla investeringar. Andelen av vårt kapital som är placerat hos kapitalförvaltare med ESG4Real certifiering uppgår till ca 46%.

Läs mer om ESG4Real och ansvarsfulla investeringar

Läs om Cancerfondens placeringspolicy (pdf)

Arbetar med aktiv förvaltning

Investeringar ska endast ske i företag som följer ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Detta gäller även diskretionära uppdrag. Förvaltarna ska årligen redovisa efterlevnaden av de etiska riktlinjerna till Cancerfonden.

Cancerfonden arbetar med aktiv förvaltning främst genom allokering av olika tillgångsslag. Marknadsvärdet för placeringstillgångarna uppgick till 3 299 miljoner kronor (3 326) vid årets utgång.

Avkastningen för placeringstillgångarna under 2021 uppgick till 7,33 procent (12.34), vilket var något sämre än jämförelseindex.

Siffror och fakta är hämtade från Cancerfondens årsberättelse och effektrapport 2022

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.