Cancer upptäcks med hjälp av AI

Artificiell intelligens – AI – har i en stor studie visat sig bättre än sjukvårdspersonal på att upptäcka risk för livmoderhalscancer. Vilka möjligheter och utmaningar för AI med sig när det gäller att hitta och behandla cancer?

I studien där AI användes för att spåra livmoderhalscancer granskades över 9 000 cellprov, dels av läkare och dels med hjälp av AI. Det visade sig då att i cellproven där det fanns tecken på livmoderhalscancer upptäcktes 91 procent av fallen med hjälp av artificiell intelligens. Läkarna identifierade bara 69 procent av fallen.

Studien är publicerad i den amerikanska tidskriften Journal of the National Cancer Institute och bygger på cellprover från kvinnor i Costa Rica. Proverna har tagits genom att utspädd ättiksyra appliceras på livmoderhalstappen och är en metod som används i länder där sjukvården inte är lika utbyggd som i Sverige.

Screenar för HPV

I Sverige, liksom i övriga Europa, introduceras nu screening av humant papillomvirus, HPV, för att upptäcka infektion som kan ha gett cellförändringar (som inte behöver leda vidare till livmoderhalscancer).

Kvinnor över 30 år testas för HPV och bara om de bär på viruset görs ett cellprov. Kvinnor under 30 år tar först ett cellprov. Visar det cellförändringar görs ett test för HPV.

”Vore väldigt intressant”

Resultaten från den amerikanska rapporten är därför inte överförbara till svenska förhållanden.

– Men att göra liknande forskning i Sverige vore väldigt intressant, säger Sonia Andersson, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet, som forskar på att hitta nya metoder för att förebygga livmoderhalscancer.

– Tekniken skulle kunna användas för att analysera cellprov. Det skulle då frigöras personal som i stället kunde få mer tid för patienterna. Dessutom finns det en möjlighet att AI kan ge mer träffsäkra resultat.

Forskning om prostatacancer har kommit långt

Men innan det finns studier på svenskt material går det inte att svara på om analyser gjorda med AI kan vara bättre än dagens metoder.

Däremot har forskningen om hur AI kan användas för att upptäcka prostatacancer kommit betydligt längre. Mattias Rantalainen, statistiker och forskare vid Karolinska institutet, arbetar nu med att undersöka hur väl en datormodell kan hitta prostatacancer.

6 700 biopsier granskas

Något som han får stöd från Cancerfonden för att göra (800 000 kronor per år under tre år). 6 700 biopsier från 1 000 män granskas med AI-teknik och om cancer upptäcks graderar AI hur aggressiv cancern är.

Tekniken bygger på att bilder av biopsier digitaliseras och samlas i en databas. En datormodell tränas sedan att se mönster som tyder på cancer i proverna. Finns sådana tecken signalerar programmet och pekar ut var avvikelsen finns. AI:ns bedömning jämförs sedan med en analys av en patolog.

– AI har exceptionellt stor känslighet för att känna igen cancer. Även att gradera hur allvarlig cancern är görs med samma träffsäkerhet som när proverna bedöms av människor, säger Mattias Rantalainen.

Bedömningar skiljer sig åt

Problemet är att det är svårt för mänskliga ögon att klassificera hur aggressiv cancern är och bedömningarna skiljer sig ofta åt mellan olika patologer. Mattias Rantalainen hoppas därför att de bedömningar som AI gör på sikt ska leda till större precision än den som människor är förmögna till. Men där är inte forskningen ännu.

– Datormodellerna kommer att bli bättre och bättre ju mer material de får träna på. Nu vill vi klara av att göra samma sak som är rutin i vården i dag. Men på sikt vill vi att bedömningarna ska bli säkrare och att de eventuella fel som görs ska minska.

Kan snart vara en etablerad metod

Nu tar Mattias Rantalainens forskning de första stegen in i vården. Under 2019 rapporteras de första forskningsresultaten och därefter görs ytterligare studier. Inom tre till fem år kan bildgranskning med AI vid misstänkt prostatacancer vara en etablerad metod.

– En möjlighet är att datormodellen kan användas för att minska antalet biopsier som en patolog måste granska manuellt. Våra data visar att upp till 80 procent av alla biopsier som inte har cancer i sig skulle kunna exkluderas från mänsklig granskning utan att det skulle finnas risk för att någon cancer missades. Det innebär att läkarna frigör tid som i stället kan användas för att ge snabbare svar på prover till patienterna eller lägga mer tid på att analysera de biopsier som är i behov av en noggrann granskning.

Första vågen av AI

Mattias Rantalainen ser bilddiagnostik som ett exempel på den första vågen av AI som nu utvecklas för cancervården. Även om bilddiagnostik är en högspecialiserad tillämpning av AI-teknik kommer den inte att helt ersätta läkarnas analyser.

– Datorerna kommer att fungera som ett beslutsstöd. AI kan göra en preliminär bedömning som sedan går vidare till läkare för slutgiltig bedömning, säger Mattias Rantalainen.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.