0

Aktiviteter i sociala medier

Cancerfondsrapporten 2009

2009 års upplaga fokuserar bland annat på möjligheten till skräddarsydd behandling, rehabilitering av cancerpatienter, gynekologisk cancer och att fetmans och överviktens spridning orsakar allt fler fall av cancer.

 • Cancerfondsrapporten 2009 (PDF 2 MB)
 • Sifo-mätningen (PDF 67 kB)
 • Beställ Cancerfondsrapporten kostnadsfritt genom webbutiken. Porto tillkommer.
 • Statistik

  50 100 fall av cancer diagnostiserades i Sverige under 2007. Antalet personer som drabbas av någon form av cancer har ökat konstant de senaste 30-40 åren, men sedan ett par år tillbaka märks en viss minskning. De två vanligaste tumörsjukdomarna är prostatacancer med 8 870 fall och bröstcancer med 7 088 fall.

  Tabeller kap 1 - Statistik 

   De tio vanligaste cancerformerna hos båda könen  Antal döda i cancer  Cancer dödstal  Cancer i industriländer jämfört med utvecklingsländer  De fem vanligaste cancerformerna i världen  Dödsorsaker i Sverige  Insjuknande och dödlighet i cancer, kvinnor  Insjuknande och dödlighet i cancer, män  Insjuknande och dödlighet i cancer, totalt  Lungcancer  Statistik i korthet Tabeller kap 2 - Forskning

   Forskning tvingar fram krav på kliniken  Kraftig ökning av nya läkemedel på marknaden  Rankning av länder  Rankning av lärosäten Tabeller kap 5 - Prevention

   BMI  Cancerformer där risken att insjukna ökar på grund av övervikt och fetma  Andel fetma i procent  Fetma bland svenska 18-åriga män  Fetma i USA  Sifo: Samband mellan övervikt och cancer  Sifo: Samband mellan tobaksrökning och cancer  Sifo: Förändra mat- och/eller motionsvanor  Sifo: Högre pris på "onyttiga" livsmedel  Sifo: Lägre pris på "nyttiga" livsmedel  Sifo: Höjd skatt på onyttiga livsmedel  Sifo: Sänkt skatt på nyttiga livsmedel  Sifo: Så här tycker riksdagens ledamöter Tabeller kap 6 - Cancervården i Sverige

   Tid från remissdatum till behandlingsbeslut  Planerad behandling per region  Behandlingsbeslut vid multidiciplinär konferens  SKL:s webbsida Väntetider i vården  Tid mellan ankomst av remiss och behandlinsstart  Onkologi och strålbehandling inom länssjukvården

  Forskning

  Cancersjukvården står inför en omvälvning – många använder ordet paradigmskifte. Bakgrunden är grundforskningens framsteg, som gör att kunskapen ökat om vad som sker i tumörcellerna på molekylär nivå. Forskarna har gjort det möjligt för vården att förfina och effektivisera metoder för diagnos och behandling i betydligt snabbare takt än tidigare. En rad nya cancerläkemedel introduceras nu på marknaden. Prognoser pekar på cirka 5-10 nya preparat per år under det närmaste decenniet.

   Rehabilitering

   I takt med att sjukvården blir allt bättre på att upptäcka, behandla och bota cancer, ökar även behovet av rehabilitering. En allt större andel av dem som gått igenom en cancerbehandling får möjlighet att försöka återupprätta en vardagstillvaro, fungera socialt och i många fall även sköta ett arbete. Men medan den somatiska cancersjukvården utvecklas med stormsteg så går det betydligt långsammare för de verksamheter som berör rehabilitering, funktionsträning och psykosocialt stöd. I hela landet finns det till exempel i dag bara en handfull psykosociala team med uppgift att hjälpa cancerpatienter och deras närstående i rehabiliteringsprocessen.

   Gynekologisk cancer

   Gynekologisk cancer har kommit att spela en undanskymd roll inom cancersjukvården. Ingen tycks veta varför. Kanske är det för att det handlar om en tabubelagd del av kvinnokroppen. Det handlar inte om en marginell diagnosgrupp. I själva verket rör det sig om cirka 2 900 cancerfall om året, vilket motsvarar cirka 12 procent av alla cancerfall hos kvinnor. Varje år dör nästan 1 000 kvinnor på grund av maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen. Inom diagnosgruppen har livmoderhalscancer fått en viss särställning, eftersom den aktualiseras varje gång en kvinna kallas till gynekologisk cellprovskontroll. Dessutom har medierna riktat stort intresse mot de nya ”cancervaccinerna”. Men det är hög tid att även äggstockscancer och livmoderkroppscancer uppmärksammas.

   Prevention

   Samstämmiga forskningsrapporter och studier har på senare år pekat ut fetman, vid sidan av tobaksrökning, som den enskilt största orsaken till ett flertal cancerformer. Sedan 1990-talet används begreppet epidemi för att beskriva den närmast explosionsartade utvecklingen av andelen överviktiga och feta människor i befolkningen över hela världen. Utvecklingen i Sverige är inget undantag. Övervikt och fetma ökar i snabb takt. På bara 20 år har antalet överviktiga eller feta fördubblats och i dag är var tionde person i åldrarna 16-84 år i Sverige ohälsosamt överviktig. Samtidigt visar en undersökning som Cancerfonden gjort att människor är beredda att förändra sin livsstil och matvanor om bara rätt verktyg ges. Än så länge har politikerna hållit en låg profil i frågor som syftar till att skapa förutsättningar för en sundare livsstil. Men en förändring kan vara på väg.

   Cancervården i Sverige

   Betydelsen av öppenhet och transparens inom cancersjukvården kan inte nog understrykas. Att kunna jämföra resurser, processer och resultat är grundläggande i strävan mot att sjukvården utvecklas till en kunskapsdriven organisation. Debatten om fler, bättre och öppna kvalitetsregister för de olika cancerdiagnoserna har så smått börjat komma igång. Fler och fler aktörer inser behovet av att sätta mål på verksamheten och följa upp huruvida målen nås eller inte. Inom svensk cancervård finns i dag 18 nationella kvalitetsregister som tillsammans omfattar cirka tre fjärdedelar av alla cancerpatienter. På senare år har en positiv förändring i form av en mer systematisk hantering och ökad öppenhet kunnat skönjas. Under 2008 redovisade exempelvis det tidigare helt slutna lungcancerregistret för första gången delar av sina resultat.

   Cancerfonden om en nationell cancerstrategi

   Sommaren 2007 tillsattes en utredning för en nationell cancerstrategi. Utredningen fick i uppdrag att föreslå en evidensbaserad strategi som omfattar primär och sekundär prevention, tidig upptäckt, diagnostik, behandling, palliativ vård, kunskapsbildning och kunskapsspridning. ”En nationell cancerstrategi för framtiden” presenterades för regeringen i februari 2009. Under våren befinner sig utredningen på remiss. Cancerfonden är en av remissinstanserna.

     Cancerfondens syn på utredningens förslag och frågan om införandet av en nationell cancerstrategi