Regeringen sviker Sveriges unga i tobaksfrågan

Starka signaler tyder på att regeringen tänker utelämna en av de mest effektiva åtgärderna för att minska användningen av tobaksprodukter bland unga i vårens tobaksproposition. Nämligen exponeringsförbudet för tobak. Härmed går regeringen emot sin egen utredare samtidigt som man sviker Sveriges barn och unga - trots stöd för exponeringsförbudet i opinionen.

En ny opinionsmätning gjord av Demoskop, på uppdrag av Cancerfonden, visar att en majoritet i Sverige vill att cigaretter och snus förvaras dolt i butiker. Undersökningen visar även att åtta av tio tycker det är viktigt att minska tobaksanvändningen i Sverige.

Konsekvenserna av tobak i Sverige är välkända. Rökningen leder varje år till att 14 000 personer dör i förtid, 100 000 insjuknar samt ger samhällskostnader på närmare 30 miljarder kronor. Omkring hälften av alla som röker dör i förtid och i genomsnitt förkortas livslängden med 14 år.

Barn och unga ska inte från tidig ålder behöva utsättas för tobaksindustrins marknadsföring. I dag kan tobaksprodukter saluföras öppet i butiker, i närheten av godispåsar och tuggummipaket, som specifikt riktar sig till barn och unga. Butikerna är en av tobaksindustrins viktigaste platser för saluföring av sina produkter och konsekvenserna är förödande.

Varje dag börjar cirka 45 ungdomar i Sverige att röka. Det innebär fler än 16 000 unga personer per år. Nio av tio rökare börjar innan de har fyllt 18 år. De allra flesta gör det i mycket ung ålder. Därför är insatser riktade för att stoppa nyrekryteringen av unga avgörande.

Att införa ett exponeringsförbud för tobaksprodukter är en vetenskapligt erkänd åtgärd förespråkad av WHO. Nu i januari publicerades en sammanställning av effekten från de 20 länder som redan infört exponeringsförbudet. Det fastställs att ju mer barn och unga exponeras för tobaksförpackningar desto större är risken att de senare börjar använda tobaksrelaterade produkter. Totalt visar sig rökningen minska med dryga 7 procent per år efter att exponeringsförbud införts i butiker.

Med regeringens målsättning om ett rökfritt Sverige 2025 har vi uppfattat att regeringen ser barn och ungas hälsa och därmed exponeringsförbudet som avgörande framtidsfrågor, men nu ifrågasätter vi regeringens prioriteringar. Ett exponeringsförbud av tobak är inte bara en viktig insats för att minska tobaksanvändningen, det ger också unga bättre förutsättningar att avstå från tobak. Genom att ta bort den marknadsföringsmöjligheten och istället förvara tobaken i stängda skåp begränsas barn och ungas ofrivilliga tobaksexponering.

Många länder har med goda erfarenheter redan infört exponeringsförbud för att skydda barn och unga. Förutom våra grannländer Norge och Finland har även Storbritannien, Irland, Australien, och Kanada infört regleringen. I Norge kunde man redan ett år efter infört exponeringsförbud se en märkbar effekt med minskad försäljning av cigaretter.

Om vi ska nå regeringens mål om ett rökfritt Sverige 2025 kan vi inte tillåta att en direkt hälsofarlig produkt ska få fortsätta ha den bästa platsen i butiken. Med knappa sju år kvar till år 2025 går det inte att vänta med införandet av en åtgärd som visat sig ha mycket träffsäker effekt.

Förra året kunde vi se att användningen av tobak bland unga inte minskade och fortfarande är en av fyra unga dagligrökare i Sverige. Något som borde oroa. Istället ser det ut som att regeringens ställningstagande för ett rökfritt Sverige 2025 utan ett exponeringsförbud blir symbolpolitik och ett svek mot barn och unga.

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden 

Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation


 

Vad innebär ett exponeringsförbud?

  • Idag placeras tobaksprodukter synligt i butiker, ofta intill godis och tuggummi.
  • Exponeringsförbud innebär att man lagstiftar om att tobaksprodukter måste placeras i stängda skåp eller lådor.
  • 20 länder har redan infört exponeringsförbud t.ex. Finland och Norge.
  • Forskning visar att i dessa länder har rökningen minskat med 7 procent.
  • Sverige har ännu inte infört detta.

Senaste nyheterna

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.