Forskning
Publicerad
9 apr 2015

Så behandlas din ansökan

Alla projektansökningar ska bedömas inom en eller flera av Forskningsnämndens prioriteringskommittéer. Varje kommitté består av 7-9 ledamöter och är sammansatta så att de täcker in de olika ämnesområdena.

Forskningsanslag

Forskare har möjlighet att ansöka om medel från Cancerfonden vid i huvudsak två tillfällen om året. Genom att större delen av Cancerfondens forskningsmedel fördelas vid två tillfällen om året erhåller Forskningsnämnden en samlad överblick över all relevant forskning och kan därigenom väga de olika ansökningarna mot varandra.

Ansökningar skickas in elektroniskt via Cancerfondens ansökningssystem NOVA och en underskriven bekräftelse ska skickas in med posten senast fem dagar efter ansökningstidens utgång.

Alla projektansökningar ska bedömas inom en eller flera av Forskningsnämndens prioriteringskommittéer. Varje kommitté består av 7-9 ledamöter och är sammansatta så att de täcker in olika ämnesområden inom grundforskning och klinisk forskning. Ledamöterna är framstående forskare som utses för treåriga mandatperioder.

Forskningsnämndens arbetsutskott sammanträder cirka två veckor efter ansökningarnas inlämnande och beslutar om i vilken prioriteringskommitté som ansökan ska behandlas, samt vem av ledamöterna i prioriteringskommittén som ska vara föredragande för varje individuell ansökan. De får på detta vis en totalbild av ansökningarna i ett mycket tidigt skede.

Ansökningarna fördelas enligt arbetsutskottets anvisningar på de olika prioriteringskommittéerna. Varje ledamot får ett stort antal ansökningar att granska och värdesätta enligt en enhetlig normskala där projektets originalitet och metodik liksom sökandens kompetens poängbedöms. Dessutom görs en bedömning av projektets
cancersamband. För projektansökningar som redan stöds av Cancerfonden görs även en värdering av den vetenskapliga rapporteringen. Bedömningarna sänds till Cancerfondens kansli som sammanställer alla poängvärden.

Kommittéernas ledamöter träffas härnäst vid ett heldagssammanträde. Vid detta sammanträde föreligger sammanställningarna av de enskilda ledamöternas prioriteringar, vilka nu tjänar som utgångspunkt för diskussion av ansökningarna. Varje ansökan diskuteras individuellt och kommittén enas om ett förslag till anslag eller avslag. I vissa fall enas man också om en skriftlig bedömning av ansökan.

Vid bedömning av ansökningarna används följande bedömningskriterier:

A Vetenskaplig kvalitet

B Forskarens kompetens

C Cancersamband

D Vetenskaplig rapportering

Prioriteringskommittéernas förslag sammanställs och sänds vidare till arbetsutskottet som går igenom materialet och lägger fram ett förslag till Forskningsnämnden som fattar det slutliga avgörandet. Kontrakt kan därefter sändas från Cancerfonden till forskarna.

Forskartjänster

Ansökningar om tjänster behandlas av sakkunniggrupper vilka lämnar förslag till Forskningsnämndens arbetsutskott. Efter diskussion och eventuell modifiering av förslaget lämnas det vidare till Forskningsnämnden för beslut.

Stipendier

Ansökningar om stipendier för vårdpersonal bedöms av en vetenskaplig sekreterare på Cancerfondens forskningsnämnd och beslutas av ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. Bedömningarna sker löpande under året.

Läs mer om Cancerfonden
Om Forskningsnämnden-Forskningsnämnden bedömer alla ansökningar om forskningsanslag och har nio så kallade prioriteringskommittéer och sex bedömningsgrupper som stöd i det arbetet. Aktuell mandatperiod för nämnd och kommittéer är 1 april 2019 – 31 mars 2020
Beslut om forskningsanslag-Tack vare våra givares generositet kan Cancerfondens forskningsnämnd vid sina sammanträden bevilja anslag till ett stort antal ansökningar. Här hittar du samtliga beviljade anslag för forskning sedan 2013.
Därför får inte alla anslag-Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd sedan två år tillbaka, berättar här om hur forskningsprojekten prioriteras, Cancerfondens roll och förhoppningar om nya forskningsframsteg.