Artiklar
Publicerad
22 apr 2015

Sju cancerformer dominerar

De sju vanligaste cancersjukdomarna står för cirka 65 procent av alla cancerfall, 39 694 stycken. Därutöver finns det ett flertal diagnosgrupper som drabbar ett stort antal personer varje år. I Sverige finns ingen statistik för livstidsrisken att insjukna i en viss cancerform, i stället beräknas risken att insjukna före 75 års ålder.

1. Prostatacancer, 9 678 personer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och utgör 30 procent av cancerfallen hos män. Sjukdomen är vanligast hos äldre män och av de 9 678 män som fick ett prostatacancerbesked år 2013 var 70 procent 65 år eller äldre. 102 män var under 50 år vid diagnostillfället.

Sett till de senaste tjugo åren har insjuknandetrenden varit ökande, 1,4 procents årlig ökning. Men de senaste tio åren har det skett en årlig minskning av antalet fall med 2,2 procent. Risken att insjukna i prostatacancer före 75 års ålder är 12,4 procent, det vill säga 1 av 8 män i 75-årsåldern har eller har haft prostatacancer.

Prostatacancer är också den cancersjukdom som dödar flest män, 2 343 män avled på grund av sjukdomen år 2013.

Totalt levde cirka 88 000 män som hade eller hade haft prostatacancer i Sverige i slutet av 2012.

2. Bröstcancer, 7 864

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör 30 procent av all kvinnlig cancer. År 2013 registrerades 9 123 tumörer hos 7 816 kvinnor, vilket innebär att ett stort antal kvinnor hade två eller fler tumörer i bröstet. Dessutom fick 48 män en bröstcancerdiagnos 2013.

Medianåldern vid insjuknandet var drygt 60 år. I Sverige bjuds kvinnor i åldern 40–74 år in till regelbunden bröstcancerscreening med mammografi. Dock inträffade 325 fall hos kvinnor yngre än 40 år och 1 904 fall hos kvinnor 75 år eller äldre. Det innebär att 25 procent av bröstcancerfallen år 2013 upptäcktes hos kvinnor utanför screeningåldrarna.

Bröstcancer fortsätter att öka, antalet fall överskrider för första gången 9 000. De senaste tio åren har ökningen varit i genomsnitt 2 procent per år, de senaste 20 åren 1,4 procent årligen.

Risken att insjukna före 75 års ålder är 10 procent – 1 av 10 kvinnor som är 75 år har eller har haft bröstcancer. År 2013 avled 1 473 kvinnor av sjukdomen. Cirka 97 000 kvinnor som hade eller hade haft bröstcancer levde i Sverige i slutet av 2012.

3. Hudcancer, 5 707

Hudcancer (exklusive malignt melanom och basalcellscancer) är den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor, även när inte den allvarliga formen malignt melanom och den lindrigare basalcellscancern räknas med. I gruppen övrig hudcancer, som redovisas här, är skivepitelcancer den vanligaste typen. År 2013 registrerades 2 735 fall av övrig hudcancer hos 2 453 kvinnor och 3 649 fall hos 3 254 män, totalt 6 384 fall hos 5 707 personer.

Hudcancer, malignt melanom och basalcellscancer undantagna, är den cancersjukdom som ökar mest. Ökningen är störst hos kvinnor, 6,5 procent årligen de senaste 10 åren. För män var den årliga ökningen 4,9 procent.

Den största riskfaktorn är en stor ackumulerad mängd UV-strålning mot huden. Det avspeglar sig i att 90 procent av tumörerna diagnostiserades hos personer 65 år eller äldre. Dödligheten i hudcancer som inte är malignt melanom är låg, år 2013 avled 60 personer av övrig hudcancer. Drygt 28 000 personer som hade eller hade haft hudcancer, malignt melanom och basalcellscancer undantagna, levde i Sverige i slutet av 2012.

4. Tjocktarmscancer, 4 066

Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen hos kvinnor och den fjärde vanligaste hos män. År 2013 upptäcktes totalt 4 181 tumörer hos 4 066 personer, 2 024 hos 1 955 män och 2 157 hos 2 111 kvinnor. Cirka tre fjärdedelar av patienterna var 65 år eller äldre.

Tjocktarmscancer har ökat hos båda könen under de senaste 20 åren, dock kan en minskning i ökningstakten ses för de senaste tio åren då den årliga ökningen var 0,2 procent för män och 0,6 procent för kvinnor.

Risken att insjukna före 75 års ålder är 2 procent för både män och kvinnor, vilket innebär att 1 av 50 personer i 75-årsåldern har eller har haft tjocktarmscancer. Sedan 2014 rekommenderar Socialstyrelsen att hälso- och sjukvården inför ett allmänt screeningprogram för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer hos 60–74-åringar, vilket beräknas kunna rädda omkring 300 liv om året. För närvarande pågår en nationell studie där nästan alla landsting deltar, för att hitta den bästa screeningmetoden.

1 912 personer avled av tjocktarmscancer år 2013. Cirka 29 000 personer som hade eller hade haft tjocktarmscancer levde i Sverige i slutet av 2012.

5. Lungcancer, 3 831

Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen hos män och den fjärde hos kvinnor. Totalt diagnostiserades 3 847 tumörer, 1 956 hos män och 1 891 hos kvinnor. De flesta patienter, 75 procent, var 75 år eller äldre vid diagnos men cirka 100 personer var yngre än 50 år. Rökning är en bidragande orsak till lungcancer i cirka 90 procent av fallen hos båda könen. Risken att insjukna i lungcancer är således starkt kopplad till rökvanor.

Sjukdomen fortsätter att öka bland kvinnor med en årlig ökning på 2,8 procent de senaste 20 åren. Ökningstakten har dock planat ut och var de senaste tio åren 1,2 procent årligen. Hos män ses en årlig minskning både på 20 och tio års sikt med 0,5 procent respektive 1,4 procent.

Lungcancer är den cancersjukdom flest personer avlider av. 3 627 personer, 1 836 män och 1 791 kvinnor, dog av lungcancer 2013. Cirka 9 000 personer som hade eller hade haft lungcancer levde i Sverige i slutet av 2012.

6. Malignt melanom i huden, 3 276

Detta är den sjätte vanligaste cancersjukdomen hos män och den femte vanligaste hos kvinnor. Malignt melanom är den allvarligaste av hudens tre vanliga cancerformer. År 2013 upptäcktes 1 695 tumörer hos 1 644 män och 1 663 tumörer hos 1 632 kvinnor. Medianåldern vid insjuknandet var 67 år för män och 62 år för kvinnor, men tumörformen är relativt vanlig hos personer yngre än 50 år. 2013 inträffade 289 fall hos män och 478 hos kvinnor under 50 år, det vill säga drygt 20 procent av det totala antalet.

Den största riskfaktorn för malignt melanom i huden är solens UV-strålar där våra sol- och semestervanor spelar stor roll. Insjuknandet varierar i landet och är större i de södra länen än i de mer solfattiga norra. Malignt melanom hör till de cancerdiagnoser som ökar mest. De senaste 20 åren har den årliga ökningen varit 3,8 procent hos både män och kvinnor. Ökningstakten har tilltagit de senaste 10 åren och var 5,5 procent årligen för män och 5,2 procent för kvinnor. År 2013 avled 315 män och 205 kvinnor av malignt melanom i huden. Cirka 35 000 personer som hade eller hade haft malignt melanom levde i Sverige i slutet av 2012.

7. Cancer i urinblåsa och urinvägar, 3 043

Detta är numera den tredje vanligaste cancerformen hos män och år 2013 registrerades 2 295 fall hos 2 275 män. Hos kvinnor är cancerformen betydligt ovanligare, den nionde vanligaste, med 777 fall registrerade hos 768 kvinnor. Insjuknandet är alltså nästan tre gånger så högt hos män som hos kvinnor. En möjlig förklaring kan vara att män har utsatts och utsätter sig för en högre halt av toxiska ämnen i arbetslivet och genom tobaksrökning, ämnen som utsöndras via urinen och ger skador på urinvägarnas celler. Cancer i urinblåsa och urinvägar ökar kontinuerligt. De senaste 20 åren har antalet fall ökat med totalt 39 procent för män och 27 procent för kvinnor.

Risken att få cancer i urinvägarna före 75 års ålder är drygt 2 procent för män och 0,6 procent för kvinnor. År 2013 avled 797 personer av cancer i urinvägarna. Cirka 23 000 personer som hade eller hade haft cancer i urinblåsa eller urinvägar levde i Sverige 2012.

Denna text är ett utdrag ur Cancerfondsrapporten 2015.
Läs hela kapitlet om statistik (pdf)
Läs hela rapporten (pdf)

Cancerfondsrapporten 2017

Regionala cancercentrum har medfört många förbättringar inom cancervården. Samtidigt är vården satt under stark press med bland annat personalbrist som ett akut problem. Antalet cancerfall fortsätter öka. För att hantera situationen krävs både snabba lösningar och en långsiktig strategi.

Läs hela Cancerfondsrapporten 2017

Ladda ner rapporten som pdf eller beställ ett exemplar.