Professor Anna Karlsson forskar och är vetenskaplig sekreterare på Cancerfonden.
Om oss
Publicerad
12 sep 2017

Våra mål och vår historia

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler överleva sjukdomen. Vi arbetar också för att vården ska vara så bra som möjligt för dem som insjuknar och att deras närstående får stöd och hjälp. För att komma närmare visionen arbetar Cancerfonden med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Cancerfonden föddes ur ett samhällsbehov, som en reaktion på den dåliga prognos för cancersjukdomar som rådde i Sverige på 1950-talet. Bristen på kunskap om cancer begränsade möjligheten att behandla och förebygga sjukdomen.

Statens bidrag till forskning var inte tillräckligt för att täcka cancerforskningens behov. Två privatpersoner tog därför initiativ och ansvar för att öka cancerforskningens finansiering genom att starta insamlingar till forskning. Ebba Andersson och Morri Nidén hade båda haft cancer och överlevt (läs mer om vår historia längre ner). Deras drivkraft och engagemang har varit en inspiration i Cancerfondens verksamhet ända sedan starten 1951.

Detta vill vi uppnå till 2020

För att komma närmare visionen att besegra cancer arbetar Cancerfonden i dag inom fyra målområden:

1. Finansiering av den främsta forskningen

Mål: Kunna dela ut 650 miljoner kronor per år till svensk cancerforskning, och därmed kunna finansiera alla högkvalitativa cancerforskningsprojekt som ansöker om anslag. Uppnår vi detta ökar chanserna för fler lyckade forskningsgenombrott och därmed bättre metoder för att förebygga, diagnostisera och behandla cancer. Under 2016 delade Cancerfonden ut 446 miljoner kronor till svensk cancerforskning. I slutet av året avsattes 517 miljoner kronor till forskningsfinansiering under 2017.

Strategi: Cancerfondens huvudstrategi är att stödja högkvalitativa forskningsprojekt som initierats av individuella forskare eller forskargrupper. Enligt vår uppfattning är detta den mest framgångsrika strategin, eftersom den tar till vara den kreativa och innovativa kraft som finns bland forskarna, och som är grunden för all framgångsrik forskning.

Forskningsanslag fördelas efter skriftlig ansökan och bedömningen av vilka ansökningar som ska beviljas följer en noga utarbetad process. Cancerfondens forskningsnämnd har som strategi att finansiera de bästa projekten oavsett inriktning. Det avgörande vid bedömningen är kvalitet, vilket betyder att alla projekt konkurrerar med varandra oberoende av forskningsområde. Vid bedömning av kvalitet värderas bland annat projektets originalitet, förväntat nyhetsvärde och genomförbarhet.

Cancerfonden har som mål att ge god finansiering till beviljade projekt. Vissa projekt bör kunna genomföras enbart med medel från Cancerfonden, men för större projekt krävs som regel finansiering från flera källor. Cancerfonden kan då gå in som delfinansiär av projektet.

I vissa fall kan Cancerfonden ge riktat stöd till utvalda områden där en satsning uppfattas som nödvändig för att ge viktiga eller särskilt snabba resultat. Det kan även röra satsningar där flera forskargrupper är involverade och där man vill initiera eller underlätta samarbetsprojekt eller större satsningar som sker i samarbete med andra forskningsfinansiärer. Riktade satsningar kan endast komma i fråga efter utredning och särskilt beslut i forskningsnämnden. Undantag från denna regel kan göras då beslut om särskild satsning tas av Cancerfondens styrelse.

2. Primärprevention – 30 procent av all cancer kan förebyggas

Mål: Risken att drabbas av cancer före 75 års ålder ska minska till år 2020. Med stigande ålder ökar risken att drabbas av cancer vilket innebär att antalet cancerfall kommer att öka i takt med att befolkningen och medellivslängden ökar. Genom ett effektivt preventionsarbete kan denna trend brytas. I dag är risken att drabbas av cancer före 75 års ålder 32 procent för män och 29 procent för kvinnor.

Strategi: Vi vet i dag att 30 procent av all cancer skulle kunna förebyggas. En effektiv så kallad primärprevention är det enskilt viktigaste och mest långsiktiga sättet att minska insjuknandet och dödligheten i cancer. Att finansiera forskning kring primärprevention är därför ett av Cancerfondens syften.

En annan viktig uppgift för Cancerfonden är att informera om hur var och en, genom kloka livsstilsval, kan minska risken att drabbas. Fokus i detta arbete är hur rökning, solvanor, matvanor, fysisk aktivitet och alkoholkonsumtion påverkar risken för cancersjukdom.

Cancerfonden arbetar också för att ansvariga instanser i samhället ska prioritera arbetet med prevention så att förutsättningarna att förebygga cancer förbättras. Detta påverkansarbete sker på flera nivåer genom lobbying, opinionsbildning och nätverkande.

3. Sekundärprevention – tidig upptäckt är livsviktig

Mål: Cancer ska diagnostiseras så tidigt att den kan behandlas framgångsrikt. Att en cancersjukdom upptäcks tidigt, innan den är spridd till något annat organ i kroppen, är avgörande för att patienten ska kunna botas. I dag överlever 65 procent av dem som insjuknar.

Strategi: Cancerfonden finansierar forskning kring bättre diagnosmetoder och arbetar även med att sprida kunskap om cancersymtom så att fler vänder sig till sjukvården i ett tidigt skede.

Vi informerar också om vikten av att delta i de screeningprogram som erbjuds, till exempel mammografi och gynekologisk cellprovskontroll.

Vi vill också att vården ska få bästa möjliga förutsättningar så att patienter kan behandlas så tidigt som möjligt. Därför arbetar vi för att påverka beslutsfattare inom politiken och vården att fatta beslut som förbättrar möjligheterna till tidig upptäckt av cancer. 

4. Bättre och jämlik cancervård

Mål: Alla cancerdrabbade ska få den bästa vården utifrån sin diagnos och sina förutsättningar. Det innebär bland annat minskade regionala och socioekonomiska skillnader i överlevnad vid cancer, minskade regionala skillnader vid behandling och rehabilitering, minskad brist på specialister inom cancervården samt att landstingen ska erbjuda alla patienter och närstående information och stöd.

Strategi: I syfte att förbättra vården för alla cancerpatienter pekar Cancerfonden – i sitt påverkansarbete – ut brister, orättvisor, behov och framtidshot. Vi för också fram konkreta förslag på förbättringsområden, visar på möjliga lösningar och internationella förebilder.

För att skapa kraft i de frågor vi driver, och öka chansen att de hamnar på den politiska agendan, samarbetar vi med andra organisationer som delar våra ståndpunkter.

Dagens forskning är morgondagens sjukvård. Att dela ut anslag till god klinisk forskning, och verka för att den integreras i cancervården, är därför ett viktigt uppdrag för Cancerfonden.

Cancerfondens historia

Ebba och Morri.

1951 grundades Cancerfonden på initiativ av två privatpersoner: herrekiperingsdirektören Morri Nidén och hemmafrun Ebba Andersson. De kände inte varandra men hade en sak gemensamt – båda hade haft cancer och blivit botade.

Genom sina cancersjukdomar hade Morri Nidén och Ebba Andersson kommit i kontakt med cancerforskare och visste att många fler skulle kunna överleva om det forskades mer. Lösningen var insamlingar och en organisation som kunde slussa pengar till forskarna.

Ebba Andersson var aktiv i Aspuddens kooperativa kvinnogille, i södra Stockholm. Hon såg en möjlighet att starta en nationell insamlingskampanj och skrev därför en motion som Kvinnogilleförbundets kongress antog 1950. Målet för insamlingen var en miljon kronor – vilket var väldigt mycket pengar på den tiden. Under hösten 1950 började de samla in pengar under parollen ”I kamp mot kräfta”. Kvinnogillesförbundets medlemmar gick från hus till hus med insamlingsbössor och ordnade föredragskvällar. I slutet av februari 1951 kunde Kvinnogillesförbundet stoltsera med att ha samlat in 951 000 kr, väldigt nära målet.

Morri Nidén planerade att starta en rikstäckande organisation efter amerikansk förebild med uppgift att samla in pengar till cancerforskning. Han ordnade den 8 december 1950 ett möte med dåtidens främsta cancerforskare. Mötet resulterade i att Riksföreningen för kräftsjukdomarnas bekämpande grundades den 20 juni år 1951.

1982 bytte organisationen namn till Cancerfonden. 

Läs mer om Cancerfonden
Så fungerar vår organisation-Cancerfondens medlemmar är de 28 huvudmännen som representerar stora delar av organisations-Sverige. En gång om året hålls ett huvudmannamöte där en valberedning lämnar förslag för beslut om tillsättning av styrelseordförande, styrelseledamöter, samt revisorer.
Dina pengar når fram-Att pengarna går till avsett ändamål är en av de viktigaste frågorna för en insamlingsorganisation.
Vi som jobbar på Cancerfonden-För att kontakta någon av oss på Cancerfonden kan du ringa vår växel via 020-59 59 59 eller +46 677 10 00 från utlandet. Vi sitter i dag på en tillfällig besöksadress, Gustav III:s boulevard 34, Solna. Vi är tillbaka på David Bagares gata 5 till hösten 2019.