Så vill partierna driva cancerfrågan i EU

Cancerområdet behöver fortsätta prioriteras inom EU. Därför är det viktigt att Sverige får in ledamöter i Europaparlamentet som vill fortsätta driva på arbetet med EU:s cancerplan. Vi har ställt fem frågor till toppkandidaten i varje riksdagsparti.

Cancerområdet behöver fortsätta att prioriteras inom EU. Därför är det viktigt att Sverige får in ledamöter i Europaparlamentet som vill fortsätta driva på arbetet med EU:s cancerplan. Cancerfonden har ställt fem frågor till toppkandidaten i varje riksdagsparti:Foto: Thijs ter Haar, Creative Commons

Den 9 juni 2024 går Sverige till val och det är dags att utse ledamöter i Europaparlamentet. Av de 720 ledamöterna som väljs in har Sverige 21 platser.

Europa har idag en tiondel av världens befolkning, men en fjärdedel av världens cancerfall. Om det inte vidtas kraftfulla åtgärder nu väntas cancerfallen öka med 24 procent fram till 2035 och därmed bli den vanligaste dödsorsaken i EU.

Hälso- och sjukvård är varje enskilt medlemslands egna ansvar. Så bör det fortsätta vara, men det arbete som nu pågår inom ramen för EU:s hälsounion utgör ett viktigt komplement till den nationella politiken.

Inom hälsounionen finns ett ambitiöst arbete inom cancerområdet, genom Europe's Beating Cancer Plan (EU:s cancerplan), där syftet är minska antalet personer som insjuknar och dör i cancer i Europa.

Cancerfonden anser att cancerområdet behöver fortsätta att prioriteras inom EU och därför är det viktigt att vi får in ledamöter i Europaparlamentet som vill fortsätta driva på arbetet med EU:s cancerplan.

Det handlar bland annat om gemensamma regleringar inom preventionsområdet, gällande till exempel tobak, alkohol och marknadsföring som kan leda till att färre drabbas av cancer och olika samarbeten med syftet att fler cancerformer ska kunna upptäckas i ett tidigare stadie.

Med anledning av detta har Cancerfonden ställt fem frågor till toppkandidaten i varje riksdagsparti.

Fråga 1: 

Europe’s Beating Cancer plan är viktig för att vi tillsammans ska besegra cancer. Kommer du och ditt parti arbeta för att cancer och EU:s cancerplan ska vara fortsatt i fokus i EU:s samlade arbete för att besegra cancer under kommande mandatperiod? Om ja, hur?

Moderaternas Tomas Tobé:

Manlig medelålders politiker moderaterna
Tomas Tobé, Moderaternas förstanamn i EU-valet.

– Ja, detta är en prioriterad fråga för oss. Bland annat kommer vi arbeta för att förutsättningarna för avancerad individuell cancervård ska förbättras: att det ska ske en utveckling av AI-diagnostik för att tidigare kunna upptäcka cancer, snabbare ställda cancerdiagnoser samt främja ett tydligare fokus på barncancervård.

Kristdemokraternas Alice Teodorescu Måwe:

Medelålders kvinnlig politiker för Kristdemokraterna
Alice Teodorescu Måwe, Kristdemokraternas förstanamn i EU-valet.

– Både EU:s cancerplan och den svenska cancerstrategin, som nu uppdateras på uppdrag av regeringen, är viktiga delar i arbetet mot cancer.  Hälso- och sjukvården är nationell kompetens. EU utgör främst en bra plattform för att dela och få fram kunskap. 

Vi menar att det är viktigt att EU:s medlemsländer samarbetar kring forskning och inte minst läkemedel. Det handlar bland annat om att stärka EU:s konkurrenskraft och främja innovation så vi kan säkerställa tillgången till nya läkemedel och terapier. Även kring delande av hälsodata har EU en viktig roll. 

Centerpartiets Emma Wiesner:

Ung kvinnlig politiker på fält
Emma Wiesner, Centerpartiets förstanamn i EU-valet.

– Vi håller med om att EU:s plan mot cancer är ett viktigt sätt att pusha medlemsländerna till att göra mer för att besegra cancer. Centerpartiet välkomnar den EU-gemensamma strategin och ser fram emot att under kommande mandatperiod följa arbetet med dess implementering i medlemsländerna.

Vi har och kommer fortsatt engagera oss i ENVI-utskottet där hälsofrågorna hanteras. Men man får inte glömma att framgångsrikt vaccinationsarbete kräver starkt engagemang lokalt, regionalt och nationellt.

Socialdemokraternas Heléne Fritzon

Äldre kvinnlig socialdemokratisk politiker i kontorsmiljö
Helene Fritzon, Socialdemokraternas förstenamn i EU-valet.

 – Ja, det är en jätteviktig hälsofråga att fortsätta arbeta med. Vi socialdemokrater har också engagerat oss särskilt i arbetsmiljöfrågor som rör asbest och andra cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen.

Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke: 

Medelålders kvinnlig politiker för Miljöpartiet
Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiets förstenamn i EU-valet.

– Ja, vi kommer fortsätta arbeta för att målen i EU:s cancerplan genomförs. Ett exempel på motgångar i parlamentet är alkoholfrågan, som av en högerdominerande majoritet behandlas som en näringslivsfråga, på ett sätt som får negativa konsekvenser för en effektiv lagstiftning på området, och i sin tur för folkhälsan.

Vi vill se mer förebyggande åtgärder som hälsovarningsetiketter och innehållsmärkning och minskning av påtryckningarna och incitamenten för konsumtion genom att se över existerande EU-lagstiftning kopplat till alkohol och exempelvis förbjuda alkoholreklam.

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt:

Äldre manlig politiker för Vänsterpartiet.
Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets förstenamn i EU-valet.

– Ja, genom att följa utvecklingen nogsamt inom EU. Cancer är en klassfråga och tidig upptäckt betyder mycket. Idag har inte alla tillgång till screening.

EU måste stärka det arbetet, samt möjliggöra att screening och hälsoundersökningar blir tillgängliga för breda folkgrupper. Vi kommer givetvis även följa frågan nationellt. En sjukvård som har stora ekonomiska problem kommer inte mäkta med att ge bra cancervård.

Liberalernas Karin Karlsbro:

Kvinnlig politiker från Liberalerna
Karin Karlsbro, Liberalernas förstenamn i EU-valet.

– EU:s cancerplan som varit en stor framgång och självklart ska det arbetet fortsätta även nästa mandatperiod. Under den gångna mandatperioden har jag haft ett särskilt fokus på luftkvalitetfrågor i EU.

I egenskap av förhandlare för EU:s nya luftkvalitetsdirektiv var jag drivande för att skärpa kraven för luftkvalite i EU för att de bättre skulle ligga i linje med WHO:s rekommendationer.

EU behöver fortsatt bättre mätningar, efterlevnad av reglerna och skydd för sårbara grupper som drabbas av luftföroreningar, något som jag ser fram emot att arbeta för kommande mandatperiod.

Sverigedemokraternas Charlie Weimer:

Medelålders manlig sverigedemokratisk politiker
Charlie Weimer, Sverigedemokraternas förstenamn i EU-valet.

– JA. Det är viktigt med ett stärkt arbete kopplat till att motverka cancer, och här ser vi det överskridande arbetet kopplat till EU:s cancerplan som en del i det. Vi driver även många frågor på området i riksdagen i kommittémotioner och liknande.  

EU:s cancerplan innehåller målet om ett rökfritt Europa år 2040, det vill säga att mindre än 5 procent av befolkningen röker dagligen. För att ens vara i närheten av att nå det måste EU anamma principen skadereducering och tillåta försäljning av snus på den inre marknaden.

I Sveriges fall har de populära nikotinpåsarna, tillsammans med det svarta snuset, lett till en markant minskning av antalet rökare.  

Bara 5,6 procent av svenskarna röker dagligen, vilket är lägst i hela EU och en fjärdedel av EU-snittet som ligger på 23 procent.

Tack vare att så få röker har Sverige också relativt få fall av rökrelaterad cancer och andra rökningsrelaterade sjukdomar jämfört med andra länder. Sverige ser således ut att inom en snar framtid nå EU:s mål om ett rökfritt Europa, men kontinenten som helhet kommer inte vara rökfri år 2040 om inte principen om skadereducering införs.  

Fråga 2: 

Av alla cancerfall i Europa kan 40 procent förebyggas med rätt åtgärder. I Sverige kopplas drygt 16 000 cancerfall årligen till våra levnadsvanor.  Avser du och ditt parti arbeta för att förbjuda marknadsföring av ohälsosamma livsmedel som barn och unga inom EU exponeras för?

Moderaterna:

– NEJ - Vi har inga sådana förslag då vi tror det skulle ge upphov till svåra gränsdragningar. Däremot ska det finnas bra och lättillgänglig information om vad som är en välbalanserad kost.

Kristdemokraterna:

– NEJ - Reklam i tv riktad till barn är förbjuden upp till 12 år, och KD är öppna för att se över vilka möjligheter det finns för att än mer begränsa marknadsföring riktad till barn och unga, inklusive den om ohälsosam mat. Dessutom reglerar AV-direktivet genom en uppförandekod redan idag detta.

Centerpartiet:

– NEJ - Att många barn får ohälsosamma livsmedel har mer djupgående orsaker än att bara tro att det är marknadsföring som spelar roll. Vi tycker dock att marknadsföring av ohälsosam mat och dryck kan behöva ses över för målgrupper som exempelvis barn som är mindre kritiska och kan vara extra mottagliga för reklamens budskap. 

Socialdemokraterna:

– JA - Vi är för en restriktiv marknadsföringslagstiftning riktad mot barn och unga.

Miljöpartiet

– JA - Reklam för ohälsosamma livsmedel till barn bidrar till en ohälsosam livsstil och försvårar försök att ge barn sunda matvanor, då kan förbud vara ett bra verktyg. På EU-nivå driver vi också på för att vi ska få på plats obligatoriska märkningar av livsmedel om näringsinnehåll och annat för att hjälpa den vuxna konsumenten göra hälsosamma val.

Vänsterpartiet:

– JA - Barns exponering för marknadsföring av ohälsosam mat bör begränsas. Vänsterpartiet vill att det görs en översyn av lagar och riktlinjer som rör marknadsföring som direkt eller indirekt riktas till barn.

Barns matvanor påverkas i hög grad av aggressiv marknadsföring av snabbmat, godis, läsk och andra livsmedel med höga fett- och sockerhalter. Ofta har förpackningarna figurer och färgsättningar som riktar sig till barn. Inte sällan kan ökad konsumtion av de olika produkterna vara till nackdel för barnens psykiska och fysiska hälsa.

Liberalerna:

– JA - Liberalerna vill att märkning av och innehållsdeklarationer för livsmedel ska vara tydliga och att Sverige snarast implementerar EU:s strategi om märkning av livsmedel för att främja hälsan.

Att indikera hur hälsosamma olika livsmedel är, är ett bra tillvägagångssätt för att få konsumenter att välja hälsosamma livsmedel samtidigt som vi motverkar livsstilssjukdomar, som blir allt vanligare.

Sverigedemokraterna:

NEJ - Hälsosamma levnadsvanor är avgörande för en stark folkhälsa, och marknadsföring av exempelvis livsmedel eller alkoholhaltiga produkter är något man kan se över som ett led i detta. Detta anser vi dock är en nationell angelägenhet som inte bör regleras på EU-nivå, utan det bör vara upp till medlemsländerna själv att besluta om.

Fråga 3:

Avser du och ditt parti arbeta för att förstärka lagstiftningen rörande tobaksprodukter och nya nikotinprodukter på EU-nivå?

Moderaterna:

JA - Ja, när det kommer till cigaretter bör vi ha en strikt lagstiftning. Vad gäller nya nikotinportioner tycker vi den svenska regleringen är bra och att EU bör följa efter.

Kristdemokraterna:

NEJ - För oss Kristdemokrater är det synnerligen viktigt att skydda barn och unga från tobak och nikotinprodukter och fortsatt arbeta för att begränsa skadeverkningarna.

EU:s plan för att eliminera cancer presenterades 2021, och den innehåller en vision om en tobaksfri generation 2040. Planen innehåller en översyn av nuvarande EU-reglering av tobak och nya tobaksprodukter.

Vi tycker att detta är viktigt. De gemensamma reglerna ska bidra till att begränsa skadeverkningarna från tobaks- och nikotinprodukter, i synnerhet i relation till unga.

Vi är emot ett EU-generellt förbud av så kallat tobaksfritt snus, även kallat nikotinportioner eller vitt snus, samtidigt som medlemsländerna bör ges stor frihet att själva utforma sin folkhälsopolitik.

Centerpartiet:

NEJ - EU ska inte lägga sig i det svenska snuset, alldeles oavsett om det är vitt eller brunt. Sverige har en unik tradition kring en produkt som utan tvekan är mångfalt mindre farligt än rökning och den ska inte EU peta i. Vi är medvetna om att även snuset är beroendeframkallande och har hälsorisker, men i jämförelse med cigaretter är de små.

Socialdemokraterna:

JA - Kraven och reglerna vad gäller tobaksprodukter behöver fortsätta höjas.

Miljöpartiet

JA - Miljöpartiet vill ta fler steg framåt för att minska beroendet av tobak, och även alla nya nikotinprodukter måste utvärderas och lagstiftning behöver ses över.

Vi anser att regleringen av vitt snus framförallt ska finnas på nationell nivå, i likhet med att Sverige ska även i fortsättningen behålla sitt undantag för försäljning av tobakssnus, och då även för vitt.

Samtidigt anser vi att det är självklart att alla nikotinprodukter bör regleras till exempel vad gäller åldersgräns, styrka och marknadsföring. Vi har bl a drivit på för krav om hälsovarningar på minst 80% av paketen för e-cigaretter.

Vänsterpartiet:

NEJ - Vi vill se en striktare lagstiftning, men frågan bör avgöras på nationell nivå i Sverige, inte av EU. För tobaksindustrin är barn och ungdomar viktiga målgrupper då de allra flesta börjar röka i tonåren. Att begränsa tillgängligheten och marknadsföringen i förebyggande syfte är en självklarhet.

Vår utgångspunkt är att ingen människa ska bli nikotinberoende av någon produkttyp. Den som är beroende av nikotin genom andra tobaksprodukter än cigaretter får möjligen inte lika allvarliga skador som den som röker, men det rör sig likväl om ett beroende och hälsan riskerar att påverkas negativt.

I riksdagen har vi föreslagit att det inte bör vara tillåtet att använda tillsatser av smakämnen som gör tobaksfritt snus attraktivt för barn, unga och icke-rökare, genom att det leder till en tydligt märkbar doft eller smak av något annat än tobak.  

Liberalerna

JA - För mig handlar folkhälsoarbetet och de förebyggande hälsoinsatserna om kunskap och respekt för individens självbestämmande. Den som är fast i ett beroende är inte fri. Nikotin är både beroendeframkallande och förödande för hälsan.

Det viktigaste arbetet är det förebyggande arbetet därför vill vi se ett stärkt arbete kring att säkerställa att man får tydlig information om riskerna med nikotinprodukter i hela EU, särskilda insatser ska riktas mot unga.

Sverigedemokraterna:

NEJ, vi anser att detta är frågor som medlemsländerna själva hanterar.

Fråga 4:

Det är möjligt att utrota livmoderhalscancer med bl.a. hjälp av vaccin mot humant papillomvirus (HPV). Hur ser du och ditt parti att EU kan bidra till att fler vaccinerar sig mot HPV?

Moderaterna:

– Att utrota livmoderhalscancer är ett av flaggskeppsinitiativen i EU:s plan mot cancer och nyligen kom nya initiativ i syfte att stötta medlemsländerna att öka vaccineringen genom att underlätta tillgången till vaccination, utöka kommunikationen om vikten av vaccination samt bättre övervaka vaccinationstäckningsgraden.

Det finns också flera projekt inom ramen för ”EU för hälsa” som finansierar insatser för att fler ska vaccineras mot HPV. Den här typen av arbete bör fortsätta och förstärkas. 

Kristdemokraterna:

– Sverige har kommit långt i vaccination och screening av HPV.  Vi är på god väg att utrota livmoderhalscancer och regeringen stödjer detta genom flera insatser. Samtidigt är det viktigt att EU även uppmuntrar till vaccinering. Men frågor rörande sjukvård och vaccinering beslutas främst i medlemsländerna.

Centerpartiet:

– För att bekämpa pandemier behöver vi arbeta brett och globalt, det märktes inte minst under Covid-pandemin. Men när det kommer till nationella vaccinationsprogram är det centralt för Centerpartiet att beslut ska fattas så nära som möjligt till människorna det berör och därför bör vaccinationsprogram fortsatt vara en nationell angelägenhet där HPV ingår.

Det är för det första viktigt att man snabbt vaccinerar ikapp så att män och kvinnor har samma vaccinationsstatus. HPV orsakar cancer hos båda könen. Ska smittspridningen avta måste också båda könen vara vaccinerade. För det andra måste regionerna samordna sitt vaccinationsarbete.

Vissa regioner är mer framgångsrika än andra. Det är viktiga att de som inte är framgångsrika lär av de som ligger i täten. För det tredje måste bättre IT-verktyg tas fram så att regionerna snabbt kan följa hur vaccinationsarbetet går, i vilka geografiska områden är täckningen dålig.

Socialdemokraterna:

– Sjukvårdsfrågor är i grunden nationella frågor och här har det hänt mycket i Sverige de senaste åren. På EU-nivå vill vi fortsätta främja världsledande cancerforskning. 

Miljöpartiet:

– Det är väldigt tydligt när det gäller virus och vaccinationer att folkhälsopolitik på EU-nivå är ett väldigt bra komplement till nationell hälsopolitik.

Parallellt med kampanjer om vaccinationsprogram på nationell nivå ser vi att vi har mycket att vinna på parallella samordnade åtgärder på EU-nivå riktade mot cancerframkallande virus som HPV för att förebygga överföringen och med stöd för informationsspridning, övervakning och mer forskning.

Vänsterpartiet:

– Genom återkommande och tydlig information till befolkning och hälsovården, billigare vaccin och uppföljning av hur det går. EU bör ha ett mål för vaccinering.

Liberalerna:

– I länder med regelbunden gynekologisk cellprovtagning har antalet sjukdoms- och dödsfall minskat kraftigt. Vi vill därför att EU samarbetar närmare med varandra och uppmanar medlemsländer till att införa screening- och vaccinationsprogram.

Sverigedemokraterna:

– Det är viktigt med ett stärkt arbete för att utrota livmoderhalscancer, dels nationellt men vi ser även att det överskridande arbetet kan vara en viktig del i det arbetet. 

Fråga 5:

Tidig upptäckt av cancer innebär en större chans till överlevnad. Hur tänker du och ditt parti arbeta med frågan om att öka deltagandet i cancerscreening på EU-nivå?

Moderaterna:

– Genom att fortsätta stödja och stärka EU:s cancerscreeningsprogram, som bland annat syftar till att säkerställa en screening av hög kvalitet, samt säkerställa att det finns EU-medel tillgängliga för att säkra tillgång till screening i medlemsländerna.

Kristdemokraterna:

– Förutsättningarna och deltagandet i screening skiljer mycket mellan EU-länderna. Det är framför allt på nationell nivå som vi kan verka för att öka deltagandet i cancerscreening. Däremot kan EU bidra till utbyte av kunskap och best practice. EU:s rekommendationer om cancerscreening utgör i detta arbete ett av flera viktiga underlag.

Centerpartiet:

– EU-samarbetet är en viktig arena för att sprida kunskap och ha erfarenhetsutbyte mellan medlemsländerna när det kommer till bland annat cancerbekämpning och cancerscreening.

Centerpartiet ser att informationskampanjer är ett viktigt verktyg att öka kunskapen kring, och deltagandet i, cancerscreening. Vi är också positiva till ett förstärkt samarbete om forskning, behandling och läkemedelsbehandling av cancerpatienter för att uppnå jämlik vård i hela EU.

Socialdemokraterna:

– Frågan är framförallt nationell men EU-kommissionens arbete kring cancerplanen är viktig.

Miljöpartiet:

– Vi miljöpartister har och kommer fortsätta förespråka ökat samarbete mellan medlemsstaterna, särskilt i isolerade områden, i syfte att minska den sociala och geografiska ojämlikheten när det gäller cancerscreening.

Inför att kommissionen skulle ta fram nya strategin för cancerscreening stöttade vi lanseringen av ett nytt EU-stött program för cancerscreening, med regelbundna utvärderingar av resultatet av programmet i fråga om tillgång och ojämlikheter, och kommer följa det arbetet nu när strategin finns på plats.

Vänsterpartiet:

– Cancer är en klassfråga och tidig upptäckt betyder mycket. Idag har inte alla tillgång till screening. EU måste stärka det arbetet, samt möjliggöra att screening och hälsoundersökningar blir tillgängliga för breda folkgrupper.

Vänsterpartiet följer givetvis även frågan nationellt. En sjukvård som har stora ekonomiska problem kommer inte mäkta med att ge bra cancervård.

Liberalerna:

– EU kan främja cancerscreeningen i Europa genom att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna inom forskning och utbyte av erfarenheter och praxis. Det skulle kunna innebära att stödja forskning om cancerscreening, ta fram gemensamma riktlinjer och att medlemsstater sinsemellan kan komplettera nationella insatser genom att hjälpa varandra med tekniskt stöd.

Sverigedemokraterna:

– Vi anser att frågor om hälso- och sjukvård främst bör hanteras av medlemsländerna. Sverigedemokraterna driver frågor i Sveriges riksdag på området om ökad cancerscreening och utveckling av cancervården i stort, och avser fortsätta med det.  

 Mer om vad Cancerfonden vill i EU:

Uppmaning inför EU-valet

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.