Dalianis, Tina Konstantina – Application of human papillomavirus and other markers to monitor and specifically target head neck cancer, for improved follow-up and therapy, increased survival and quality of life

Tina Konstantina Dalianis
Karolinska institutet
2024
Finansieras med
4 500 000 kr
Forskningsområde: translationell forskning

Bakgrund

Humant papillomvirus positiv tonsill och tungbascancer (HPV+TSCC/BOTSCC) ökar epidemiskt och utgör idag 40% av all huvudhalscancer. Med kombinerad kemoradioterapi botas ca 80% av patienterna men förutom allvarliga biverkningar vid behandlingen så har de även bestående kroniska biverkningar som muntorrhet, svårigheter att svälja och tala vilket försämrar livskvalitet och återgång till normalt liv och vanligt arbete. Cirka 20% botas inte. Våra tidigare studier har identifierat en serie prognostiska markörer vid HPV+TSCC/BOTSCC som nu kan testas som möjliga måltavlor vid riktad terapi och även till uppföljning för tidigare upptäckt av återfall.

Beskrivning

Vi vill studera de av oss tidigare identifierade markörerna som möjliga måltavlor vid riktad terapi mot HPV+ tonsill/tungbascancer.Vi vill också utvärdera hur dessa tillsammans med kvantifiering av HPV DNA i blod kan användas till att förbättra prognosbedömning vid diagnos och till att upptäcka och behandla tidiga återfall vid uppföljningen.För utveckling av riktade terapier används cellkulturer och in vivo modeller till att identifiera de bästa kombinationer av dessa terapier beroende på tumörerna specifika molekylära profil.Till in vivo testerna används även biopsimaterial från patientumörer, med motsv. molekylära profiler som cellinjerna.

Mål

Vårt mål är att öka överlevnad och livskvalitet genom att förbättra diagnostik och uppföljning med de prognostiska markörer vi har funnit och också bli bättre förberedda att behandla framgångsrikt med målinriktad terapi vid ev. återfall där idag inte alla kan botas. Tumörernas molekylära profiler och terapisvar varierar. Laborativt vill vi därför identifiera vilka kombinationer av nya målinriktade terapier är bäst för varje tumörcellslinje beroende på dess mutationsprofil och i in vivo modeller applicera det på patienttumörer med motsv. mutationsprofiler. Detta kommer leda till att flera patienter kan botas och öka patientöverlevnad.