Lagergren, Anna Pernilla – Towards improved survivorship after oesophageal cancer surgery

Anna Pernilla Lagergren
Karolinska institutet
2022
Finansieras med
3 750 000 kr
Forskningsområde: vårdforskning

Bakgrund

Patienter med matstrupscancer har dålig prognos och omfattande operation krävs för chans till bot. Denna patientgrupp ligger mig och min grupp varmt om hjärtat. Efter operationen är återhämtningen ofta lång och besvärlig, och livskvaliteten är nedsatt. Därför är det viktigt att identifiera åtgärder som förbättrar patientens livskvalitet, inte minst åtgärder för problem som inte är övergående efter operationen för att motverka att dessa blir permanenta. Varmt om hjärtat ligger även de närstående som också drabbas, och det är av stor vikt att även undersöka deras behov.

Beskrivning

Projektet bygger på nationella svenska studier om patienter som opereras för matstrupscancer. Vi samlar data om behandling, vårdtid och överlevnad samt om patientrapporterad livskvalitet. Vi undersöker även problem som kan kvarstå upp till 15 år efter operationen. Patientens närstående deltar genom att besvara frågor i syfte att förbättra även deras situation. En klinisk prövning har testat ett 12-veckors hemmaträningsprogram för att förbättra muskelstyrka och livskvalitet. Projektet avser även utveckla och testa en applikation för mobiltelefoner som ger förslag på vad patienter själva kan göra för att förbättra sin återhämtning.

Mål

Via studier av hög vetenskaplig kvalitet om för patienterna viktiga frågor vill vi påvisa vägar till hur sjukvården kan ge möjlighet till bättre återhämtning hos patienter som genomgår operation för matstrupscancer och stöd till deras närstående. Faktorer som påverkar återhämtningen bör kunna identifieras i ett tidigt skede och styra en individanpassad rehabilitering med riktade åtgärder, t.ex. fysisk aktivitet. Projektet kan leda till att patienter som opereras för matstrupscancer får det stöd och den hjälp de behöver för att optimera sin livskvalitet och anpassning till ett så bra liv som möjligt efter behandlingen.