Dalianis, Tina Konstantina – Studies of human papillomaviruses and specific markers to taper and/or to specifically target therapy for head and neck cancer patients

Tina Konstantina Dalianis
Karolinska institutet
2021
Finansieras med
4 500 000 kr
Forskningsområde: translationell forskning

Bakgrund

Humant papillomvirus positiv (HPV+) tonsill och tungbascancer (TSCC/BOTSCC) ökar epidemiskt och har med strålterapi (RT) bättre prognos än annan huvudhalscancer (HHC). HPV+TSCC/BOTSCC utgör >35% av all HHC i Sverige. Skolflickor HPV vaccineras men epidemin fortsätter. Idag behandlas HHC ofta med aggressiv radioterapi (RT) och kemoterapi (CT) och ibland EGFR hämmare vilket ger svåra biverkningar. De flesta HPV+ TSCC/BOTSCC patienter bör kunna få lindrigare terapi utan att överlevnaden påverkas. Dessutom har inte överlevnaden för HPV+ TSCC/BOTSCC patienter med sämre prognos förbättrats sedan behandlingen intensifierats, så nya terapier krävs.

Beskrivning

A) Vi vill förbättra prognosbedömning vid HPV+ TSCC/BOTSCC för att lindra terapin vid god prognos, och ge riktad terapi vid sämre prognos. Detta görs bl.a. genom DNA sekvensering av tumörer hos patienter som inte fått återfall och tumörer och metastaser hos patienter som fått återfall med avsikt att hitta markörer som skiljer dessa; B) På lab. testas TSCC/BOTSCC cell-linjer för nya riktade terapier (där vi identifierat specifika markörer) var för sig och i kombination och med kemoterapi för att få kunskap om vilka kombinationer bäst för tumörer med olika profiler; C) Vi följer TSCC/BOTSCC epidemin och HPV vaccinets effekter hos ungdomar.

Mål

A. Ett kliniskt mål är att identifiera effektivare prognostiska markörer vid TSCC/BOTSCC. Syftet är att effektivt prognosticera risk för återfall och bättre skräddarsy behandlingsval. Patienter med god prognos kan istället få lindrigare terapi med bibehållen säkerhet. B. Genom laboratorieanalyser för skräddarsydd behandlingsval undersöker vi hur tumörer med olika genetiska profiler svarar på olika riktade terapier, enskilt eller i kombination med kemo- eller strålterapi. C. Genom att följa pågående HPV+TSCC/BOTSCC epidemin och effekter av HPV vaccinet kan vi följa om/när epidemin kommer att dämpas eller om andra HPV typer kommer att ta över.