Olsson, Eva Birgitta Anna-Karin – SYSTEMIC EFFECTS OF CANCER - neutrophils and platelets as mediators of tumor-induced organ failure and metastasis

Eva Birgitta Anna-Karin Olsson
Uppsala universitet
2021
Finansieras med
3 750 000 kr
Diagnos: bröstcancer, alla cancerformer
Forskningsområde: translationell forskning

Bakgrund

Cancer orsakar ofta en rad indirekta problem såsom blodproppar och sämre fungerande organ (även de utan växt av tumörceller) hos den drabbade individen. Orsakerna till denna organsvikt är fortfarande inte klarlagda och förvånansvärt lite är känt om hur cancer påverkar övriga organ i kroppen. Vår forskargrupp har nyligen visat att en typ av celler i blodet, neutrofiler, kan spela en viktig roll i organsvikt orsakad av cancer. Neutrofilernas huvudsakliga uppgift är att skydda oss från infektioner, men närvaron av en tumör i kroppen kan lura dessa immunceller att bekämpa en infektion som inte finns och orsaka vävnadsskada.

Beskrivning

I detta forskningsprojekt vill vi undersöka hur tumörer kan aktivera neutrofilerna på ett sätt som orsakar skador på kärl och vävnader. Vi vill också undersöka om denna cancer-inducerade aktivering av neutrofiler är beroende av blodplättar, en annan celltyp i blodet. Vi vill också ta reda på om aktiveringen av neutrofiler bidrar till ökad riska för spridning av tumörceller. Vidare vill vi undersöka hur dessa processer kan förhindras.

Mål

Vår förhoppning är att denna forskning ska leda till nya behandlingsmöjligheter för att motverka njurskador orsakad av cancer. Förutom att en nedsatt njurfunktion utgör en risk för ökad dödlighet om den utvecklas till njursvikt, kan det även leda till att dosering av kemoterapi måste minskas. Genom att hitta sätt att förbättra njurfunktionen hos cancerpatienter kan dessa problem minskas, med förbättrad överlevnad som följd.