Särskild satsning för strålbehandlingsforskning

Särskild satsning för strålbehandlingsforskning

Anvisningar

Cancerfonden, organisationsnummer 802005-3370, 101 55 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in i samband med ansökan om anslag.

Cancerfonden har ett digitalt ansökningssystem, Fenix. Fenix använder BankID och svenskt personnummer för identifiering och signering. Signering av ansökan sker digitalt av både prefekt och sökande direkt i Fenix. Sökande signerar ansökan sist, dvs efter det att prefekt signerat.  

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord. 

Sista signeringsdag i ansökningssystemet Fenix för sökande är 2 maj 2022 kl. 15:00.

Bakgrund

Närmare hälften av alla cancerpatienter kommer någon gång att få strålbehandling för sin sjukdom.

Denna behandling är således en viktig faktor i framgångarna när det gäller överlevnaden för dagens cancerpatienter. Den enorma utveckling som skett och sker inom andra behandlingar (t ex immunterapi och precisionsmedicin) ses dock inte på samma sätt inom strålområdet.

Sverige har tappat sin internationellt ledande position inom strålbehandlingsforskning, vilket har uppmärksammats i flera rapporter på senare tid. Det finns starka forskargrupper i vårt land, men antalet kliniska projekt har minskat, färre kliniskt verksamma hinner ägna sig åt strålbehandling forskningsmässigt, och detta gäller även strålbehandling i kombination med andra typer av cancerterapi.

Därmed finns det en risk att Sverige tappar mark ytterligare, och att framtida patienter inte kommer att kunna erhålla den mest effektiva behandlingen för sin cancer.

Cancerfonden vill mot denna bakgrund förbättra förutsättningarna för denna forskning på såväl kort som lång sikt.

Ändamål och behörighet 

Cancerfonden betalar endast ut anslag för forskning till svenska universitet och högskolor.

Med syfte att stimulera forskning kring strålbehandling utlyser Cancerfondens Forskningsnämnd ånyo medel för forskningsprojekt inom strålbehandling med särskild inriktning på behandling av cancerpatienter.

Projekten kan också gälla strålbehandling i kombination med andra terapier. Ansökan ska göras av enskild forskare (principal investigator, PI). Ansökan kan involvera en eller flera enskilda forskargrupper, men Forskningsnämnden kommer särskilt att beakta ansökningar som involverar konstellationer av forskargrupper vid olika universitet eller regioner.

Anslaget ska gälla translationella eller kliniska studier med definierade frågeställningar, inte enbart uppbyggnad av nätverk eller forskningsmiljö. Grundforskning kan ingå i projekten, men denna måste ha en klar klinisk kontaktyta och utvecklingspotential i samverkan med kliniska forskare i konstellationen.

Med strålbehandlingsforskning avses forskning på radioterapi i vid bemärkelse: extern strålning med joner, protoner, röntgen eller annan modalitet, brachyterapi, radionuklidterapi, radiofarmaka etc.

Projektmedel beviljas som ramanslag och kan användas till personal-, drifts- och andra kringkostnader (exempelvis utrustning) angivna i projektets budget. Medel för personal kan användas till nyrekrytering av såväl senior forskare som post-docs och doktorander, och för att frigöra forskningstid för sjukvårdsanställda. Medel får inte användas till lön för tillsvidareanställd lektor eller professor. 

Forskningsnämnden kommer att särskilt beakta projektets vetenskapliga kvalitet, samarbete mellan discipliner, grupper och/eller forskare som kan leda till korsbefruktning mellan olika terapeutiska områden samt potentiell nytta för svensk strålonkologisk verksamhet på kort och lång sikt.

Forskningsnämnden emotser därtill att ansökan inkluderar dokumenterat stöd från de kliniska enheternas respektive verksamhetschef, divisionschef eller motsvarande, där projektets förutsättningar beaktas, såsom att forskningstid kan beredas för i projektet aktiva kliniskt verksamma, och att vederbörlig infrastruktur kan säkerställas.

För att söka och erhålla anslag för Projekt krävs anställning vid svenskt lärosäte/ vårdinrättning med lön motsvarande minst 20% tjänstgöring. Denna anställning ska vara påbörjad vid ansökningstillfället.

För sökande som innehaft anslag under minst 5 år vid ansökningstillfället kan undantag från denna regel medges under vissa omständigheter. Detta kan ske vid tjänstgöring hos annan arbetsgivare (utländsk eller svensk) under villkor som möjliggör att projektet fortgår genom fortsatt forskningsverksamhet och anknytning till svenskt universitet.

Detta måste motiveras särskilt och bedömas vid varje ny ansökan, eller vid förändring av anställningsförhållandena under pågående anslagsperiod.

Sökande som har pensionerats efter verksamhet vid svenskt universitet omfattas inte av kravet på 20% anställning, men anknytning till svenskt lärosäte måste godkännas genom prefektens signering av ansökan. 

Projektanslag är i första hand avsett för disputerad, självständig forskare (”PI”) med en vetenskaplig meritering som motsvarar docentkompetens. Sökande ska ha disputerat före den 1 januari 2020.

En sökande (PI) - ett projektanslag är normal praxis för Projekt. För denna särskilda satsning kan dock ansökan göras av forskare som redan innehar eller under 2022 söker projektanslag från Cancerfonden i den ordinarie ansökningsomgången förutsatt att den beskriver en ny ansats.

Forskningsprogrammet bör då inkludera en sektion som beskriver hur denna ansökan i denna särskilda utlysning skiljer sig från forskningsprogram i den ordinarie ansökningsomgången (exempelvis helt ny frågeställning/patientgrupp/ behandlingsmodalitet, eller distinkt utvidgning av projektet som söks för i den ordinarie ansökningsomgången).

Även forskare som inte innehar eller söker ordinarie projektanslag från Cancerfonden kan söka inom den särskilda utlysningen.

Huvudsökanden som erhöll projektmedel i förra årets utlysning inom strålbehandlingsforskning får inte ansöka i årets omgång, men medsökande i sådant projekt kan ansöka, och en huvudsökande 2021 kan vara medsökande i årets omgång.

Det måste då framgå tydligt sökandens roll i, och det nya projektets avgränsning mot, det projekt som erhöll medel 2021.  

Tid för anslag

Anslagsperioden för Projekt är 1 januari – 31 december.

Projektet beviljas för tre till fem år. Dispositionstiden är anslagstiden + ytterligare 12 månader.

Om särskilda skäl finns kan anslagsmottagaren efter skriftlig anhållan till forskningsnämnden få dispositionstiden förlängd. 

Ramanslag

Projektanslag ges som ramanslag för personal- och driftskostnader. 

Anslaget får användas som bidrag till stipendium, doktorandtjänst m.m. enligt lokala föreskrifter vid varje lärosäte.

Observera att anslaget ej får användas för egen lön eller för avlöning av tillsvidareanställd lektor eller professor. 

Ett eller flera projekt kan tilldelas 2–10 miljoner årligen under 3–5 år.

Förvaltande myndighet

Cancerfonden betalar endast ut anslag för forskning till svenska universitet och högskolor. 

Cancerfonden godkänner avdrag för indirekta kostnader med maximalt 15,25 procent av anslaget. I ansökan ska indirekta kostnader införas som driftskostnad i sökt belopp. 

I ansökans bekräftelse garanterar prefekten vid signering medfinansiering av projektet i det fall ovanstående avdrag inte räcker. 

Bedömningsunderlag

Meriter

Meriter ska anges i respektive ansökan i Fenix.  

Forskningsprogram

Forskningsprogrammet får omfatta högst tio sidor inklusive referenser (12 punkter, enkelt radavstånd, 2,5 cm marginal). 

Forskningsprogrammet ska skrivas på engelska. 

Följande disposition av forskningsprogrammet rekommenderas: 

 1. Specifik målsättning
  Kortfattad redogörelse för syftet med det föreslagna forskningsarbetet.
 2. Bakgrund
  Sammanfattning av egna och andras resultat inom forskningsområdet.
 3. Arbetsplan och preliminära resultat
  Detaljerad beskrivning av hypotes(er) och planerat arbete. Arbetsplanen ska även omfatta metodbeskrivning där det klart ska framgå att aktuell teknik/metodologi, även statistiska överväganden, powerberäkning etc, finns uppsatt och behärskas, eller på annat sätt är tillgänglig för det aktuella projektet. De preliminära resultaten är av stor vikt vid ansökan om anslag till nya projekt. Ange tydligt hur de i projektet medverkande forskarna/forskargrupperna ska verka tillsammans för att nå önskat resultat. 
 4. Betydelse
  Kort redogörelse för den väntade betydelsen för forskning om strålbehandling. Ange på vilket sätt projektet kan bidra till att utveckla samarbete mellan discipliner, grupper och/eller forskare som kan leda till korsbefruktning mellan olika terapeutiska områden.
  Ange på vilket/vilka sätt projektet kan vara till nytta för svensk strålonkologisk verksamhet på kort och lång sikt.
 5. Litteraturreferenser
  Författare, arbetets titel, publikationens namn, volym, sida, årgång. Ta bara med de absolut väsentligaste referenserna.

Om det sökta projektet är nära knutet till ett projekt som redan stöds av Cancerfonden ska det i projektbeskrivningen framgå på vilket sätt projektet utgör en utvidgning, och vilken roll den sökande respektive huvudmannen för det projekt som redan stöds av Cancerfonden har. 

Cancerrelevans

Enligt Cancerfondens stadgar ska föreningen "stödja, organisera och samordna cancerforskning...". I ansökningsformuläret finns ett särskilt fält där den sökande ska motivera cancerrelevansen. 

Samarbetspartners och forskningsgruppens sammansättning 

Vid ansökan om Projekt är en beskrivning av nyckelpersoner med relevans för projektet och samarbetspartners obligatorisk. Beskrivningen har som syfte att ge en överblick över alla medarbetare i projektet och deras kompetens och särskilda ansvarsområden.  

Vid stora multicenterstudier behöver inte samtliga deltagares namn anges utan enbart antal centra och vissa nyckelpersoner.

Populärvetenskaplig beskrivning 

Den här texten kommer publiceras på cancerfonden.se om ditt anslag blir beviljat och kan läsas av människor som ger gåvor till Cancerfonden, som drabbats av cancer, är anhöriga och andra intresserade. Skriv därför enkelt och kortfattat.

Texten ska vara på svenska och max 650 tecken per fråga/avsnitt. 

Din text kommer inte redigeras utan publiceras som du skriver den. 

 1. Skriv titel som är lätt att förstå.
 2. Vad är projektets bakgrund?
 3. Vad handlar projektet om?
  Beskriv till exempel vilka cancersjukdomar som studeras, vilken behandling det rör sig om, om det är inom diagnostik, epidemiologi, prevention eller vård av cancerpatienter, eller om det handlar om hur cancer uppkommer.
 4. Vad hoppas du uppnå med din forskning?
 5. Skriv en kortfattad sammanfattning av projektet för den som snabbt vill veta vad det handlar om.

Sökt belopp  

Samtliga belopp i ansökan ska anges i kronor, dvs ej tusentalsförkortade. 

I ramanslaget kan ingå kostnader för personal i projektet, rekrytering av senior forskare, doktorand, postdoktor, gästforskare, BMA eller forskningssköterska. För ännu ej anställd personal anges personalkategorins medellön (se www.lönestatistik.se). 

Cancerfonden godkänner avdrag för indirekta kostnader med maximalt 15,25 procent av anslaget. 

Övriga anslag

Cancerfonden lägger stor vikt vid att projektansökningar innehåller korrekt information om budgeten. En komplett bild av sökandes samtliga anslag som berör sökt projekt och eventuella övriga medel har betydelse både vid bedömningen av projektets möjligheter att genomföras och för att beräkna behovet av finansiering. 

Observera att ansökan med ofullständigt ifylld redovisning riskerar att avslås på grund av bristande underlag för beslut. 

Praktiska anvisningar

Ansökan

Innehavare av anslag eller uppdrag från tobaksindustrin får ej samtidigt inneha anslag från Cancerfonden.

Ansökan görs i Cancerfondens nya ansökningssystem Fenix. Ansökan kan sparas och ändras tills dess att du har tryckt på knappen ”Be om signering”.

Ansökan kan inte signeras och lämnas in om inte samtliga flikar i ansökningsformuläret är grönmarkerade. Ansökan kan inte kompletteras efter ansökningstidens utgång.

Bilagor

 • Flik Meriter: 10 utvalda originalartiklar, ej översiktsartiklar, bokkapitel etc.
 • Flik Meriter: Ej ännu publicerade manuskript med originaldata max 3 stycken. (Bifogas som Pdf)
 • Flik Meriter: Fullständig publikationslista. (Bifogas som Pdf)
 • Flik Proj Info: Forskningsprogram, max 10 sidor. OBS engelska språket. (Bifogas som Pdf)
 • Intyg från sjukvårdshuvudman (verksamhetschef, divisionschef eller motsvarande) där förutsättningar för projektet beaktas t ex att forskningstid kan beredas för i projektet aktiva kliniskt verksamma, att vederbörlig infrastruktur kan säkerställas etc. (Bifogas som Pdf)

Signering av ansökan

När du är klar med din ansökan ska du sända ansökan till din prefekt genom att gå in under flik ”Förhandsgranska”, längst ner på sidan klickar du på ”Be om signering”, då sänds ansökan till din prefekt som tar del av ansökan och signerar den digitalt med BankID.

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

När prefekten signerat ansökan digitalt med BankID får du som sökande ett mail och ska då logga in och i din tur signera ansökan digitalt med BankID.

Ansökans signeringstid

Ansökans signeringstid går ut måndagen den 2 maj 2022, Kl. 15:00. 

Beslut

Beslut fattas vid forskningsnämndens sammanträde i november 2022.

Beslut och utlåtanden skickas ut ca 2 veckor efter beslutsmötet. 

Påbörjade ej inkomna ansökningar kommer att raderas efter ansökningsomgångens utgång. 

Triage

Alla ansökningar bedöms enligt samma bedömningskriterier och granskas individuellt av samtliga ledamöter i den utvalda kommittén.

En viss andel av de ansökningar som fått låga betyg diskuteras inte i detalj på kommitténs möte och får därför inte specifika skriftliga kommentarer i utlåtandet.

Syftet med detta förfarande är att möjliggöra mer djupgående diskussioner av ansökningar med rimlig chans att bli finansierade.

Övrigt 

Adressändring 

Den sökande/anslagsinnehavaren ansvarar själv för att aktuella universitets-/ institutions-, person- och kontaktuppgifter finns införda i Fenix sökandeportal. 

Byte av förvaltande myndighet/institution

Vid överflyttning av anslag till annan förvaltande myndighet eller till annan institution vid nuvarande universitet/högskola ska ansökan om byte göras i Fenix med digital signering/godkännande från både nuvarande och mottagande prefekt. 

Rapportering (ekonomisk och vetenskaplig)

Senast tre månader (se kontrakt) efter dispositionstidens slut ska ekonomisk- och vetenskaplig rapportering göras via Fenix. Överblivna medel ska återbetalas.

För denna särskilda satsning kan Cancerfonden komma att utvärdera projektets progress vid flera tillfällen under anslagsperioden. Därtill kan Cancerfonden komma att begära särskild muntlig och skriftlig redovisning av projektets resultat efter dispositionstidens utgång.

Vid frågor 

Kontakta Enheten Forskning för information på växeltelefonnummer: 010-199 10 10  eller via mail: forskning@cancerfonden.se

Hantering av personuppgifter

Läs mer om hanteringen av personuppgifter i vår integritetspolicy.

Anvisningarna som pdf

Ladda ner anvisningarna som pdf här