Bli ledamot

Cancerfondens forskningsnämnd bedömer alla ansökningar om forskningsanslag och har tio prioriteringskommittéer och sex bedömningsgrupper som stöd i arbetet. Vi söker fler forskare till grupperna som är med i det viktiga arbetet att välja ut Sveriges bästa cancerforskning.

Cancerfondens forskningsnämnd består av 22 ledamöter och 6 suppleanter och arbetet leds av forskningsnämndens ordförande Malin Sund.

Forskningsnämnden beslutar om vilka som ska beviljas forskningsanslag. Till sin hjälp har de bedömningsgrupper och prioriteringskommittéer som bedömer ansökningar om forskningsanslag. Dessa bedömningar får forskningsnämnden ta del av och är underlag för deras beslut.

För att kunna hålla hög kvalitet och fortsätta ha en trovärdig process i urvalet av forskning som får medel från oss är det oerhört viktigt att få in relevanta och kompetenta forskare i våra kommittéer och bedömningsgrupper.

Vi vill därför gärna få in intresseanmälningar och förslag på forskare som vill bli ledamöter i prioriteringskommittéerna och bedömningsgrupperna.

Bli ledamot

Är du forskare och intresserad av att själv vara med eller vet du någon som skulle vara intresserad?

Läs mer om vad som krävs för att vara ledamot

Anmäl gärna ditt intresse så sparar vi ditt namn och hör av oss om du blir aktuell för ett uppdrag. Tack!

Laddar formulär

Många olika kompetenser

Vår vision är att besegra cancer. Därför arbetar vi för att färre ska drabbas och att fler ska botas eller kunna leva ett långt liv med god livskvalitet. För att nå dit finansierar vi forskning av hög kvalitet som stödjer alla aspekter av cancer.

Forskning vi finansierar kan alltså handla om

 • att förstå cancersjukdomar bättre
 • minska risken för att få cancer
 • upptäcka cancer tidigare
 • olika aspekter av att leva med cancer
 • vad det innebär att leva med kronisk cancer
 • att behandlas mer effektivt och skonsamt
 • att bota cancer
 • rehabilitering
 • palliativ vård. 

Eftersom vi får in allt fler ansökningar från allt fler forskningsområden vill vi gärna bredda kompetensen i våra bedömningsgrupper. 

Prioriteringskommitté

Cancerfonden har nio prioriteringskommittéer (Pk) inom följande områden:

 • Pk A1: Cellbiologi, genetik, translationell forskning
 • Pk A2: Patologi, molekylär diagnostik, translationell forskning
 • Pk A3: Cancerbiologi, epigenetik och translationell forskning
 • Pk B1: Genreglering, biokemi, metabolism, strukturbiologi
 • Pk B2: Modellorganismer, utvecklingsbiologi, systembiologi  
 • Pk C: Immunologi, mikrobiologi, celltransplantation
 • Pk D: Klinisk och translationell cancerforskning, farmakologi  
 • Pk E: Strålbehandling, strålbiologi, bilddiagnostik
 • Pk F: Epidemiologi, biostatistik, folkhälsovetenskap
 • Pk G: Vårdvetenskap, palliation, prevention, beteendevetenskap

Varje kommitté består av 6-8 ledamöter med olika expertkompetens som bedömer ansökningar för projektanslag. 

Att vara Pk-ledamot

Uppdraget innebär att läsa och bedöma ansökningar som kommer in från forskare till våra olika projektkategorier, med fokus på det område varje prioriteringskommitté har.

Som Pk-ledamot är du med på en digital utbildning i början av bedömningsperioden och läser sedan ungefär 50-60 ansökningar per ansökningsomgång, mellan juni och augusti, följt av Pk-mötet som hålls i september. 

Projektansökningarna bedöms utifrån kriterierna cancerrelevans, forskarens kompetens och vetenskaplig kvalitet. För fortsättningsansökningar bedöms även den vetenskapliga progressen.

Som Pk-ledamot blir du föredragande för ungefär ett 10-tal av ansökningarna och skriver också ett utlåtande till den sökande på de ansökningarna. 

Själva ansökningarna kommer in via vårt ansökningssystem Fenix och det är även där du arbetar med ansökningarna.

Vi får in ansökningar på både svenska och engelska och vill därför att våra Pk-ledamöter kan förstå båda språken. Det fungerar dock bra om du som Pk-ledamot vill uttrycka dig, i tal och i skrift, på engelska.

Det utgår ett arvode för arbetet, men vi hoppas att ledamotsuppdraget ses som ett givande arbete som bidrar till den livsviktiga forskningen.

Bedömningsgrupp

Cancerfonden har sex bedömningsgrupper (Bg) för ansökningar om tjänster inom följande områden:

 • Bg FK: Forskarmånader för kliniker
 • Bg Postdoktor
 • Bg Junior investigator award
 • Bg Senior investigator award
 • Bg Junior/Senior clinical investigator award
 • Bg Fellowship (inom olika områden)

Varje bedömningsgrupp består av 5-6 ledamöter med olika expertkompetens.

Att vara ledamot i bedömningsgrupp

Uppdraget innebär att läsa och bedöma ansökningar som kommer in från forskare till våra olika tjänstekategorier.

Som ledamot är du med på en digital utbildning i början av bedömningsperioden, läser sedan ungefär 20-50 ansökningar per ansökningsomgång, mellan oktober och december, följt av ett bedömningsmöte som hålls i december eller januari. 

Tjänsteansökningarna bedöms utifrån kriterierna cancerrelevans, forskarens kompetens och vetenskaplig kvalitet. 

Som ledamot i bedömningsgrupp blir du föredragande för ungefär ett 10-tal av ansökningarna och skriver också ett utlåtande till den sökande på de ansökningarna. 

Det utgår ett arvode för arbetet, men vi hoppas att ledamotsuppdraget ses som ett givande arbete som bidrar till den livsviktiga forskningen.

Vad krävs för att bli ledamot?

För att bli ledamot behöver du:

 • ha hög vetenskaplig kompetens, motsvarande professor eller minst docentkompetens,
 • tillhöra ett svenskt eller nordiskt lärosäte,
 • om du har erfarenhet av bedömningsarbete är det meriterande.

Villkor

För alla som har förtroendeuppdrag eller är representanter för Cancerfonden finns följande villkor:

”Den som har uppdrag inom tobaksindustrin bör inte komma ifråga för förtroendeposter inom Cancerfonden” (styrelsebeslut 1995-02-06)

Mandatperioden för ledamöter är tre år med möjlighet till förlängning ytterligare tre år med start 2024.

Frågor?

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du har frågor. Du når oss på e-post forskning@cancerfonden.se 

Nuvarande ledamöter

Se vilka som är ledamöter i våra olika prioriteringskommittéer och bedömningsgrupper