Rehabilitering

Artiklar
Publicerad
4 apr 2017

Ökat behov av rehabilitering

Antalet cancerpatienter och överlevare kommer att öka kraftigt under de närmaste decennierna. Det är i grunden positivt, men ställer samtidigt stora krav på uppföljning och rehabilitering under lång tid.

Vad är cancerrehabilitering?
Det nationella vårdprogrammet använder en definition från Nordisk cancerunion: ”Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt.”

Minst var tredje person i Sverige kommer att drabbas av en cancersjukdom någon gång under sin livstid. Dessa siffror klättrar stadigt uppåt och den brittiska systerorganisationen Cancer Research UK har börjat tala om att varannan person född 1960 eller senare kommer att få ett cancerbesked. Orsakerna är kända: Ökad medellivslängd, den västerländska livsstilen samt cancerforskningens nya och förbättrade metoder för diagnostik.


Delade erfarenheter ger styrka
Vid Rehabcenter Sfären i Solna får cancerpatienter kunskap, inspiration och verktyg för att ta itu med ”livet efter cancern”. Läs mer här.

Foto: Melker Dahlstrand

Framtidens behov av rehabilitering

Det här gör att behovet av rehabiliteringsinsatser ökar drastiskt i alla faser. För att bemöta detta krävs ett tätare samarbete mellan specialistsjukvård och primärsjukvård samt vårdprocesser som tar hänsyn till sena effekter av cancer.

Ett modernt synsätt på rehabilitering är att det ska bedrivas integrerat under hela behandlingsförloppet och fortgå efter avslutad behandling. Behovet ska bedömas regelbundet och individuellt – insatserna och resurserna ska styras av behovet. Dessutom bör rehabiliteringen bygga på ett multiprofessionellt samarbete som innefattar flertalet yrkesgrupper.

Primärvård och specialistvård arm i arm

För att ta hand om sena effekter av cancer och cancerbehandling krävs framförhållning, kunskapsinhämtning och ett utvecklat samarbete mellan specialistsjukvård och primärsjukvård.

För att bemöta de kraftigt ökade rehabiliteringsbehoven krävs en övergripande strategi med fyra delar: ett proaktivt tankesätt, effektivare kunskapsinhämtning, tätare samarbete mellan specialist- och primärvård samt ett engagemang från patienter och närstående.

Läs hela kapitlet om Rehabilitering som pdf

Cancerfondsrapporten 2017

Regionala cancercentrum har medfört många förbättringar inom cancervården. Samtidigt är vården satt under stark press med bland annat personalbrist som ett akut problem. Antalet cancerfall fortsätter öka. För att hantera situationen krävs både snabba lösningar och en långsiktig strategi.

Läs hela Cancerfondsrapporten 2017

Ladda ner rapporten som pdf eller beställ ett exemplar.