Verksamhetsstöd till patientorganisationer

Cancerfonden stödjer de cancerprofilerade patientorganisationerna både ekonomiskt och kompetensmässigt genom att bland annat erbjuda:

 • Kompetenshöjande föreläsningar.
 • Utbildningstillfällen i psykosociala frågor och samtalsmetodik för organisationernas kontaktpersoner/stödpersoner.
 • Cancerfondens informationsmaterial kostnadsfritt till olika aktiviteter, möten och konferenser som organisationerna anordnar.

De cancerprofilerade patientorganisationerna kan söka särskilt organisationsstöd eller etableringsstöd.

Cancerfondens ekonomiska stöd

Till ideella organisationer verksamma inom cancerområdet.

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Starka och självständiga patient- och närståendeorganisationer är en förutsättning för att nå dit. Cancerfondens ekonomiska stöd till ideella organisationer verksamma inom cancerområdet syftar till att stärka deras verksamheter så att de på olika sätt inom sina respektive områden kan verka för att besegra cancer tillsammans med oss.

Cancerfondens ekonomiska stöd till ideell organisation verksam inom cancerområdet utgår främst till små eller medelstora organisationer. Stödet ges i två olika former, ett generellt organisationsstöd och ett särskilt etableringsstöd till nystartade organisationer.

Organisationsstödet utgår som mest med 500 000 kronor per kalenderår. Etableringsstödet utgår som mest med 100 000 kronor per år under maximalt två kalenderår.

Organisationsstöd

Kan sökas av ideell organisation verksam inom cancerområdet som:

 • Verkar för samhällsförändring i cancerpatienters intresse eller verkar för stöd till enskilda patienter eller närstående.
 • Är demokratiskt uppbyggd.
 • Är partipolitiskt obunden.
 • Har minst tio medlemmar. Med medlem avses en fysisk person som aktivt tagit ställning till ett medlemskap i organisationen.
 • Har en insamlingsverksamhet som understiger 50 miljoner kronor per kalenderår.
 • Har varit verksam i minst två år.

Villkor för stöd

 • Organisationsstödet utgår som ett fast belopp och utbetalas en gång per kalenderår, senast före utgången av februari.
 • Stödet ska huvudsakligen användas under det år som stödet sökts för och får inte fonderas.
 • Organisationen har möjlighet att söka maxbeloppet eller ett lägre belopp. Cancerfonden förbehåller sig rätten att fatta beslut om beloppsnivå.
 • Ansökan kan ej göras av lokalförening som är del av en riksorganisation.

Ansökan, beslut mm.

Elektronisk ansökan för verksamhetsstöd är öppen årligen mellan den 15 juni och den 15 september. Det kommer inte finnas möjlighet att skicka in ansökan senare än den 15 september.

Firmatecknare fyller i och signerar ansökan genom Bank-ID. Spara den korrespondens som skickas via mejl.

Uppmaningar att signera ansökan samt eventuellt kontrakt sker via mejl, säkerställ därför att den mejladress som anges i ansökan är korrekt och går till firmatecknare.

Följande bilagor måste bifogas till ansökan:

 • Registreringsbevis från Skatteverket med organisationsnummer.
 • Organisationens stadgar (bifogas vid första ansökningstillfället samt vid stadgeändringar).
 • Verksamhetsberättelsen från föregående år.
 • Årsredovisning, som ska innehålla resultaträkning och balansräkning.
 • Revisionsberättelse med uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Årsmötesprotokoll.
 • Protokoll/utdrag ur protokoll där det framgår vem eller vilka som blivit vald till organisationens firmatecknare.

Om det framgår av ovanstående protokoll från årsmöte eller styrelsemöte, bifoga även protokoll/utdrag ur protokoll där det framgår vem eller vilka som blivit vald till organisationens firmatecknare.

Ansök här 

Anvisningar för ansökan

Beslut om ansökan bereds av en arbetsgrupp om minst tre personer på Cancerfonden, vilka utses av Chef Verksamhet.

Beslut om att godkänna eller avslå ansökningar fattas av Cancerfondens ledningsgrupp.

Redovisning och återkrav

Organisation som beviljats organisations- eller etableringsstöd  ska lämna skriftlig rapport om hur medlen använts senast 31 mars påföljande år. Rapporten ska omfatta en ekonomisk redovisning och redogörelse för vad medlen använts till, samt uppgift om antalet medlemmar i organisationen. Cancerfonden kan även komma att begära in andra uppgifter eller handlingar i samband med rapporten. 

Beviljat stöd ska användas för den verksamhet och det syfte som ansökan avser. Stödet får under inga omständigheter användas i samarbete eller samröre med alkohol- eller tobaksindustrin. 

Cancerfonden har rätt till revision av mottagande organisation i syfte att säkerställa att beviljat stöd har använts i enlighet med ansökan och villkoren i detta kontrakt. Organisationen ska granskas av revisor och Cancerfonden har rätt att ta del av handlingar från revisorn som är av betydelse för Cancerfondens revision.

Cancerfonden förbehåller sig rätten att återkräva hela eller delar av beviljat stöd om Cancerfonden bedömer att stödet har använts eller kommer att användas för verksamhet eller aktiviteter som bedöms löpa risk för att skada Cancerfondens varumärke och/eller motverka syftet med stödet. Cancerfonden har vidare rätt till återkrav om mottagande organisation har lämnat felaktiga uppgifter i ansökan eller om stödet av annan anledning har betalats ut på felaktiga grunder.

Besked om återkrav lämnas av Cancerfonden till behörig firmatecknare hos mottagande organisation. Medel ska vara återbetalade till Cancerfondens konto inom 30 dagar från att besked om återkrav lämnats.

Etableringsstöd

 • Kan sökas av ny ideell organisation verksam inom cancerområdet som är under uppbyggnad och som ännu inte kvalificerar sig för organisationsstöd.
 • Organisationen ska kunna visa kopia på bevis om tilldelat organisationsnummer från Skatteverket.
 • Organisationen ska kunna visa vidimerad kopia på stadgar, firmateckningsbeslut och övriga relevanta organisationshandlingar så som årsmötesprotokoll och beskrivning av verksamhet.
 • Etableringsstöd kan som mest utgå under två kalenderår.
 • Beredning, beslut, villkor, redovisning och återkrav gäller i övrigt som för organisationsstödet enligt ovan.

Läs mer om patientorganisationer

Kontakt

Karin Corbishley
E-post: karin.corbishley@cancerfonden.se

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.