Cancerfondens integritetspolicy

Inledning 

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur Cancerfonden hanterar personuppgifter, hur din rätt till skydd av dina personuppgifter tillvaratas av oss och hur du kan utöva dina rättigheter.

Denna integritetspolicy är utarbetad efter de krav som Dataskyddsförordningen (ofta kallad GDPR) ställer på Cancerfonden som personuppgiftsansvarig, men också efter de krav vår branschorganisation FRII ställer på sina medlemmar.

Cancerfondens insamling av personuppgifter 

Cancerfondens uppgift är att verka för cancersjukdomarnas bekämpande genom att finansiera cancerforskning och att sprida kunskap om cancer och cancerprevention. Cancerfonden får inga statliga bidrag utan är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Vår relation till våra givare, enstaka som återkommande, är därför väsentlig för att vi ska kunna uppfylla vår uppgift. 

Om du till exempel skänker en gåva till oss, köper en lott i Cancerfondens Rikslotteri, ansöker  om forskningsanslag, stipendium eller anställning, så kan Cancerfonden komma att samla in dina personuppgifter. 

Personuppgifter kan även komma att samlas in om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b) tillvarata Cancerfondens rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Information om Cancerfondens behandling av personuppgifter

För att vår information om hur vi behandlar just dina personuppgifter ska vara så tydlig och klar som möjligt, har vi valt inte lämna alltför detaljerad information i denna policy. Istället ska information alltid lämnas i så nära anslutning till insamlingen som möjligt.

Uppdaterad information om behandling av personuppgifter ska alltid finnas publicerad på vår webbplats.

Informationen riktade till dig som registrerad ska alltid minst förklara ändamålen med behandlingen samt den rättsliga grunden för behandlingen, vilka uppgifter som det handlar om och hur länge uppgifterna kommer att sparas.

När ditt samtycke krävs för en behandling ska Cancerfonden alltid informera om detta innan du lämnar ditt samtycke. Du har också alltid rätt att återkalla ett samtycke.

Om du upplever att du inte har fått tillräckligt information om behandlingen av dina personuppgifter, mejla oss på personuppgifter@cancerfonden.se

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Cancerfonden kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.

Personuppgifter kan lämnas ut till bolag som ska behandla dem för Cancerfondens räkning, exempelvis leverantörer vi samarbetar med för att driva vår verksamhet som IT-leverantörer eller leveranstjänster. Det är dock alltid Cancerfonden som ansvarar för behandlingen och bolagen får inte behandla personuppgifterna för något annat ändamål än det som Cancerfonden har instruerat dem om. 

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet som exempelvis Skattemyndigheten; (b) tillvarata Cancerfondens rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Var behandlas dina personuppgifter?

Cancerfonden strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES, men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör. Cancerfonden vidtar organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Dina rättigheter som registrerad

Säga nej till direktmarknadsföring

Om du inte vill att Cancerfonden kontaktar dig med givaruppmaningar, hör av dig till vår Givarservice: info@cancerfonden.se eller 020-59 59 59.

Rätt till information

Du har rätt att få tillgång till och information om vilka personuppgifter som Cancerfonden behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). 

Om du vill ha ett registerutdrag enligt gällande dataskyddsregler, skicka din begäran till:

Cancerfonden
Personuppgifter
101 55 Stockholm

Registerutdrag skickas alltid till din registrerade folkbokföringsadress.

Rättelser, begränsningar och radering

Du har alltid rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade eller att behandlingen ska begränsas. Du kan också begära att få dina personuppgifter raderade.

I vissa fall kan det vara så vi inte kommer kunna fullfölja din begäran, men i sådana fall kommer vi informera dig om varför. Ibland kan legala skyldigheter hindra oss från att till exempel radera personuppgifter efter begäran. Vi kan dock begränsa behandlingen av personuppgifterna till att bara uppfylla den legala skyldigheten.

Rätt till dataportabilitet 

Under Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få ut och överföra sina personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan. En förutsättning är att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

Cancerfonden gör en bedömning om det finns en rätt till dataportabilitet från fall till fall.

Återkalla ett samtycke

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig att du har lämnat ett samtycke till behandlingen, har du rätt att återkalla ditt samtycke.

För att återkalla ditt samtycke använd dig av instruktionerna du fick när du lämnade ditt samtycke eller kontakta oss via personuppgifter@cancerfonden.se

Rätt att inge klagomål hos tillsynsmyndighet

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot Dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) tillsynsmyndighet.

Behandling av barns personuppgifter

Cancerfonden samlar inte avsiktligt in personuppgifter från omyndiga. Cancerfonden rekommenderar vårdnadshavare att alltid ta aktiv del i barnens aktiviteter och intressen på nätet.

Om du är vårdnadshavare till ett barn under 16 års ålder som har lämnat personuppgifter till Cancerfonden, kan du kontakta oss via personuppgifter@cancerfonden.se om du vill få information om eller rättelse eller radering av personuppgifterna.

Information om kakor (cookies) och annan teknik

Uppdaterad information om hur Cancerfonden använder kakor och liknande teknik och om hur du kan hantera kakor (cookies) på dina egna enheter ska alltid finns publicerad på webbplatsen. 

Säkerhetsåtgärder

Cancerfonden vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda  dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. 

Dataskyddsfrågor ska alltid vara en naturlig del i Cancerfondens upphandlingar av ny teknik eller funktioner och utveckling av tjänster.

Förändringar av integritetspolicy

Om denna integritetspolicy ändras kommer Cancerfonden att publicera den justerade integritetspolicyn på cancerfonden.se med information om när ändringarna träder ikraft.

Om Cancerfonden genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan Cancerfonden också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på cancerfonden.se.

Tack för att du har läst vår integritetspolicy. Har du synpunkter eller frågor angående denna policy hör av dig till:

Cancerfonden
Personuppgifter
101 55 Stockholm
personuppgifter@cancerfonden.se