Verksamhetsstöd till cancerprofilerade patientorganisationer

Cancerfonden stödjer de cancerprofilerade patientorganisationerna både ekonomiskt och kompetensmässigt genom att bland annat erbjuda:

 • Kompetenshöjande föreläsningar.
 • Utbildningstillfällen i psykosociala frågor och samtalsmetodik för organisationernas kontaktpersoner/stödpersoner.
 • Cancerfondens informationsmaterial kostnadsfritt till olika aktiviteter, möten och konferenser som organisationerna anordnar.

De cancerprofilerade patientorganisationerna kan söka särskilt organisationsstöd eller etableringsstöd.

Cancerfondens ekonomiska stöd

Till ideella organisationer verksamma inom cancerområdet.

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Starka och självständiga patient- och närståendeorganisationer är en förutsättning för att nå dit. Cancerfondens ekonomiska stöd till ideella organisationer verksamma inom cancerområdet syftar till att stärka deras verksamheter så att de på olika sätt inom sina respektive områden kan verka för att besegra cancer tillsammans med oss.

Cancerfondens ekonomiska stöd till ideell organisation verksam inom cancerområdet utgår främst till små eller medelstora organisationer. Stödet ges i två olika former, ett generellt organisationsstöd och ett särskilt etableringsstöd till nystartade organisationer.

Organisationsstödet utgår som mest med 500 000/ kronor per kalenderår. Etableringsstödet utgår som mest med 100 000 kronor per år under maximalt två kalenderår.

Organisationsstöd

Kan sökas av ideell organisation verksam inom cancerområdet som:

 • Verkar för samhällsförändring i cancerpatienters intresse eller verkar för stöd till enskilda patienter eller närstående.
 • Är demokratiskt uppbyggd.
 • Är partipolitiskt obunden.
 • Har minst tio medlemmar. Med medlem avses en fysisk person som aktivt tagit ställning till ett medlemskap i organisationen.
 • Har en insamlingsverksamhet som understiger 50 miljoner kronor per kalenderår.
 • Har varit verksam i minst två år.

Villkor för stöd

 • Organisationsstödet utgår som ett fast belopp och utbetalas en gång per kalenderår, senast före utgången av februari.
 • Stödet ska huvudsakligen användas under det år som stödet sökts för och får inte fonderas.
 • Organisationen har möjlighet att söka maxbeloppet eller ett lägre belopp. Cancerfonden förbehåller sig rätten att fatta beslut om beloppsnivå.
 • Ansökan kan ej göras av lokalförening som är del av en riksorganisation.

Ansökan, beslut mm.

Ansökan sker på särskild blankett som tillhandahålls av Cancerfonden och undertecknas av behörig firmatecknare.

Ansökan kan göras en gång per år och ska vara Cancerfonden tillhanda senast 15 september året före det år ansökningen gäller.

Till ansökan om organisationsstöd ska organisationen bifoga följande handlingar, undertecknade av behörig firmatecknare:

 • Registreringsbevis från Skatteverket med organisationsnummer.
 • Organisationens stadgar (bifogas vid första ansökningstillfället samt vid stadgeändringar).
 • Verksamhetsberättelsen från föregående år.
 • Årsredovisning, som ska innehålla resultaträkning och balansräkning.
 • Revisionsberättelse med uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Årsmötesprotokoll.
 • Protokoll/utdrag ur protokoll där det framgår vem eller vilka som blivit vald till organisationens firmatecknare.

Om det framgår av ovanstående protokoll från årsmöte eller styrelsemöte, bifoga även protokoll/utdrag ur protokoll där det framgår vem eller vilka som blivit vald till organisationens firmatecknare.

Blankett för ansökan finns här 
Anvisningar för ansökan finns här

Beslut om ansökan bereds av en arbetsgrupp om minst tre personer på Cancerfonden, vilka utses av Chef Verksamhet.

Beslut om att godkänna ansökningar fattas av Cancerfondens ledningsgrupp.

Redovisning och återkrav

 • Organisation som beviljats stöd ska lämna skriftlig rapport om hur medlen använts senast 31 mars påföljande år. Rapporten ska omfatta en ekonomisk redovisning och redogörelse för vad medlen använts till, samt uppgift om antalet medlemmar i organisationen
 • Cancerfonden kan begära in andra uppgifter eller handlingar
 • Cancerfonden har rätt till revision och kan besluta att stöd ska betalas tillbaka om oriktiga uppgifter har angetts i ansökan eller om de beviljade medlen inte används i enlighet med ansökan och beslut.
 • Organisationens verksamhet ska granskas av revisor.

Etableringsstöd

 • Kan sökas av ny ideell organisation verksam inom cancerområdet som är under uppbyggnad och som ännu inte kvalificerar sig för organisationsstöd.
 • Organisationen ska kunna visa kopia på bevis om tilldelat organisationsnummer från Skatteverket.
 • Organisationen ska kunna visa vidimerad kopia på stadgar, firmateckningsbeslut och övriga relevanta organisationshandlingar så som årsmötesprotokoll och beskrivning av verksamhet.
 • Etableringsstöd kan som mest utgå under två kalenderår.
 • Beredning, beslut, villkor och redovisning sker i övrigt som för organisationsstödet enligt ovan.

Läs mer om patientorganisationer

Kontakt

Karin Corbishley
tlf: 08-677 10 15
mejl: karin.corbishley@cancerfonden.se