0

Aktiviteter i sociala medier

Verksamhetsstöd till cancerprofilerade patientorganisationer

Cancerfonden stödjer de cancerprofilerade patientorganisationerna både ekonomiskt och kompetensmässigt genom att bland annat erbjuda:

 • Kompetenshöjande föreläsningar.
 • Utbildningstillfällen i psykosociala frågor och samtalsmetodik för organisationernas kontaktpersoner/stödpersoner.
 • Cancerfondens informationsmaterial kostnadsfritt till olika aktiviteter, möten och konferenser som organisationerna anordnar.

De cancerprofilerade patientorganisationerna kan även söka särskilt aktivitetsstöd och utvecklingsstöd via Cancerfondens webbplats.

Aktivitetsstöd

Kan sökas för enskilda aktiviteter och projekt, exempelvis temadagar. Stödet kan exempelvis innebära att Cancerfonden deltar i projektplanering, bistår med föreläsare och lokaler samt även viss kontantersättning, till ett totalt värde av max 50 000 kr per år och organisation.

För aktivitetsstöd gäller följande:

 • Aktivitetsstöd kan sökas av alla cancerprofilerade patientorganisationer, även av de som är berättigade till statsbidrag.
 • Aktivitetsstöd kan beviljas för aktivitet som gynnar patienter och närstående och har en koppling till cancerfrågan. Cancerfonden ser gärna att aktiviteten är nytänkande.
 • Om aktivitet med liknande budskap, exempelvis temadag för specifik cancerform, planeras av flera cancerprofilerade patientorganisationer förutsätter det samverkan mellan dessa för att stöd ska kunna beviljas.
 • Vid ansökan om aktivitetsstöd bör Cancerfonden involveras tidigt i planeringsprocessen och kan till exempel vara behjälpliga med att föreslå och planera programinnehåll och/eller ingå som föreläsare.
 • Aktiviteten eller projektet som ansökan avser ska vara i linje med Cancerfondens verksamhetsinriktning och strategiska plan.
 • Aktivitetsplan ska alltid bifogas ansökan.

Utvecklingsstöd

Kan sökas av en organisation som är under uppbyggnad samt för verksamhetsutveckling inom befintliga patientorganisationer med max 50 000 kr per år och organisation.

För utvecklingsstöd gäller följande:

 • Utvecklingsstöd kan endast sökas av cancerprofilerade patientorganisationer som inte är berättigade till statsbidrag.
 • Ansökan kan göras av befintlig riksorganisation och av organisation under uppbyggnad.
 • Ansökan rör en särskilt avgränsad del av patientorganisationens verksamhetsutveckling, vilken bör ha en förankring i organisationens övergripande verksamhetsplan.
 • För organisation under uppbyggnad behöver Cancerfonden få tillgång till ett antal handlingar som styrker organisationens bildande, inriktning och verksamhet:
 1. Kopia på bevis om tilldelat organisationsnummer från Skatteverket.
 2. Kopia på stadgar och övriga organisationshandlingar såsom mötesprotokoll, beskrivning av verksamhetsidé och inriktning.

Avgränsningar för aktivitets- och utvecklingsstöd

 • Övergripande intresseorganisationer eller nätverk bestående av flera patientorganisationer/huvudmän kan inte beviljas aktivitets- eller utvecklingsstöd från Cancerfonden. Däremot kan möjlighet ges till att kostnadsfritt få Cancerfondens informationsmaterial till olika aktiviteter.
 • Ansökan om aktivitets- och/eller utvecklingsstöd kan dock ej göras av lokalförening men av en riksorganisation, nätverk eller förening som är under uppbyggnad.
 • Medel beviljas ej för resor, kost och logi.
 • Medel beviljas ej för personalomkostnader eller lokalhyra.
 • Cancerprofilerade patientorganisationer kan inte söka stöd för att bedriva insamling eller marknadskommunikation, vare sig i egen regi eller i samarbete med Cancerfonden.

Ansökan

Ansökan om aktivitets- och utvecklingsstöd kan göras en gång per år och ska vara Cancerfonden tillhanda senast 31 oktober året innan det år ansökan avser. Det vill säga i oktober 2017 görs ansökan som avser verksamhet som ska genomföras år 2018.

Blankett för ansökan finns här
Anvisningar för ansökan finns här 

Bedömning

När en ansökan bedöms lägger Cancerfonden särskild vikt vid förväntad påverkanseffekt av den sökta verksamheten. Dessutom bedöms ansökan utifrån hur den stödjer Cancerfondens strategiska inriktning inom framför allt kunskapsspridning och påverkansarbete.

Bedömning görs alltid individuellt.

Rapport och utvärdering

Patientorganisation som beviljats aktivitets- eller utvecklingsstöd ska lämna skriftlig rapport hur medlen används senast 31 januari påföljande år. Utvärdering görs internt på Cancerfonden. Här hittar du årsrapporten

Kontakt

Sanna Wärn, telefon: 08-677 10 42, mejl: sanna.warn@cancerfonden.se