Undersöker psykisk ohälsa och livmoderhalscancer

Ökar stress, ångest, depression och annan psykisk ohälsa risken för livmoderhalscancer? Idag finns inget svar på frågan men forskare ska nu försöka ta reda på det i ett treårigt projekt som får stöd av Cancerfonden.

Porträtt av två kvinnor.
Fang Fang och Karin Sundström vid Karolinska Institutet. Foto: Martin Stenmark.

– En teori är att psykisk ohälsa kan göra det svårare att ta till sig information om screening, men att det också på andra sätt kan påverka om man kommer till provtagning, säger Karin Sundström, cancerepidemiolog vid Karolinska institutet.

Tillsammans med kollegan Fang Fang, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet, ska hon undersöka detta.

...kan påverka om man kommer till provtagning

Än så länge finns det inte mycket forskning kring detta och när Världshälsoorganisationens strategi för att utrota livmoderhalscancer som globalt hälsoproblem tog form såg forskarna på Karolinska Institutet möjligheten att ta sig an en kunskapslucka.

– Om vi hittar en koppling blir nästa steg att öka medvetenheten inom vården och att stärka organisationen för att fånga upp den här gruppen. Däremot är det viktigt att inte skuldbelägga kvinnorna, säger Karin Sundström.

Betydelse av extrem stress

Fang Fang har i tidigare forskning funnit ett samband mellan traumatiska livshändelser och risken för livmoderhalscancer. Det kan delvis bero på ett förändrat beteende som en följd av traumat, att man inte kan ta hand om sig själv och sin hälsa på samma sätt som tidigare.

– Men det finns också biologiska förklaringar. Immunförsvaret påverkas av stressen, främst svår och kronisk stress, som kan sätta igång andra och potentiellt skadliga processer, säger Fang Fang.

Det gäller inte bara livmoderhalscancer, utan flera cancerformer som – i likhet med livmoderhalscancer – orsakas av infektioner.

– Sambandet finns på gruppnivå. Det går inte att bedöma risken för den enskilda individen vid trauman, säger Fang Fang.

Vi vill ta ett helhetsperspektiv på vårdkedjan

Det kan vara så att kvinnor som lider av någon form av psykisk ohälsa är sårbara på flera olika sätt, konstaterar Karin Sundström. Och frågan är om det påverkar risken att bli sjuk och avlida i livmoderhalscancer? Förutom att undersöka om psykisk ohälsa minskar deltagande i screening ska de försöka ta reda på om den här gruppen har större svårigheter att följa behandlingsprogram.

Tillit till vården

– Vi vill också titta närmare på om psykisk ohälsa har betydelse för deltagande i vaccination mot HPV, säger Karin Sundström.

Alla barn erbjuds i dag vaccin mot humant papillomvirus, HPV, som orsakar livmoderhalscancer, men en förutsättning är att föräldrarna ger sitt samtycke. Även det kräver förmåga att ta till sig information, liksom tillit till vården.

– Vi vill ta ett helhetsperspektiv på vårdkedjan, säger Fang Fang.

Utrota livmoderhalscancer

WHO:s mål är att fallen av livmoderhalscancer inte ska vara fler än fyra per 100 000 kvinnor årligen, vilket är den definition som används av WHO för ”utrotning” av livmoderhalscancer som globalt hälsoproblem.

Vi kan utrota livmoderhalscancer

Läs om hur det ska gå till

Fakta livmoderhalscancer

I stort sett all livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus. Tack vare gynekologiska cellprovtagningar och vaccin har antalet insjuknade i livmoderhalscancer halverats sedan mitten av 1960-talet.

Läs mer om symtom på livmoderhalscancer


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.