”Det är väldigt positiva siffror”

I en studie har forskaren Karin Ekström Smedby och hennes kollegor visat att återfallsrisken för de unga som mådde bra två år efter behandling av Hodgkins lymfom är väldigt liten.

Berätta om studien – vad var utgångspunkten?

– Vi ville studera unga vuxna med Hodgkins lymfom, eftersom detta är en sjukdom som är vanligast hos just unga vuxna. Specifikt ville vi titta på hur ofta patienterna fick återfall i sitt lymfom efter behandling, och studera hur långtidsöverlevnaden ser ut jämfört med resten av befolkningen.

Hur gick ni till väga?

– Vi har en oerhört värdefull tradition i de nordiska länderna att föra detaljerade register över våra patienter, vilket ger oss möjlighet att belysa hur det ser ut när man insjuknar och studera prognos och överlevnad över tid. I den här studien använde vi oss av Sveriges, Norges och Danmarks utmärkta lymfomregister.

- Eftersom vi kunde lägga ihop patienterna från de tre ländernas register fick vi ihop 2 582 patienter som alla fått sin diagnos mellan 18 och 49 års ålder någon gång mellan 2000 och 2013, och kunde sedan följa deras förlopp.

Vad kom ni fram till?

– Det vi såg i studien var att de som mådde bra två år efter sin behandling hade väldigt liten risk för återfall. Generellt var det 13 procents återfallsrisk från diagnos och under de första fem åren efter behandling. Men mådde man bra två år efter behandling var återfallsrisken bara fyra procent efter det.

- Dessutom kunde vi se att dessa patienter har en förväntad överlevnad som liknar den i befolkningen i stort. När man sitter med en patient är det viktigt att kunna svara på frågan: Är jag botad nu? Vi friskförklarar egentligen aldrig någon, men detta är givetvis väldigt positiva siffror att kunna förmedla till en patient.

Vad överraskade dig mest?

– Vi visste redan sedan tidigare att det går bra för de flesta patienter med Hodgkins lymfom, men vi blev ändå överraskade av att det var så låg återfallsrisk efter två år. I dagsläget kontrollerar vi dessa patienter under minst fem år, men nu skulle vi kunna korta av den uppföljningstiden. Vi ska inte kontrollera människor i onödan.

Vad betyder stödet från Cancerfonden?

– Det är oerhört viktigt. Utan det stödet hade inte studien kunnat genomföras. Även om detta är en registerstudie där vi inte gör analyser i labb är det ändå väldigt komplicerat att analysera stora datamängder från tre olika länder.

- Det är mycket databearbetning och statistiska analyser som ligger bakom. Sedan är det också viktigt att vi som läkare till cancerpatienter upprätthåller den goda kvaliteten i de här registren, inte bara i kliniska studier, utan även i rutinsjukvård. Vi ligger långt framme i Norden där, så det är en viktig tradition att upprätthålla.

Senaste nyheterna