Blod
Preklinisk forskning
Lunds universitet · 2014
Forskning
Sökande
Sitnicka, Ewa
Lärosäte
Lunds universitet
Institution
Stamcellscentrum (SCC)
Forskningsområde
Preklinisk forskning
Diagnosgrupp
Blod
Summa
800 000 kr

Hur NK-celler bildas från blodbildande stamceller och hur denna process regleras vid hälsa och sjukdom

Bakgrund

Cancerpatienter som genomgår strålningsbehandling eller benmärgstransplantation har försvagat immunsystem som gör dem infektionskänsliga. Natural Killer (NK)-celler är en typ av vita blodkroppar som spelar en viktig roll i immunförsvaret mot virusinfektioner och cancer. Trots den senaste tidens framsteg är det fortfarande oklart hur, var och när NK-celler bildas från blodstamceller och hur de regleras. Benmärgen är den viktigaste platsen för NK cellens utveckling, men NK celler utvecklas också i tymus och förhållandet mellan dessa två vägar är oklart.

Beskrivning

Vi vill genom specifik genprofilering, undersöka vilka gener som är specifika för NK-celler. Dessa gener kan sedan i sin tur användas för att identifiera och isolera progenitorer för NK-celler hos människor och möss. Olika progenitorer kommer att testas för förmågan att generera NK- och andra celler. Vi vill ta reda på när och var NK celler bildas under fosterutvecklingen, och vilken funktion signalmolekylen Notch (viktig för T celler) och gener som identifierades vid genprofileringen har. Vi vill studera hur den leukemiska mutationen FLT3-ITD förändrar NK-celler. Vi vill även kartlägga bildningen av tymus- och benmärgsberoende NK-celler.

Mål

Målet med dessa studier är att definiera vilka de cellulära stadierna för bildning av NK-celler från blodstamceller är, och hur dessa regleras. Kartläggning av NK cellerna kommer leda till ökad förståelse för hur de olika mognadsstadierna regleras, hur dessa processer är förändrade vid sjukdomar (NK-cell brist, NK-cellscancer). En bättre uppföljning av återhämtningen av NK-celler och immunsystemet hos patienter kommer därmed kunna göras och bättre möjlighet ges att identifiera specifika defekter. Denna forskning kommer att få betydelse för utveckling och framtida klinisk användning av NK-cellbaserade terapier mot cancer och virusinfektioner.