Mag-tarmkanal
Translationell forskning
Göteborgs universitet · 2014
Forskning
Sökande
Naredi, Peter
Lärosäte
Göteborgs universitet
Institution
Inst f kliniska vetenskaper
Forskningsområde
Translationell forskning
Diagnosgrupp
Mag-tarmkanal
Summa
500 000 kr

Studier i masken C. elegans och mänskliga tumörer för att kartlägga hur proteinet ASNA-1 och tyrosinkinasreceptor signalvägar modulerar cisplatin-inducerad celldöd

Bakgrund

Introduktionen av målsökande läkemedel och ökad genetisk kartläggning av enskilda cancrar har förbättrat cancerbehandlingen. Okunskap om hur målsökande läkemedel och kemoterapi interagerar medför att vi riskerar att ge suboptimal behandling. Cisplatin, ett platinumbaserat cellgift är mycket effektivt mot många cancrar men effekten avtar när cellerna bygger upp ett motstånd (resistens). Det är därför viktigt att identifiera mekanismer som kan motverka resistensutveckling. ASNA1 är ett protein som om det hämmas ökar känsligheten för cisplatin. Hur ASNA1 fungerar är inte känt men det finns flera tänkbara förklaringar som vi avser att studera.

Beskrivning

Hos patienter där tjocktarmscancern har överaktivitet i genen KRAS finns det risk för att målsökande hämmande läkemedel mot EGF receptorn försämrar effekten av platinumbaserade cellgifter. Hur man bäst kombinerar målsökande läkemedel och cellgifter avser vi att studera i masken C. elegans. Vi undersöker proteinet ASNA1 för att kunna hämma dess funktion i cancerceller och därmed göra cancercellerna mer känsliga för cellgifter. Hämningen kan göras mot både proteinet men också mot andra proteiner som ASNA1 samverkar med.

Mål

ASNA1 har betydelse för centrala cellbiologiska funktioner och riktade läkemedel mot ASNA1 eller proteiner som ASNA1 samverkar med kan öka känsligheten hos tumörer för platinum och ge effektivare cancerbehandling. I C. elegans är det relativt lätt att göra studier för att kartlägga hur över- och underaktivitet i signalvägar påverkar känslighet mot platinumbaserade cellgifter. Detsamma är svårt, dyrt och tidskrävande att göra i kliniska studier. Vi hoppas kunna öka kunskapen om vilka patienter som ska behandlas med en kombination av målsökande läkemedel och platinumbaserade cellgifter och vilka kombinationer som ska ges respektive undvikas.