Prostatacancer

Vården av prostatacancerpatienter har varit mycket omdiskuterad de senaste åren. Mycket av debatten har handlat om de långa väntetider som kännetecknar handläggningen av diagnosen. När de standardiserade vårdförloppen (SVF) infördes tändes ett hopp om en snabbare process genom vårdkedjan. Så har det inte blivit. Visserligen har väntetiderna kortats något men inte alls i den omfattning som det var tänkt.

Positiv utveckling inom prostatacancervården 

Arbetet med att korta medicinskt omotiverade väntetider måste fortsätta med full kraft. Samtidigt finns det mycket positivt i prostatacancervårdens utveckling de senaste åren. Effektivare läkemedel och utvecklade behandlingsmetoder bidrar till ökad överlevnad och bättre livskvalitet för patienterna. De öppna jämförelserna i kvalitetsregistret har lett till en mer harmoniserad vård över hela landet.

Som alltid finns dock mycket kvar att göra. Fler regioner ligger under än över målen för de flesta av indikatorerna, vilket är ett tydligt tecken på att alla patienter inte får den bästa tänkbara vården.

Regionen når inte uppsatta mål 

Västra sjukvårdsregionen består av endast två regioner, Västra Götaland och Halland. Halland når målet för två av de sju kvalitetsindikatorer som ingår i denna jämförelse. Västra Götaland når inget av målen.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och utgör 30 procent av cancerfallen hos män. De senaste tio åren har det skett en årlig minskning av antalet prostatacancerfall med 0,7 procent. Sjuk-domen är vanligast hos äldre män och av de 

10 288 män som fick ett prostatacancerbesked år 2017 var drygt 70 procent 65 år eller äldre. Drygt 100 fall inträffade hos män som ännu inte fyllt 50 år. Prostatacancer är den cancersjukdom som flest män dör av, 2 345 män avled år 2017.

Prostatacancer – symtom, orsaker, behandling 

Indikatorer för jämförelsen

Väntetid för operation

Denna indikator visar antal dagar i median som patienterna behöver vänta från utfärdande av remiss till operation som första behandling. Målet i kvalitetsregistret är satt till 61 dagar. Västra Götaland ligger bäst till med 123 dagar men Halland är inte långt efter med 129 dagars väntan. I båda fallen innebär det dock att många av regionens patienter måste vänta på behandling mer än två månader längre än det uppsatta målet.


 

Väntetid hormonbehandling

Antal dagar i median som patienterna behöver vänta från utfärdande av remiss till hormonbehandling inför strålbehandling som första behandling. Målet är 50 dagar. Av Västra sjukvårdsregionens regioner finns det bara uppgift om väntetid för Västra Götaland som ligger precis på riksgenomsnittet, 90 dagar.

MÅL 50 DAGAR
RIKET 90 DAGAR


Kontaktsjuksköterska

Andel män med prostatacancer som tilldelats kontaktsjuksköterska. Enligt målet ska 90 procent av patienterna ha tillgång till en kontaktsjuksköterska. Högst i Västra sjukvårdsregionen når Halland med 98 procent vilket är bäst i landet. I Västra Götaland har 89 procent av patienterna tilldelats en kontaktsjuksköterska.

MÅL 90%
RIKET 85%


Aktiv monitorering

Andel män i gruppen med prostatacancer med låg risk som kontrolleras med aktiv monitorering. Här är målet satt till att 95 procent av patienterna ska hanteras enligt denna metod. En handfull av landets regioner når målet. Även här ligger Halland högt och når målet med 96 procent. Västra Götaland ligger på riksgenomsnittet men under målet med 92 procent.

MÅL 95%
RIKET 92%


Skelettstatus

Andel män i gruppen med högrisk prostatacancer som genomgått skelettundersökning. Spridningen är relativt stor mellan landets regioner. Målet är satt till att 90 procent av patienterna ska skelettundersökas. Inget av Västra sjukvårdsregionens regioner ligger särskilt bra till. Halland når 79 procent och Västra Götaland 78 procent.

MÅL 90%
RIKET  84% 


Multidisciplinär konferens

Andel patienter som handläggs vid multidisciplinär konferens (MDK). Även inom denna indikator råder stor spridning mellan regionerna. Målet är satt till att 80 procent ska handläggas med MDK. En handfull regioner i landet når målen, men inget av Västra sjukvårdsregionens regioner tillhör dem. Bäst klarar sig Halland med 74 procent medan Västra Götaland endast når 64 procent.

MÅL 80%
RIKET  70%


 

Kurativ behandling

Andel män med lokaliserad högrisk prostatacancer som fått kurativt syftande första behandling. Målet är satt till att 90 procent av patienter i denna grupp, som är 75 år eller yngre, ska få kurativt syftande behandling. Inte heller för denna indikator redovisar regionerna några lysande siffror. Halland når 83 procent och Västra Götaland endast 77 procent.

   
Kalmar 96 %
Gävleborg 94 %
Kronoberg 93 %
Norrbotten 93 %
Värmland 91 %
Blekinge 91 %
MÅL 90 %
Västerbotten 89 %
Jämtland Härjedalen 87 %
Stockholm 87 %
Uppsala 87 %
Örebro 86 %
RIKET 84 %
Östergötland 83 %
Halland 83 %
Västmanland 83 %
Jönköping 83 %
Västra Götaland 77 %
Skåne 77 %
Västernorrland 71 %
Södermanland 71 %
Dalarna 70 %
GotlandKällor:
Nationella prostatacancerregistret, NPCR 2017
Statistik om nyupptäckta cancerfall, Socialstyrelsen 2018
Cancer i siffror 2018, Cancerfonden, Socialstyrelsen 2018

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.