Lungcancer

År 2017 fick drygt 4 100 personer ett lungcancerbesked  och 3 803 personer avled i sjukdomen. Fler kvinnor än män insjuknar och sedan ett tiotal år avlider fler kvinnor av lungcancer än av bröstcancer. 

Insjuknandet bland kvinnor och har ökat med 2,4 procent de senaste 20 åren. Ökningen har dock planat ut och är de senaste tio åren 0,8 procent årligen. Hos män ses en årlig minskning både på 20 och 10 års sikt med 0,7 procent respektive 1,7 procent. 

Bättre diagnostik för lungcancerpatienter 

Jämfört med vissa andra cancerformer har forskningen inom lungcancer historiskt sett varit eftersatt, även om det har funnits ett antal starka forskargrupper både i Sverige och internationellt.

Dagens lungcancerpatienter utreds med allt bättre diagnostiska metoder och kan i vissa fall erbjudas nya behandlingar. Lungcancer är i dag en av de cancerdiagnoser där läkemedelsutvecklingen är som snabbast. Men trots framsteg kvarstår många utmaningar och problem.

Skillnader mellan regionerna 

Kvalitetsregistret för lungcancer redovisar både ett högre och ett lägre satt mål för samtliga indikatorer utom för väntetider som endast har ett mål. De sju regionerna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ligger både högt och lågt jämfört med övriga regioner i landet. Fler av dem når målet för väntetid mellan remiss och behandling. Men bara Södermanland och Örebro lyckas nå det högre satta målet för en kvalitetsindikator vardera. 

Lungcancer är den cancerform som skördar flest liv. Trots forskningsframsteg och flera nya behandlingar de senaste åren är överlevnaden fortfarande låg och prognosen vid lungcancer är sämre än för många andra cancersjukdomar. Den största anledningen är att sjukdomen oftast är i ett sent och obotligt skede när den upptäcks.

Lungcancer – symtom, orsak, behandling 

Indikatorer för jämförelsen

Kurativbehandling

Operation är den rekommenderade behandlingen vid lokaliserad sjukdom. Södermanland ligger tredje högst i hela landet med 91 procent och når det högre satta målet på 90 procent opererade. Övriga regioner, utom en, når det lägre satta målet på 79 procent. Örebro når 89 procent, Värmland 87, Uppsala 86, Västmanland 85 och Dalarna 82 procent. Gävleborg ligger precis under det lägre målet med 78 procent.


 

Multidisciplinär konferens

Andel patienter som handläggs vid multidisciplinär konferens (MDK). Här råder stor spridning mellan landets regioner. Det högre målet är satt till att 95 procent ska handläggas med denna metod. Ingen region i landet når det högre målet. Men tre av regionerna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ligger högt upp, Västmanland och Örebro med 91 procent samt Värmland med 90 procent. Gävleborg når 85 procent, Södermanland och Uppsala 71 procent vardera. Dalarna ligger sämst till i hela landet med endast 31 procent. 

MÅL 70-95%
RIKET 75%


PET-DT

PET-scanning i kombination med datortomografi är en viktig undersökning för att förbättra möjligheterna till såväl korrekt diagnos som stadieindelning. Metoden är också användbar för att underlätta behandlingsplaneringen vid kurativt syftande strålbehandling. Örebro når det högt satta målet på 100 procent och Gävleborg når det lägre satta målet med 93 procent. Ingen av övriga regioner i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion når det lägre målet, Värmland når 88 procent, Västmanland 89, Dalarna 83 och Uppsala 82 procent. Södermanland kommer sist av landets alla regioner med 79 procent. 

MÅL 90-100%
RIKET  93%


Cytostatika vid strålbehandling

För patienter med lokalt avancerad lungcancer rekommenderas cytostatika i kombination med strålbehandling. Behandlingen är mycket krävande och kommer aldrig kunna erbjudas samtliga patienter. Ändå är det anmärkningsvärt stora skillnader mellan landets regioner. Det högt satta målet är 75 procent och det lägre 50 procent. Ingen region i landet når det högre målet och ingen region i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion når det lägre. Södermanland kommer närmast med 48 procent. Gävleborg når 41 procent, Uppsala 35 och Örebro 32. Sedan är det ett långt hopp ner till Dalarna på 22 procent, till Värmland på 15 och sist av alla ligger Västmanland med endast 8 procent.

MÅL 50-75%
RIKET  39%

 


Väntetid för behandling

Enligt det standardiserade vårdförloppet för lungcancer ska väntetiden mellan remiss och läkemedelsbehandling inte vara mer än 40 dagar. Fyra av regionerna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion når målet och Uppsala med 23 dagars väntetid i median är snabbast i landet. Dalarna är inte långt efter med 27 dagar. Örebro har 37 dagar och Värmland 38 dagars väntan. I Gävleborg och Västmanland är väntetiden 47 dagar och i Södermanland 49 dagar.

 

   
Uppsala 23
Gotland 24
Dalarna 27
Jämtland Härjedalen 34
Örebro 37
Halland 37
Värmland 38
Kalmar 39
Norrbotten 39
MÅL 40
Blekinge 41
Östergötland 43
RIKET 43
Västerbotten 44
Stockholm 46
Västmanland 47
Gävleborg 47
Västra Götaland 48
Södermanland 49
Skåne 49
Västernorrland 50
Jönköping 57
Kronoberg 66

 

Överlevnad

1-års överlevnaden för patienter med spridd lungcancer i stadium IV vid diagnostillfället, och med WHO Performance status 0-2, – det vill säga ett relativt gott allmäntillstånd, är låg men har ökat något de senaste åren. 

Källor:
Nationella lungcancerregistret, NLCR, 2017
Statistik om nyupptäckta cancerfall, Socialstyrelsen 2018
Cancer i siffror 2018, Cancerfonden, Socialstyrelsen, 2018

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.