Prostatacancer

Vården av prostatacancerpatienter har varit mycket omdiskuterad de senaste åren. Mycket av debatten har handlat om de långa väntetider som kännetecknar handläggningen av diagnosen. När de standardiserade vårdförloppen (SVF) infördes tändes ett hopp om en snabbare process genom vårdkedjan. Så har det inte blivit. Visserligen har väntetiderna kortats något men inte alls i den omfattning som det var tänkt. 

Bättre behandlingsmetoder 

Arbetet med att korta medicinskt omotiverade väntetider måste fortsätta med full kraft. Samtidigt finns det mycket positivt i prostatacancervårdens utveckling de senaste åren. Effektivare läkemedel och utvecklade behandlingsmetoder bidrar till ökad överlevnad och bättre livskvalitet för patienterna. De öppna jämförelserna i kvalitetsregistret har lett till en mer harmoniserad vård över hela landet.

Som alltid finns dock mycket kvar att göra. Fler regioner ligger under än över målen för de flesta av indikatorerna, vilket är ett tydligt tecken på att alla patienter inte får den bästa tänkbara vården.

Stora skillnader mellan regionerna 

Inom Södra sjukvårdsregionen råder relativt stora skillnader mellan regionerna som ofta återfinns i både de högre och lägre skikten vid en nationell jämförelse. Bäst går det för Kronoberg som når målen för fyra av de sju kvalitetsindikatorer som ingår i denna kartläggning.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och utgör 30 procent av cancerfallen hos män. De senaste tio åren har det skett en årlig minskning av antalet prostatacancerfall med 0,7 procent. Sjuk-domen är vanligast hos äldre män och av de 

10 288 män som fick ett prostatacancerbesked år 2017 var drygt 70 procent 65 år eller äldre. Drygt 100 fall inträffade hos män som ännu inte fyllt 50 år. Prostatacancer är den cancersjukdom som flest män dör av, 2 345 män avled år 2017.

Prostatacancer – symtom, orsaker, behandling 

Indikatorer för jämförelsen

Väntetid för operation

Denna indikator visar antal dagar i median som patienterna behöver vänta från utfärdande av remiss till operation som första behandling. Målet i kvalitetsregistret är satt till 61 dagar. Blekinge ligger bäst till av regionerna med 100 dagars väntan, som också är den kortaste väntetiden i hela riket. I Kronoberg får patienterna vänta 105 dagar, i Halland 129 dagar och i Skåne 152,5 dagar, alltså cirka tre månader längre väntetid än det uppsatta målet.


Väntetid hormonbehandling

Antal dagar i median som patienterna behöver vänta från utfärdande av remiss till hormonbehandling inför strålbehandling som första behandling. Målet är 50 dagar. Av Södra sjukvårdsregionens regioner klarar sig Kronoberg bäst med 81 dagars väntan. I Skåne är väntetiden 99 dagar. För Blekinge och Halland saknas uppgifter.

MÅL 50 DAGAR
RIKET 90 DAGAR


Kontaktsjuksköterska

Andel män med prostatacancer som tilldelats kontaktsjuksköterska. Enligt målet ska 90 procent av patienterna ha tillgång till en kontaktsjuksköterska. Flera regioner når målen men spridningen är stor. Högst av alla regioner når Halland med 98 procent. Kronoberg är inte långt efter med 97. Blekinge och Skåne når inte målet med sina 87 respektive 85 procent.

MÅL 90%
RIKET 85%


Aktiv monitorering

Andel män i gruppen med prostatacancer med låg risk som kontrolleras med aktiv monitorering. Här är målet satt till att 95 procent av patienterna ska hanteras enligt denna metod. En handfull regioner når målet, bland annat Halland med 96 procent och Blekinge med 95 procent. Skåne med 94 procent når inte målet men ligger över riksgenomsnittet. Kronoberg kommer långt ner i listan med 84 procent med bara Norrbotten och Kalmar efter sig. 

MÅL 95%
RIKET 92%


Skelettstatus

Andel män i gruppen med högrisk prostatacancer som genomgått skelettundersökning. Spridningen är relativt stor mellan regionerna. Målet är satt till att 90 procent av patienterna ska skelettundersökas. Kronoberg med 94 procent är en region som når målet medan Blekinge med 82 procent och Halland med 79 procent ligger en bit efter målet. Skåne med 75 procent placerar sig näst sist i landet. 

MÅL 90%
RIKET  84% 


Multidisciplinär konferens

Andel patienter som handläggs vid multidisciplinär konferens (MDK). Även för denna indikator råder stor spridning mellan regionerna. Målet är satt till att 80 procent ska handläggas med MDK. En handfull regioner i landet når målen, bland andra Kronoberg som är bäst i landet med 97 procent och Blekinge med 89 procent. Halland når inte målet med sina 74 procent men ligger över riksgenomsnittet. Skåne ligger efter med bara 53 procent.

MÅL 80%
RIKET  70%


Kurativ behandling

Andel män med lokaliserad högrisk prostatacancer som fått kurativt syftande första behandling. Målet är satt till att 90 procent av patienterna i denna grupp, som är 75 år eller yngre, ska få kurativt syftande behandling. Både Kronoberg och Blekinge når målet med 93 respektive 91 procent. Halland ligger lite efter med 83 procent medan det är ett stort hopp ner till Skåne med 77 procent.

   
Kalmar 96 %
Gävleborg 94 %
Kronoberg 93 %
Norrbotten 93 %
Värmland 91 %
Blekinge 91 %
MÅL 90 %
Västerbotten 89 %
Jämtland Härjedalen 87 %
Stockholm 87 %
Uppsala 87 %
Örebro 86 %
RIKET 84 %
Östergötland 83 %
Halland 83 %
Västmanland 83 %
Jönköping 83 %
Västra Götaland 77 %
Skåne 77 %
Västernorrland 71 %
Södermanland 71 %
Dalarna 70 %
GotlandKällor:
Nationella prostatacancerregistret, NPCR 2017
Statistik om nyupptäckta cancerfall, Socialstyrelsen 2018
Cancer i siffror 2018, Cancerfonden, Socialstyrelsen 2018

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.