Beslut för en bättre cancervård - det här kan du som politiker göra

Förbättra jämlikheten

Sätt mål, mät och följ upp

 •  

  Påtala behovet av att synliggöra hur jämlik eller ojämlik vården i din region är. Cancerfonden anser att alla regioner senast 2020 ska ha upprättat mätbara mål för arbetet för en jämlik cancervård, och att dessa ska följas upp kontinuerligt. Efterfråga hur vården arbetar med frågan och vad de behöver för att kunna säkra att mötet med patienterna inte påverkas av exempelvis kön, etnicitet, sexuell läggning eller socioekonomiska förhållanden.

Säkerställ att vården har verktyg för att bedriva jämlik vård

 •  

  Du som beslutar i frågor som rör budget och prioriteringar har möjlighet att säkerställa att utrymme ges för personalen att aktivt arbeta för att patienter och deras närstående bemöts utifrån varje individs särskilda förutsättningar. Det kan exempelvis handla om att utbilda vårdpersonal i kommunikation så att hen tar till sig information eller att aktivt arbeta med att uppmärksamma oönskade och omedvetna beteenden hos personalen.

Utgå från personen

 •  

  Ta initiativ till att möjliggöra ett arbete för att ändra förhållnings- och arbetssätt, där patienten som person ställs i centrum och vårdkedjan anpassas utifrån detta. Arbeta aktivt för att stärka utsatta personers relation till vården. Erbjud exempelvis personligt stöd eller arbeta med lättillgänglig information om vad patienterna kan förvänta sig av vården. Följ upp om information, vårdmöten och stöd verkligen utformas efter patienternas, och i synnerhet utsatta personers, behov.

Korta väntetiderna

Efterfråga kontinuerlig uppföljning

 •  

  Säkerställ att ni som beslutsfattare informeras kontinuerligt om utvecklingen av väntetider inom cancervården i er region. Det ger möjlighet att snabbt kunna fånga upp en eventuellt oönskad utveckling.

Säkra tid för kvalitetsutveckling

 •  

  Om införandet av standardiserade vårdförlopp ska kunna ge ett positivt resultat måste det finnas utrymme att skapa nya arbetssätt och nya rutiner men också för att utvärdera dessa med jämna mellanrum.  Därför måste det finnas ett kontinuerligt arbete kring kvalitetsutveckling, främst i det patientnära arbetet.

Synliggör flaskhalsarna

 •  

  Kartlägg de flaskhalsar som försvårar och försenar arbetet med standardiserade vårdförlopp. Säkerställ att kartläggningen får de resurser som krävs. Säkerställ att arbetet med att implementera standardiserade vårdförlopp och korta väntetiderna får det stöd och de resurser som behövs.

Koordinatorfunktionen bör hanteras av administrativ personal

 •  

  Säkerställ att koordinatorfunktionen inom standardiserade vårdförlopp ges bästa möjliga förutsättningar. Erfarenheten från det pågående arbetet visar att flödet fungerat bättre när en administrativ person fått ansvaret istället för att uppgiften lagts till som ytterligare en arbetsuppgift för kontaktsjuksköterskorna.

Mät samma saker och jämför er med andra

 •  

  Arbeta aktivt med att införa moderna journalsystem som underlättar administrationen. Som region vinner ni på att jämföra er med andra och analysera vad de som eventuellt lyckas bättre än ni gör. Se till att vårdgivare kan leverera rätt mätpunkter.

Samla högspecialiserad vård

Säkra en bred och saklig dialog

 •  

  Patienternas perspektiv är centralt – beslut måste förankras såväl i profession som med patienter. Alla aspekter måste tas med vid beslut för att kunna avgöra  vad som i slutändan gynnar patienterna bäst, både gällande akut och planerad vård.

Satsa på personalen

Kartlägg dagens och morgondagens behov

 •  

  Säkerställ att regionen har en aktuell kompetensförsörjningsplan för planering och rekrytering. Sätt mål för antalet personal som ska vara under utbildning. Genom att dagsläge och mål finns kartlagda blir också behoven av åtgärder och insatser tydliga.

Skapa attraktiva arbetsplatser

 •  

  Fokusera på att bygga en miljö där personalen trivs, utvecklas och vill stanna länge. Det kan handla om kompetensutveckling, arbetstider och möjlighet att forska. Ta tillvara lärdomarna och utveckla den kompetens som finns.

Fördela arbetsuppgifter optimalt

 •  

  Arbeta aktivt för att uppgifter hanteras av person med lämpligast kompetens. Som politiker med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor bör du ställa frågor om hur man inom regionen arbetar med task-shifting.

Betala utbildningstid

 •  

  Säkerställ att din region erbjuder betald utbildningstid för sjuksköterskor som genomgår specialistutbildning. De ska också garanteras mer kvalificerade arbetsuppgifter och löneförhöjning efter avslutad vidareutbildning.

Höj ambitionen för digitalisering

 •  

  Gör en gemensam ambitionshöjning och genomför omgående de prioriteringar och investeringar som krävs för en effektiv digitalisering av vården. Forskning och marknad levererar innovationer och nya lösningar i ett rasande tempo. Ni måste ge vården förutsättningar för att anamma helt nya sätt att förhålla sig till ny och modern teknik.

Lyft blicken utanför regionsgränsen

 •  

  Säkerställ att regionen aktivt deltar i nationella arbetsgrupper och nätverk för kompetensförsörjning. I den här frågan handlar det om att göra mycket och att göra det samtidigt. Lär av varandras erfarenheter.