Stärkt primärvård kan rädda liv

Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström understryker här primärvårdens viktiga roll för att upptäcka cancer tidigt. Hon föreslår även en integration av forskningsuppdraget i den kliniska verksamheten.

Porträtt på Ulrika Årehed Kågström
Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. Foto: Andrea Björsell

DET HÄR ÄR EN DEL AV CANCERFONDSRAPPORTEN CANCERVÅRD

Ladda ner rapporten som pdf

Beställ tryckt exemplar

Gå till rapportens startsida

Den bästa cancerdiagnosen är förstås den som aldrig behöver ställas. För den som får ett cancerbesked är tidig upptäckt många gånger livsavgörande.

De allra flesta cancertumörer som upptäcks innan de spridit sig till andra organ i kroppen är med dagens medicinska kunskap fullt möjliga att bemästra och besegra.

Ett tydligt exempel är den mest aggressiva formen av hudcancer, malignt melanom, där antalet diagnoser ökat kraftigt de senaste två decennierna och chansen att bli botad har förbättrats radikalt.

Till största delen kan utvecklingen förklaras med att de flesta fall av malignt melanom i dag upptäcks innan tumörceller spridit sig i kroppen.

Primärvårdens viktiga roll

Den här utgåvan av Cancerfondsrapporten tar upp frågan om hur primärvården skulle kunna upptäcka fler cancerfall tidigt och därmed öka överlevnaden.

Över 70 procent av alla patienter som får en cancerdiagnos har inledningsvis sökt till en läkare på vårdcentralen för sina besvär.

Övriga uppgifter i primärvården, så som rehabilitering och hälsofrämjande arbete, berörs inte i denna rapport. Över 70 procent av alla patienter som får en cancerdiagnos har inledningsvis sökt till en läkare på vårdcentralen för sina besvär.

Det betyder att primärvården spelar en oerhört viktig roll för när cancer upptäcks. De första symtomen på cancer är ofta diffusa och svåra att urskilja från andra, statistiskt sett, mer sannolika sjukdomar.

Arbetar ofta under stor tidspress

Dessvärre finns inte mycket forskning på cancer utifrån primärvårdens perspektiv på tidiga symtom. Utrymmet för att forska för kliniskt verksam personal i primärvården har hittills varit mycket begränsat. Allmänspecialister och övrig personal i primärvården arbetar ofta under tidspress.

Svårigheten att få läkarstudenter att specialisera sig i allmänmedicin, samtidigt som många erfarna allmänspecialister gått i pension, har lett till att många vårdcentraler har vakanta tjänster och är underbemannade.

En "ur hand i mun-verklighet"

Statliga utredningar och andra rapporter har under de senaste åren konstaterat att primärvårdens strategiska position har försvagats. Verksamheten på vårdcentralen präglas av en ”ur hand i mun-verklighet” där forskning och organiserad kompetensutveckling kring exempelvis tidig upptäckt av cancer inte har kunnat prioriteras.

Det är hög tid för en förändring.

Det är hög tid för en förändring. Tidig upptäckt är ett viktigt steg på vägen mot att kunna besegra cancer. Under 2020 kommer cirka 44 000 blivande cancerpatienter att inledningsvis vända sig till primärvården.

Både patienter och personal behöver känna sig trygga med att den bästa tillgängliga vården erbjuds, men det kräver politiska beslut som öppnar för förändringar i både arbetssätt och resursfördelning.

Integrera forskningsuppdraget

Frågan om strukturen på svensk sjukvård finns sedan ett par år på den politiska agendan. Regeringen har via tre olika statliga utredningar aviserat en primärvårdsreform och i vissa regioner pågår redan en del förändringsarbete.

Läkare visar in patient i ett rum.
Både patienter och personal behöver känna sig trygga med att den bästa tillgängliga vården erbjuds. Foto: Melker Dahlstrand

En önskan från alla framtida cancerpatienter är att politiker och andra beslutsfattare nu på allvar tar chansen att skapa en nationellt jämlik, resursstark och effektivt organiserad primärvård.

Utgå ifrån patienternas behov av tillgänglighet och kontinuitet. Integrera forskningsuppdraget i den kliniska verksamheten.

Inled ett samordnat och tydligt styrt införande av en digital infrastruktur för både personal och patienter. Skapa utrymme för organiserad fortbildning och kompetensutveckling.Det är dags att gå från ord till handling. En stärkt primärvård kan rädda liv.


Primärvård för tidig upptäckt

Tidig upptäckt av cancer innebär en större chans till överlevnad. För patienten ökar dessutom sannolikheten för en kortare, skonsammare  och mer effektiv behandling. 

Läs artikeln

VIKTIGT FRÅN RAPPORTEN

Ladda ner rapporten

Nedan finns rapporten i sin helhet som pdf-format. Det finns också möjlighet att beställa den i tryckt exemplar. 

Ladda ner och läs online

Beställ tryckt exemplar

Gå till rapportens startsida