Om oss
Publicerad
9 jan 2017

Dina pengar når fram

Att pengarna går till avsett ändamål är en av de viktigaste frågorna för en insamlingsorganisation. Cancerfonden lägger stor vikt vid att säkerställa en så hög effektivitet som möjligt och hålla insamlingskostnaderna nere.

Mål och resultat

Målet för verksamhetens totala intäkter under föregående år var 553 miljoner kronor.

2015 avsatte Cancerfonden 449 miljoner kronor till svensk cancerforskning, pengar som delas ut i ansökningsperioder under 2015. Det är 19 miljoner mer än året innan. Cancerfonden avsatte också 60 miljoner kronor till kunskapsspridning och påverkansarbete. Totalt avsattes därmed 590 miljoner kronor till organisationens ändamål, vilket är 29 miljoner kronor mer än föregående år.

Ett av Cancerfondens långsiktiga mål har varit att organisationens insamlings- och administrationskostnader endast ska utgöra 15 procent av de totala intäkterna senast 2015. Tack vare högre intäkter och lägre insamlings- och administrationskostnader än beräknat uppnåddes detta mål redan 2012. 

Under 2015 användes endast 14,2 procent av Cancerfondens totala intäkter till insamling och administration. En siffra med god marginal under Svensk Insamlingskontrolls gräns på 25 procent.

Extern kontroll

Cancerfondens insamlingsarbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som bevakar givarnas intresse.

En av deras uppgifter är att granska ideella föreningar, stiftelser och trossamfund och sedan avgöra vilka som får inneha ett 90-konto hos Plusgirot eller Bankgirot. Ett 90-konto är för givarna en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Svensk Insamlingskontroll godkänner upp till 25 procent i insamlings- och administrationskostnader för att tillåta ett 90-konto. Med 14,2 procent ligger Cancerfonden alltså med god marginal under Svensk Insamlingskontrolls procentgräns, vilket gör oss till en av Sveriges mest effektiva insamlingsorganisationer.

Cancerfonden är också medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, som arbetar för etisk och professionell insamling bland allmänheten. Det innebär bland annat att de motarbetar oseriösa insamlingar. Rådets ledord är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. En av FRII:s uppgifter är att utbilda landets insamlare och höja kvaliteten i insamlingsarbetet. 2009 införde FRII en kvalitetskod för sina medlemmar i syfte att öka transparens och öppenhet. Denna kvalitetskod uppdaterades 2013 och några av nyheterna är att medlemmarna numera redovisar en effektrapport (pdf) samt att Cancerfondens revisor granskar att organisationen följer koden.

Sedan 2003 är Cancerfonden certifierad enligt ISO 9001:2000 som är en internationell kvalitetsstämpel för företag och organisationer. Certifieringen innebär att en oberoende part årligen granskar våra arbetsprocesser och därefter intygar att verksamheten motsvarar standardens krav.

Varje år granskar Cancerfondens auktoriserade revisorer bokslut, årsredovisning och den interna kontrollen, det vill säga förvaltning och löpande redovisning.

Synpunkter och klagomål från allmänheten

Vi vill alltid förbättra oss och tar gärna emot era synpunkter och klagomål. Det är viktig information för att vi ska kunna bli bättre. Det går bra att skriva till info@cancerfonden.se eller ringa till vår växel på 020-59 59 59.

Intern kontroll

Organisationen genomför också årligen en internrevision då bland annat processer och styrande dokument kontrolleras i syfte att säkerställa att de är aktuella och följs.

Läs mer om Cancerfondens insamlingspolicy

Tre gånger om året följer Cancerfondens ledning upp målen i organisationens verksamhetsplan. Resultaten rapporteras till styrelsen.

Vid uppföljningen går ledningen även igenom rapporter från projekt, gör en riskanalys inför framtiden samt en genomgång av leverantörer för att säkerställa att de interna leverantörsreglerna följs.

Cancerfonden har rutiner för hur inköp och upphandlingar ska göras för att minimera risken för oegentligheter, till exempel jäv. Organisationen har också en automatiserad attestordning, integrerad med ekonomisystemet för godkännande av fakturor och andra betalningar.

Intern rapportering av överträdelser

Om Cancerfondens medarbetare misstänker att någon har begått en överträdelse av regler eller lag, ska man i första hand använda sig av Cancerfondens normala informations- och rapporteringskanaler. Det innebär att överträdelse i första hand ska rapporteras till närmaste chef.

Whistleblower och anmälan om misstänkta oegentligheter

Whistleblowing är en funktion som anställda och andra som berörs av Cancerfondens verksamhet, t.ex. gåvogivare, kan använda för att rapportera allvarliga oegentligheter. Den ska endast användas om misstankarna gäller en ledande befattningshavare eller annan nyckelmedarbetare inom Cancerfonden och - om anmälaren är anställd hos Cancerfonden - om man befarar att anmälan inte kommer att tas om hand om den görs enligt normala informations- och rapporteringskanaler.

Om du tror att någon ledande befattningshavare eller annan nyckelmedarbetare inom Cancerfonden kan misstänkas ha begått allvarliga oegentligheter i Cancerfondens verksamhet kan du anmäla detta till Advokatfirman Lindahl. Cancerfonden har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att ta emot anmälningarna och se till att de hamnar hos rätt person. Endast anmälningar som avser misstankar om brott mot lagar och interna regler som rör bokföring, revision, bekämpande av mutor eller andra allvarliga oegentligheter som för Cancerfondens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa kommer att rapporteras till Cancerfonden.

Du kan välja att vara anonym. Advokatfirman Lindahl kan dock behöva komma i kontakt med dig om något är oklart eller om anmälan behöver kompletteras, varför Cancerfonden uppskattar om du vill lämna dina kontaktuppgifter. Du kommer inte att drabbas av några repressalier om det senare skulle visa sig att misstanken var obefogad så länge anmälan görs på goda grunder. Din anmälan hanteras konfidentiellt.

Du får välja om du vill kontakta Advokatfirman Lindahl per telefon, e-post eller brevledes.

Tfn: 08-527 70 800

E-post: whistle.cancerfonden@lindahl.se. Ange ”Cancerfonden” i ämnesraden.

Postadress: Advokatfirman Lindahl, Box 1065, 101 39 Stockholm. Märk kuvertet ”Cancerfonden”.

Här hittar du Cancerfondens uppförandekod.

Cancerfondens finansnämnd

Finansnämnden utses av styrelsen för att ansvara för förvaltningen av placeringstillgångarna. Nämnden har under året haft tio sammanträden. Cancerfondens ändamål är långsiktiga, placeringstillgångarnas främsta uppgift är att säkerställa Cancerfondens såväl beslutade som planerade forskningsåtaganden samt en tillfredsställande kommunikationsverksamhet. Finansnämnden arbetar efter en placeringspolicy som årligen revideras av styrelsen. Enligt placeringspolicyn får aktieandelen maximalt uppgå till 60 procent av placeringstillgångarna. Finansnämndens förvaltning ska präglas av försiktighet. Policyn tillåter inte placeringar i värdepapper som utgivits av tobaksbolag, och placeringar i bolag med betydande intressen i tobaksbolag ska undvikas.

Fondinvesteringar (eller eventuella direkta aktieinvesteringar) får endast göras i fonder som har en etisk inriktning (SRI).

Investeringar ska endast ske i företag som följer ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Detta gäller även diskretionära uppdrag. Förvaltarna ska årligen redovisa efterlevnaden av de etiska riktlinjerna till finansnämnden. Finansnämnden arbetar med aktiv förvaltning genom huvudsakligen indexportföljer, men även genom diskretionär portföljförvaltning. Marknadsvärdet för placeringstillgångarna uppgick till 2 354 mkr (2 222) vid årets utgång och fördelningen på olika tillgångsslag framgår av diagrammet ovan. Avkastningen för placeringstillgångarna under 2015 uppgick till 5,9 procent (9,8 %) vilket överträffade Morningstars genomsnitt för försiktiga (0,1 %), balanserade (2,5 %) och flexibla blandfonder (3,0 %).

För femårsperioden 2011-2015 har marknadsvärdet för placeringstillgångarna ökat med 33,4 procent, vilket också överträffade genomsnittet för alla svenska blandfonder exklusive de aggressiva fonderna.

Siffror och fakta är hämtade från Cancerfondens årsberättelse för 2015.

Läs mer om Cancerfonden
Så fungerar vår organisation-Cancerfondens medlemmar är de 28 huvudmännen som representerar stora delar av organisations-Sverige. En gång om året hålls ett huvudmannamöte där en valberedning lämnar förslag för beslut om tillsättning av styrelseordförande, styrelseledamöter, samt revisorer.
Vi som jobbar på Cancerfonden-För att kontakta någon av oss på Cancerfonden kan du ringa vår växel via 020-59 59 59 eller +46 677 10 00 från utlandet.
Våra mål och vår historia-Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler överleva sjukdomen. Vi arbetar också för att vården ska vara så bra som möjligt för dem som insjuknar och att deras närstående får stöd och hjälp. För att komma närmare visionen arbetar Cancerfonden med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.