Om oss
Publicerad
2 jul 2019

Dina pengar når fram

Att pengarna går till avsett ändamål är en av de viktigaste frågorna för en insamlingsorganisation. Cancerfonden lägger stor vikt vid att säkerställa en så hög effektivitet som möjligt och hålla insamlingskostnaderna nere.

Forskningsfinansiering 

Vi är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Sedan 1951 har vi delat ut drygt 11 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Många av de förbättringar vi ser i dag, såsom effektivare diagnostik- och behandlingsmetoder, är resultat av forskning som inleddes för flera decennier sedan. För att våra barn och barnbarn ska få ta del av ytterligare framsteg måste vi som lever i dag se till att forskningen har de resurser som krävs.

För Cancerfonden var 2018 ett fantastiskt år. Då avsatte vi 606 miljoner till svensk cancerforskning, vilket är den största summan hittills. 

Aldrig förr har vi tillsammans kunnat satsa så mycket resurser på den främsta cancerforskningen, säger Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare, Cancerfonden. 

Kunskapsspridning 

Minst en tredjedel av all cancer skulle kunna förebyggas. En viktig uppgift är därför att informera om hur var och en, genom hälsosamma levnadsvanor, kan minska risken att drabbas. Genom kunskapsspridning vill vi också stärka patienter och närstående. De flesta mår bättre, känner sig tryggare och kan lättare navigera inom sjukvården om de har kunskap om cancer och hur den behandlas. 

Påverkansarbete 

Varje år får över 60 000 personer i Sverige cancer. För att ge dem bättre villkor – och för att färre ska drabbas och fler ska överleva – arbetar vi med påverkansarbete genom lobbying, opinionsbildning och nätverkande. Vi pekar ut brister och behov samt visar på möjliga lösningar, i syfte att bidra till förbättringar inom cancerprevention, cancervård och cancerforskning.

Under 2018 avsatte vi 86 miljoner kronor till kunskapsspridning och påverkansarbete. 

Cancerfonden har under året bland annat:

  • Informerat och stöttat cancerpatienter och närstående genom Cancerfondens informations- och stödlinje (numera Cancerlinjen) och de digitala kanalerna. Under året tog Cancerlinjen emot 6 000 samtal och mejl.
  • Medverkat vid FN:s högnivåmöte i New York och tillsammans med Hjärt-Lungfonden bidragit med ökad kunskap kring icke smittbara sjukdomar.
  • Beslutat att kraftigt utöka organisationsstödet till patientorganisationer, vilket under 2019 kommer att uppgå till närmare 8 miljoner kronor.
  • Genomfört seminarieturnén Träning och cancer på fem orter runt om i landet, där våra ambassadörer Pamela Andersson Alselind och Magdalena Forsberg deltagit tillsammans med forskare från Karolinska institutet och GIH.

Insamlings- och administrationskostnader 

Kostnaderna för insamling och administration uppgick till 16,7 procent (13,0) i förhållande till de totala insamlade medlen. Om kvoten överstiger 25 procent kan ideella organisationer mista rätten att inneha 90-konto enligt Svensk Insamlingskontrolls regler. Cancerfonden ligger sålunda väl under det gränsvärdet.

Orsaken till den högre kvoten är strategiska satsningar på att förbättra stödfunktioner inom HR, ekonomi och it.

Extern kontroll

Cancerfondens insamlingsarbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som bevakar givarnas intresse.

En av deras uppgifter är att granska ideella föreningar, stiftelser och trossamfund och sedan avgöra vilka som får inneha ett 90-konto hos Plusgirot eller Bankgirot. Ett 90-konto är för givarna en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Svensk Insamlingskontroll godkänner upp till 25 procent i insamlings- och administrationskostnader för att tillåta ett 90-konto. Med 16,7 procent ligger Cancerfonden alltså med god marginal under Svensk Insamlingskontrolls procentgräns.

 

Öka transparens och öppenhet 

Cancerfonden är också medlem Giva Sverige, tidigare FRII, som arbetar för etisk och professionell insamling bland allmänheten. Det innebär bland annat att de motarbetar oseriösa insamlingar. Rådets ledord är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. En av FRII:s uppgifter är att utbilda landets insamlare och höja kvaliteten i insamlingsarbetet.

2009 införde FRII en kvalitetskod för sina medlemmar i syfte att öka transparens och öppenhet. Denna kvalitetskod uppdaterades 2013 och några av nyheterna är att medlemmarna numera redovisar en effektrapport (pdf) samt att Cancerfondens revisor granskar att organisationen följer koden.

ISO

Sedan 2003 är Cancerfonden certifierad enligt ISO 9001 som är en internationell kvalitetsstämpel för företag och organisationer. Certifieringen innebär att en oberoende part årligen granskar våra arbetsprocesser och därefter intygar att verksamheten motsvarar standardens krav.

Varje år granskar Cancerfondens auktoriserade revisorer bokslut, årsredovisning och den interna kontrollen, det vill säga förvaltning och löpande redovisning.

Synpunkter och klagomål från allmänheten

Vi vill alltid förbättra oss och tar gärna emot era synpunkter och klagomål. Det är viktig information för att vi ska kunna bli bättre. Det går bra att skriva till info@cancerfonden.se eller ringa till vår växel på 020-59 59 59.

Intern kontroll

Organisationen genomför också årligen en internrevision då bland annat processer och styrande dokument kontrolleras i syfte att säkerställa att de är aktuella och följs.

Läs mer om Cancerfondens insamlingspolicy 

Tre gånger om året följer Cancerfondens ledning upp målen i organisationens verksamhetsplan. Resultaten rapporteras till styrelsen.

Vid uppföljningen går ledningen även igenom rapporter från projekt, gör en riskanalys inför framtiden samt en genomgång av leverantörer för att säkerställa att de interna leverantörsreglerna följs.

Cancerfonden har rutiner för hur inköp och upphandlingar ska göras för att minimera risken för oegentligheter, till exempel jäv. Organisationen har också en automatiserad attestordning, integrerad med ekonomisystemet för godkännande av fakturor och andra betalningar.

Intern rapportering av överträdelser

Om Cancerfondens medarbetare misstänker att någon har begått en överträdelse av regler eller lag, ska man i första hand använda sig av Cancerfondens normala informations- och rapporteringskanaler. Det innebär att överträdelse i första hand ska rapporteras till närmaste chef.

Whistleblower och anmälan om misstänkta oegentligheter

Cancerfondens visselblåsarsystem fungerar som ett komplement till våra interna regelverk. Det är en funktion för medarbetare, förtroendevalda och andra som berörs av Cancerfondens verksamhet, till exempel givare, som vill rapportera misstänkta allvarliga överträdelser av lagar och av Cancerfondens interna regelverk.

Det är det internationella revisions- och konsultföretaget PwC som ansvarar för driften av visselblåsarsystemet och som tar emot, sammanställer och vidaredistribuerar inrapporterade tips till särskilda utsedda medarbetare hos Cancerfonden för vidare handläggning och utredning.

Tips och information som rapporteras via visselblåsarsystemet behandlas konfidentiellt och på ett sätt som verkar för en effektiv och säker hantering för både uppgiftslämnaren, indikerade personer och Cancerfonden.

Om du misstänker att det har skett allvarliga överträdelser av lagar eller av Cancerfondens interna regelverk och inte vill vända dig direkt till Cancerfonden, använd någon av följande adresser:

E-post: cancerfonden@claimdesk.pwc.se

Brev:
Claimdesk
PwC
113 97 Stockholm

Märkning av innehåll i försändelse ska vara ”Cancerfonden”.

PwC granskar och administrerar samt anonymiserar tipset innan det skickas till Cancerfondens särskilda utsedda medarbetare för vidare hantering och handläggning.

Här hittar du Cancerfondens uppförandekod

Cancerfondens finansnämnd

Finansnämnden utses av styrelsen för att ansvara för förvaltningen av placeringstillgångarna. Nämnden har under året haft tio sammanträden. Cancerfondens ändamål är långsiktiga, placeringstillgångarnas främsta uppgift är att säkerställa Cancerfondens såväl beslutade som planerade forskningsåtaganden samt en tillfredsställande kommunikationsverksamhet.

Finansnämnden arbetar efter en placeringspolicy som årligen revideras av styrelsen. Enligt placeringspolicyn får aktieandelen maximalt uppgå till 60 procent av placeringstillgångarna. Finansnämndens förvaltning ska präglas av försiktighet. Policyn tillåter inte placeringar i värdepapper som utgivits av tobaksbolag, och placeringar i bolag med betydande intressen i tobaksbolag ska undvikas.

Fondinvesteringar (eller eventuella direkta aktieinvesteringar) får endast göras i fonder som har en etisk inriktning (SRI).

Arbetar med aktiv förvaltning

Investeringar ska endast ske i företag som följer ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Detta gäller även diskretionära uppdrag. Förvaltarna ska årligen redovisa efterlevnaden av de etiska riktlinjerna till finansnämnden.

Finansnämnden arbetar med aktiv förvaltning främst genom allokering av olika tillgångsslag. Marknadsvärdet för placeringstillgångarna uppgick till 2 773 mkr (2 780) vid utgången 2018. Avkastningen för placeringstillgångarna visade på en minskning under 2018, -0,3 procent (3,6) vilket för perioden var avsevärt bättre än samtliga jämförelseindex (svenska blandfonder Morningstar).

Siffror och fakta är hämtade från Cancerfondens årsberättelse för 2018.

Läs mer om Cancerfonden
Så fungerar vår organisation-Cancerfondens medlemmar är de 28 huvudmännen som representerar stora delar av organisations-Sverige. En gång om året hålls ett huvudmannamöte där en valberedning lämnar förslag för beslut om tillsättning av styrelseordförande, styrelseledamöter, samt revisorer.